Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - II rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (35 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 h

- pisanie prac, projektów – 5 h

- czytanie literatury – 5 h

- przygotowanie do egzaminu – 5 h

- przygotowanie do kolokwium – 5 h


Łącznie: 50 godz. (2 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie jaką rolę odgrywa pierwsza pomoc przedmedyczna w łańcuchu przeżycia ofiar wypadków.

K_W06 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody diagnozy sprawności fizycznej i zdrowia. Posiada rozszerzoną wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią.


W2: zna podstawowe techniki reanimacji oraz resuscytacji dorosłych i dzieci.

K_W09 Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej i psychopedagogicznej.


W3: zna zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

K_W13 Zna miejsce kultury fizycznej w kulturze globalnej oraz sportu w polskim systemie edukacji i systemie ochrony zdrowia, rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka i środkami społecznymi na osobowość w procesie edukacji i szkolenia sportowego, jest świadomy wiodącej roli aktywności ruchowej w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku.

K_U16 Potrafi samodzielnie planować, projektować i prowadzić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i kontuzji w procesie treningowym i procesie wychowania fizycznego. Dba o bezpieczeństwo i higienę zajęć edukacyjnych i sportowych.


U2: potrafi wykonywać zabiegi resuscytacyjne i reanimacyjne u dorosłych i dzieci, umie wykonać wszystkie czynności ratunkowe w określonej kolejności, umie dokonać oceny poszkodowanego i wdrożyć postępowanie w przypadku: utraty przytomności, krwawienia i krwotoku, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, zatrucia, oparzenia, udaru cieplnego, odmrożenia, porażenia prądem elektrycznym, ukąszenia, utonięcia, obrażeń wielomiejscowych.

K_U22 Potrafi zorganizować zgodnie z przepisami i przeprowadzić podstawowe imprezy rekreacyjne i turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Potrafi organizować i zarządzać imprezą i zajęciami dla osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnym wieku, w oparciu o sporty indywidualnie i zespołowe. Potrafi bezpiecznie organizować zajęcia ruchowe w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych. Potrafi ocenić prawidłowość doboru treści, metod, form i środków w zajęciach ruchowych w tych grupach. Potrafi prognozować efekty pracy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje motywacją do samokształcenia, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

K_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z pełnieniem ról zawodowych kierując się zasadami etycznymi. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje. Wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów.


K2: posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami.

K_K06 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej trenera, nauczyciela, wychowawcy. Dba o etos zawodu, przestrzega i rozwija zasady etyki zawodowej oraz podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness

Ćwiczenia

9 1. Podstawowe słownictwo

15 2. Wiadomości wstępne

15    Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

16    Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

16    Wezwanie pomocy

18    Bezpieczeństwo własne

20    Apteczka – skład podstawowy

23 3. Podstawowe zasady postępowania

23    Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego

24    Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego

31 4. Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)

33 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

34    Łańcuch przeżycia

35    Algorytm BLS u osoby dorosłej

40    Algorytm BLS u dziecka

41    Algorytm BLS u niemowlaka

44    Algorytm BLS u noworodka

49 6. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

51    Instrukcja użycia AED

56    Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED

59 7. Wstrząs

59    Wstrząs hipowolemiczny

61    Wstrząs anafilaktyczny

62    Sepsa i wstrząs septyczny

64    Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)

