Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia kultury fizycznej i olimpizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury fizycznej i olimpizm
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w wykładzie – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 50 godz.)

- przygotowanie do wykładu – 10

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie do egzaminu - 20


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1- Zna i rozumie ogólną historię myśli, idei i poglądów związanych z historią kultury fizycznej (K_W01, K_W05)

W2- Zna miejsce kultury fizycznej i sportu w kulturze oraz w polskim systemie edukacji (K_W13)

W3- Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu rozwoju pedagogiki, kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu na przestrzeni dziejów, rozumie uwarunkowania rozwoju nowożytnego ruchu olimpijskiego oraz ogólne problemy we współczesnej kulturze fizycznej. (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu historii fizycznej i olimpizmu (K_U08)

U2- Jest praktycznie przygotowany do działań profesjonalnych w zakresie wybranej specjalności studiów (K_U15)

U3 -Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu wybranych zagadnień historii fizycznej i olimpizmu (K_U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1- Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, kształcenia ustawicznego ( K_K01)

K2-dokonuje oceny własnych kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego (K_05, K_03)


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Historia kultury fizycznej i olimpizmu realizowana jest w formie wykładów, których celem jest zapoznanie studentów z problematyką historii kultury fizycznej i olimpizmu.

Pełny opis:

Historia kultury fizycznej i olimpizmu realizowana jest w formie wykładów, których celem jest zapoznanie studentów z problematyką dziejów kultury fizycznej i olimpizmu. Student poznaje wzory kultury fizycznej na przestrzeni dziejów, specjalistyczną terminologię przedmiotu, najważniejsze nurty i ich przedstawicieli.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Blada, J. Bielski, Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej, Piotrków Trybunalski 2005.

J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.

Dzieje kultury fizycznej (do roku 1918), pod red. Z. Grota i T. Ziółkowskiej, Poznań 1990.

R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca:

P. Błajet, Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie ustnej wypowiedzi na wybrane zagadnienie mieszczące się obszarze historii kultury fizycznej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lewandowski, Jadwiga Sarwińska
Prowadzący grup: Andrzej Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lewandowski
Prowadzący grup: Andrzej Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Falkowska
Prowadzący grup: Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)