Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. zimowy i letni
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl/INP
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementy historii wychowania

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):


- udział w wykładzie w formie stacjonarnej - 16 godz.

- udział w wykładzie w formie zdalnej – 14 godz.

- konsultacje online z nauczycielem akademickim


Czas pracy poświęcony na pracę własną: analiza literatury i przygotowanie do egzaminu


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1.Student/ka dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej, jej przedmiotu i zadań oraz relacji dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych. Posiada odpowiedni zasób pojęć. Zna podstawowe treści, formy i środki oraz ogólną metodykę prowadzenia zajęć. K_W01

W2.Student/ka zna i rozumie zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego, style kierowania klasą; problem ładu i dyscypliny, integrację klasy szkolnej oraz tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce. K_W03

W3.Student/ka zna współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia - źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje, zna i rozumie zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia. K_W19

W4. Student/ka zna budowę, modele lekcji i sposoby prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami, interakcje w klasie, stosowanie środków dydaktycznych. K_W10

W5. Zna zasady projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania predyspozycji i uzdolnień uczących się. K_W15

W6. Student/tka zna sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów. K_W10

W7. Student/tka zna metody porozumiewania się w celach dydaktycznych dbając o aktywność komunikacyjną uczniów. K_W15

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student/tka potrafi zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego. K_U07

U2. Student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, w tym służących integracji klasy szkolnej, wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę. K_U02

U3. Student/tka potrafi w odpowiedni sposób dostosować metody dydaktyczne do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów. K_U10

U4. Student/tka potrafi zaplanować pracę z uczniem zdolnym. K_U07

U5. Student/tka potrafi dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej. K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi twórczo poszukiwać najlepszych rozwiązań dydaktycznych; współdziałać i pracować w zespole, pełniąc różne role. Umie podejmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne związane z projektowaniem i realizacją działań profesjonalnych. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, edukacyjnych i organizacyjnych. K_K03

K2. Angażuje się w pracę grup i zespołów działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do dziedziny, w której jest specjalistą. K_K10


Metody dydaktyczne:

pokaz, wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania, opracowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i placówkach sportowo-rekreacyjnych.

Pełny opis:

Dobór treści zawartych w przedmiocie ma na celu zapoznanie studentów z obszarem nauki jaką jest teoria kształcenia. Studenci poznają proces uczenia się, przedstawicieli dyscypliny, teorie i systemy dydaktyczne, cele kształcenia, treści, proces kształcenia, zasady oraz metody, formy organizacyjne, planowanie pracy dydaktycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, T. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, rozdz. 3. Formułowanie celów ogólnych i szczegółowych: poznawczych, s. 43-76; s. 55-56 i 76-82; s. 82-92.

2. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004, rozdz. 1. Cele kształcenia, s. 17-35; rozdz. 14. Scenariusze, s. 472-514.

3. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012, wydanie trzynaste zmienione, s. 85-105.

4. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (pisemny test wiedzy z wykładów i literatury) K_W01, K_W03, K_W14, K_W19, K_U07, K_K03, K_K10

Zaliczenie testu wiedzy od 60%.

Egzamin przeprowadzony zostanie w formie stacjonarnej na uczelni.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Wioletta Kwiatkowska
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl/INP
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania, opracowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i placówkach sportowo-rekreacyjnych.

Pełny opis:

Dobór treści zawartych w przedmiocie ma na celu zapoznanie studentów z obszarem nauki jaką jest teoria kształcenia. Studenci poznają proces uczenia się, przedstawicieli dyscypliny, teorie i systemy dydaktyczne, cele kształcenia, treści, proces kształcenia, zasady oraz metody, formy organizacyjne, planowanie pracy dydaktycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, T. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, rozdz. 3. Formułowanie celów ogólnych i szczegółowych: poznawczych, s. 43-76; s. 55-56 i 76-82; s. 82-92.

2. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004, rozdz. 1. Cele kształcenia, s. 17-35; rozdz. 14. Scenariusze, s. 472-514.

3. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012, wydanie trzynaste zmienione, s. 85-105.

4. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Wioletta Kwiatkowska
Strona przedmiotu: http://moodle.umk.pl/INP
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania, opracowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i placówkach sportowo-rekreacyjnych.

Pełny opis:

Dobór treści zawartych w przedmiocie ma na celu zapoznanie studentów z obszarem nauki jaką jest teoria kształcenia. Studenci poznają proces uczenia się, przedstawicieli dyscypliny, teorie i systemy dydaktyczne, cele kształcenia, treści, proces kształcenia, zasady oraz metody, formy organizacyjne, planowanie pracy dydaktycznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania, T. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, rozdz. 3. Formułowanie celów ogólnych i szczegółowych: poznawczych, s. 43-76; s. 55-56 i 76-82; s. 82-92.

2. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004, rozdz. 1. Cele kształcenia, s. 17-35; rozdz. 14. Scenariusze, s. 472-514.

3. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków 2012, wydanie trzynaste zmienione, s. 85-105.

4. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.