65    Wstrząs bólowy i urazowy

65    Wstrząs rdzeniowy

69 8. Zawał serca

73 9. Udar mózgu

73    Podział udarów ze względu na patomechanizm

74    Skala CPSS

77    10. Udar cieplny

81    11. Cukrzyca

81    Typy cukrzycy

82    Hipoglikemia

85    Hiperglikemia

86    Kwasica ketonowa

89    12. Omdlenie

93    13. Krwotok

93    Podział krwotoków

94    Krwawienie z nosa

97  14. Drgawki

101 15. Zakrztuszenie

101    Objawy zakrztuszenia częściowego

103    Objawy zakrztuszenia całkowitego

105    Zakrztuszenie u dzieci

107    Zakrztuszenie u niemowlaka

111  16. Zatrucie

111    Drogi przedostania się trucizny do organizmu

114    Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi

115    Zatrucie dwutlenkiem węgla

116    Zatrucie lekami

117    Zatrucie alkoholami

118    Zatrucia grzybami

121  17. Oparzenie

121    Stopnie oparzeń

124    Reguła dłoni

124    Reguła dziewiątek Wallace'a

125    Reguła piątek

125    Kliniczne stopnie oparzeń

127    Oparzenie chemiczne

128    Oparzenie elektryczne

131  18. Hipotermia i odmrożenie

131    Hipotermia u dzieci

132    Stopnie hipotermii

132    Hipotermia u ludzi starszych

133    Odmrożenie

134    Stopnie odmrożenia

137  19. Rany

138    Rana rąbana

139    Rana miażdżona

140    Rana tłuczona

141    Rana kłuta

142    Rana cięta

142    Rana płatowa

143    Rana szarpana

144    Rana kąsana, gryziona (zatruta)

145    Rana postrzałowa

147    Rana z ciałem obcym

149    Rana wytrzewieniowa jelit

151  20. Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy

151    Złamanie i podział złamań

152    Skręcenie

153    Zwichnięcie

154    Zasada unieruchamiania

154    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna

157    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna

158    Urazy wybranych części ciała

21. Zaliczenie przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna: poprawy, zaliczenia praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole: 19 procedur i algorytmów postępowania: przewodnik dla nauczycieli. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013.

2. Bernert, Adam. Pierwsza pomoc. Red. Skrzypińska, Sylwia; Nowicka, Monika. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., 2016, 178 s. ISBN 978-83-952907-2-5.

3. Goniewicz, Mariusz. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, 232 s. ISBN 978-83-200-6450-6.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Filmy edukacyjne. KWP Bydgoszcz. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0iJSxGuHMKHW9vBc21wSd7e4R9i96Rqa

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Filmy edukacyjne. https://www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Broszura. Instrukcje edukacyjne. https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/aplikacja-mobilna-pierw/pierwsza-pomoc-broszur/2463,PIERWSZA-POMOC-BROSZURA.html

7. Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożeń. Bezpłatna Aplikacja stanowiąca kompendium wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także wielu innych czynności ratowniczych. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinetise.appecad62ba35362c295d10c651422ad817&hl=pl&pli=1

Aplikacja została stworzona przez policjantów, ratowników medycznych i strażaków oraz oficerów ABW. Znajdziecie w niej algorytmy pierwszej pomocy, sytuacji ratowniczych i zagrożenia terrorystycznego asystenta resuscytacji krążeniowo-oddechowej, lokalizator, pełen zakres numerów alarmowych, filmy instruktarzowe i wiele innych przydatnych zagadnień. Aplikacja powstała dzięki udostępnieniu kreatora aplikacji mobilnych KINETISE.

https://www.facebook.com/pierwszapomockwpbydgoszcz/

8. Kurs pierwszej pomocy online bezpłatny. https://www.kursysos.pl/kurs-pierwszej-pomocy-online/

9. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Filmy edukacyjne. W&W Consulting. https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kPM63JgovAKqsW1LKdZdGk0VjwvX0vf

10. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Filmy edukacyjne. Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze w Katowicach. https://wpr.pl/news-kategoria/40/pierwsza-pomoc

Literatura uzupełniająca:

1. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo oddechowa, pod red. Marii Wujtewicz, Barbary Kwiecińskiej , AM Gdańsk, 2005.

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w zakresie zabiegów resuscytacyjnych.

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązujący dziennik ustaw.

4. Konieczny J., Ranecki J.: Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań-Warszawa 2007.

5. Konieczny J.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009.

6. Trzos A.: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. FHU Kraków 2001.

7. Wawrzynowicz H.: Radzenie sobie ze stresem po wydarzeniach traumatycznych. [w] Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej, pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań – Inowrocław 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

W1: K_W06, W2: K_W09, W3: K_W13 - Sprawdziany ustne.

Umiejętności

U1: K_U16, U2: K_U22 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Kompetencje społeczne

K1: K_K05, K2: K_K06 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną.

Co odpowiada

Ćwiczenia

Zaliczenie z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness

Ćwiczenia

9 1. Podstawowe słownictwo

15 2. Wiadomości wstępne

15    Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

16    Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

16    Wezwanie pomocy

18    Bezpieczeństwo własne

20    Apteczka – skład podstawowy

23 3. Podstawowe zasady postępowania

23    Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego

24    Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego

31 4. Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)

33 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

34    Łańcuch przeżycia

35    Algorytm BLS u osoby dorosłej

40    Algorytm BLS u dziecka

41    Algorytm BLS u niemowlaka

44    Algorytm BLS u noworodka

49 6. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

51    Instrukcja użycia AED

56    Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED

59 7. Wstrząs

59    Wstrząs hipowolemiczny

61    Wstrząs anafilaktyczny

62    Sepsa i wstrząs septyczny

64    Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)

65    Wstrząs bólowy i urazowy

65    Wstrząs rdzeniowy

69 8. Zawał serca

73 9. Udar mózgu

73    Podział udarów ze względu na patomechanizm

74    Skala CPSS

77    10. Udar cieplny

81    11. Cukrzyca

81    Typy cukrzycy

82    Hipoglikemia

85    Hiperglikemia

86    Kwasica ketonowa

89    12. Omdlenie

93    13. Krwotok

93    Podział krwotoków

94    Krwawienie z nosa

97  14. Drgawki

101 15. Zakrztuszenie

101    Objawy zakrztuszenia częściowego

103    Objawy zakrztuszenia całkowitego

105    Zakrztuszenie u dzieci

107    Zakrztuszenie u niemowlaka

111  16. Zatrucie

111    Drogi przedostania się trucizny do organizmu

114    Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi

115    Zatrucie dwutlenkiem węgla

116    Zatrucie lekami

117    Zatrucie alkoholami

118    Zatrucia grzybami

121  17. Oparzenie

121    Stopnie oparzeń

124    Reguła dłoni

124    Reguła dziewiątek Wallace'a

125    Reguła piątek

125    Kliniczne stopnie oparzeń

127    Oparzenie chemiczne

128    Oparzenie elektryczne

131  18. Hipotermia i odmrożenie

131    Hipotermia u dzieci

132    Stopnie hipotermii

132    Hipotermia u ludzi starszych

133    Odmrożenie

134    Stopnie odmrożenia

137  19. Rany

138    Rana rąbana

139    Rana miażdżona

140    Rana tłuczona

141    Rana kłuta

142    Rana cięta

142    Rana płatowa

143    Rana szarpana

144    Rana kąsana, gryziona (zatruta)

145    Rana postrzałowa

147    Rana z ciałem obcym

149    Rana wytrzewieniowa jelit

151  20. Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy

151    Złamanie i podział złamań

152    Skręcenie

153    Zwichnięcie

154    Zasada unieruchamiania

154    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna

157    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna

158    Urazy wybranych części ciała

21. Zaliczenie przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna: poprawy, zaliczenia praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole: 19 procedur i algorytmów postępowania: przewodnik dla nauczycieli. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013.

2. Goniewicz, Mariusz. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, 232 s. ISBN 978-83-200-6450-6.

3. Bernert, Adam. Pierwsza pomoc. Red. Skrzypińska, Sylwia; Nowicka, Monika. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., 2016, 178 s. ISBN 978-83-952907-2-5.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna: podręcznik dla każdego. Piotr Grochowski, Piotr Żurek; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.

5. Uwaga dziecko!: [wypadki w domu, zapobieganie i pierwsza pomoc] / Christine Duval, Isabelle Plaisant; tł. Magdalena Rychter. Warszawa: W.A.B., 1995.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Edward Wojciechowski. Gdańsk-Wrzeszcz: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.

7. Pierwsza pomoc dziecku: ABC: [ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów] / Cameron Moffat; wstęp księżna Walii Diana; przedm. do wyd. pol. Jerzy Kotowicz ; przekł. Ewa Brejnakowska [i in.].: Moffat, Cameron. Łódź : "Lotos", 1996.

8. Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć : poradnik dla każdego / tł. Teresa Sawicka [i in.] ; konsult. Marek Kruk. Warszawa : "Muza", 1996.

9. Przysposobienie obronne : Zagrożenia czasu pokoju, pierwsza pomoc. Cz. 1 / Henryk Śnieżek. Warszawa : "Żak", 2002.

10. Pierwsza pomoc : poradnik dla każdego / Marian Stebelski. Warszawa : Elipsa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo oddechowa, pod red. Marii Wujtewicz, Barbary Kwiecińskiej , AM Gdańsk, 2005.

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w zakresie zabiegów resuscytacyjnych.

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązujący dziennik ustaw.

4. Konieczny J., Ranecki J.: Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań-Warszawa 2007.

5. Konieczny J.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009.

6. Trzos A.: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. FHU Kraków 2001.

7. Wawrzynowicz H.: Radzenie sobie ze stresem po wydarzeniach traumatycznych. [w] Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej, pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań – Inowrocław 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness

Ćwiczenia

9 1. Podstawowe słownictwo

15 2. Wiadomości wstępne

15    Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

16    Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

16    Wezwanie pomocy

18    Bezpieczeństwo własne

20    Apteczka – skład podstawowy

23 3. Podstawowe zasady postępowania

23    Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego

24    Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego

31 4. Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)

33 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

34    Łańcuch przeżycia

35    Algorytm BLS u osoby dorosłej

40    Algorytm BLS u dziecka

41    Algorytm BLS u niemowlaka

44    Algorytm BLS u noworodka

49 6. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

51    Instrukcja użycia AED

56    Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED

59 7. Wstrząs

59    Wstrząs hipowolemiczny

61    Wstrząs anafilaktyczny

62    Sepsa i wstrząs septyczny

64    Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)

65    Wstrząs bólowy i urazowy

65    Wstrząs rdzeniowy

69 8. Zawał serca

73 9. Udar mózgu

73    Podział udarów ze względu na patomechanizm

74    Skala CPSS

77    10. Udar cieplny

81    11. Cukrzyca

81    Typy cukrzycy

82    Hipoglikemia

85    Hiperglikemia

86    Kwasica ketonowa

89    12. Omdlenie

93    13. Krwotok

93    Podział krwotoków

94    Krwawienie z nosa

97  14. Drgawki

101 15. Zakrztuszenie

101    Objawy zakrztuszenia częściowego

103    Objawy zakrztuszenia całkowitego

105    Zakrztuszenie u dzieci

107    Zakrztuszenie u niemowlaka

111  16. Zatrucie

111    Drogi przedostania się trucizny do organizmu

114    Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi

115    Zatrucie dwutlenkiem węgla

116    Zatrucie lekami

117    Zatrucie alkoholami

118    Zatrucia grzybami

121  17. Oparzenie

121    Stopnie oparzeń

124    Reguła dłoni

124    Reguła dziewiątek Wallace'a

125    Reguła piątek

125    Kliniczne stopnie oparzeń

127    Oparzenie chemiczne

128    Oparzenie elektryczne

131  18. Hipotermia i odmrożenie

131    Hipotermia u dzieci

132    Stopnie hipotermii

132    Hipotermia u ludzi starszych

133    Odmrożenie

134    Stopnie odmrożenia

137  19. Rany

138    Rana rąbana

139    Rana miażdżona

140    Rana tłuczona

141    Rana kłuta

142    Rana cięta

142    Rana płatowa

143    Rana szarpana

144    Rana kąsana, gryziona (zatruta)

145    Rana postrzałowa

147    Rana z ciałem obcym

149    Rana wytrzewieniowa jelit

151  20. Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy

151    Złamanie i podział złamań

152    Skręcenie

153    Zwichnięcie

154    Zasada unieruchamiania

154    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna

157    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna

158    Urazy wybranych części ciała

21. Zaliczenie przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna: poprawy, zaliczenia praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole: 19 procedur i algorytmów postępowania: przewodnik dla nauczycieli. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013.

2. Goniewicz, Mariusz. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, 232 s. ISBN 978-83-200-6450-6.

3. Bernert, Adam. Pierwsza pomoc. Red. Skrzypińska, Sylwia; Nowicka, Monika. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., 2016, 178 s. ISBN 978-83-952907-2-5.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna: podręcznik dla każdego. Piotr Grochowski, Piotr Żurek; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.

5. Uwaga dziecko!: [wypadki w domu, zapobieganie i pierwsza pomoc] / Christine Duval, Isabelle Plaisant; tł. Magdalena Rychter. Warszawa: W.A.B., 1995.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Edward Wojciechowski. Gdańsk-Wrzeszcz: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.

7. Pierwsza pomoc dziecku: ABC: [ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów] / Cameron Moffat; wstęp księżna Walii Diana; przedm. do wyd. pol. Jerzy Kotowicz ; przekł. Ewa Brejnakowska [i in.].: Moffat, Cameron. Łódź : "Lotos", 1996.

8. Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć : poradnik dla każdego / tł. Teresa Sawicka [i in.] ; konsult. Marek Kruk. Warszawa : "Muza", 1996.

9. Przysposobienie obronne : Zagrożenia czasu pokoju, pierwsza pomoc. Cz. 1 / Henryk Śnieżek. Warszawa : "Żak", 2002.

10. Pierwsza pomoc : poradnik dla każdego / Marian Stebelski. Warszawa : Elipsa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo oddechowa, pod red. Marii Wujtewicz, Barbary Kwiecińskiej , AM Gdańsk, 2005.

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w zakresie zabiegów resuscytacyjnych.

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązujący dziennik ustaw.

4. Konieczny J., Ranecki J.: Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań-Warszawa 2007.

5. Konieczny J.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009.

6. Trzos A.: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. FHU Kraków 2001.

7. Wawrzynowicz H.: Radzenie sobie ze stresem po wydarzeniach traumatycznych. [w] Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej, pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań – Inowrocław 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem turystyki zdrowotnej, a mianowicie spa i wellness

Ćwiczenia

9 1. Podstawowe słownictwo

15 2. Wiadomości wstępne

15    Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

16    Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

16    Wezwanie pomocy

18    Bezpieczeństwo własne

20    Apteczka – skład podstawowy

23 3. Podstawowe zasady postępowania

23    Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego

24    Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego

31 4. Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)

33 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

34    Łańcuch przeżycia

35    Algorytm BLS u osoby dorosłej

40    Algorytm BLS u dziecka

41    Algorytm BLS u niemowlaka

44    Algorytm BLS u noworodka

49 6. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

51    Instrukcja użycia AED

56    Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED

59 7. Wstrząs

59    Wstrząs hipowolemiczny

61    Wstrząs anafilaktyczny

62    Sepsa i wstrząs septyczny

64    Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)

65    Wstrząs bólowy i urazowy

65    Wstrząs rdzeniowy

69 8. Zawał serca

73 9. Udar mózgu

73    Podział udarów ze względu na patomechanizm

74    Skala CPSS

77    10. Udar cieplny

81    11. Cukrzyca

81    Typy cukrzycy

82    Hipoglikemia

85    Hiperglikemia

86    Kwasica ketonowa

89    12. Omdlenie

93    13. Krwotok

93    Podział krwotoków

94    Krwawienie z nosa

97  14. Drgawki

101 15. Zakrztuszenie

101    Objawy zakrztuszenia częściowego

103    Objawy zakrztuszenia całkowitego

105    Zakrztuszenie u dzieci

107    Zakrztuszenie u niemowlaka

111  16. Zatrucie

111    Drogi przedostania się trucizny do organizmu

114    Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi

115    Zatrucie dwutlenkiem węgla

116    Zatrucie lekami

117    Zatrucie alkoholami

118    Zatrucia grzybami

121  17. Oparzenie

121    Stopnie oparzeń

124    Reguła dłoni

124    Reguła dziewiątek Wallace'a

125    Reguła piątek

125    Kliniczne stopnie oparzeń

127    Oparzenie chemiczne

128    Oparzenie elektryczne

131  18. Hipotermia i odmrożenie

131    Hipotermia u dzieci

132    Stopnie hipotermii

132    Hipotermia u ludzi starszych

133    Odmrożenie

134    Stopnie odmrożenia

137  19. Rany

138    Rana rąbana

139    Rana miażdżona

140    Rana tłuczona

141    Rana kłuta

142    Rana cięta

142    Rana płatowa

143    Rana szarpana

144    Rana kąsana, gryziona (zatruta)

145    Rana postrzałowa

147    Rana z ciałem obcym

149    Rana wytrzewieniowa jelit

151  20. Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy

151    Złamanie i podział złamań

152    Skręcenie

153    Zwichnięcie

154    Zasada unieruchamiania

154    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna

157    Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna

158    Urazy wybranych części ciała

21. Zaliczenie przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna: poprawy, zaliczenia praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole: 19 procedur i algorytmów postępowania: przewodnik dla nauczycieli. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013.

2. Goniewicz, Mariusz. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Red. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, 232 s. ISBN 978-83-200-6450-6.

3. Bernert, Adam. Pierwsza pomoc. Red. Skrzypińska, Sylwia; Nowicka, Monika. Poznań: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., 2016, 178 s. ISBN 978-83-952907-2-5.

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna: podręcznik dla każdego. Piotr Grochowski, Piotr Żurek; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.

5. Uwaga dziecko!: [wypadki w domu, zapobieganie i pierwsza pomoc] / Christine Duval, Isabelle Plaisant; tł. Magdalena Rychter. Warszawa: W.A.B., 1995.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Edward Wojciechowski. Gdańsk-Wrzeszcz: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998.

7. Pierwsza pomoc dziecku: ABC: [ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów] / Cameron Moffat; wstęp księżna Walii Diana; przedm. do wyd. pol. Jerzy Kotowicz ; przekł. Ewa Brejnakowska [i in.].: Moffat, Cameron. Łódź : "Lotos", 1996.

8. Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć : poradnik dla każdego / tł. Teresa Sawicka [i in.] ; konsult. Marek Kruk. Warszawa : "Muza", 1996.

9. Przysposobienie obronne : Zagrożenia czasu pokoju, pierwsza pomoc. Cz. 1 / Henryk Śnieżek. Warszawa : "Żak", 2002.

10. Pierwsza pomoc : poradnik dla każdego / Marian Stebelski. Warszawa : Elipsa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo oddechowa, pod red. Marii Wujtewicz, Barbary Kwiecińskiej , AM Gdańsk, 2005.

2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w zakresie zabiegów resuscytacyjnych.

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązujący dziennik ustaw.

4. Konieczny J., Ranecki J.: Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań-Warszawa 2007.

5. Konieczny J.: Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009.

6. Trzos A.: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. FHU Kraków 2001.

7. Wawrzynowicz H.: Radzenie sobie ze stresem po wydarzeniach traumatycznych. [w] Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej, pod red. Jerzego Koniecznego. Poznań – Inowrocław 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)