Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria i metodyka pływania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-NWF-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka pływania
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. letni - moduły
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie.

Umiejętność pływania uproszczonymi technikami (kraul, grzbiet, styl klasyczny).

Umiejętność przepłynięcia 50 m prawidłowo, jednym stylem pływackim.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (33 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2 godz.,

- przygotowanie do egzaminu i egzamin - 10 godz.(egzamin 1 godz., samodzielna nauka 9 godz.)


Ćwiczenia:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (32 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2 godz.,

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 13 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 2 godz.

- pisanie prac, projektów - 5 godz.

- czytanie literatury - 6 godz.Łącznie: 87 godz. (4 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W11 Student rozumie mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm człowieka , jest świadomy wiodącej roli aktywności ruchowej, zwłaszcza pływania, w zachowaniu zdrowia jednostki i społeczeństwa,

K_W14 Posiada wiedzę i zna terminologię z zakresu pływania,

człowieka w szczególności powiązanych z zajęciami w wodzie,

K_W16 Posiada zasób pojęć i ma wiedzę na temat teorii i metodyki pływania,

K_W18 Student posiada wiedzę merytoryczną, niezbędną do prowadzenia zajęć z pływania, zna fachową terminologię. Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Potrafi komunikować się z osobami, będącymi podmiotami działalności edukacyjnej oraz z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

K_U06 Posiada umiejętność diagnozowania i doboru odpowiedniego sposobu pływania do kształtowania różnych komponentów zdrowia i sprawności motorycznej, potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce,

K_U 12 Potrafi prowadzić dokumentację procesu edukacji i procesu nauki oraz doskonalenia pływania,

K_U13 Potrafi planować, projektować i prowadzić zajęcia pływania, współdziałać i współpracować zespołowo, podejmować wiodącą rolę w zespołach,

K_U14 Posiada umiejętność nauczania podstawowych, ukierunkowanych i specjalnych ćwiczeń z zakresu pływania.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza z zakresu pływania,

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w zespole, pełniąc różne role. Umie podejmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne związane z projektowaniem i realizacją zajęć z pływania,

K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych celu i zadania. Dokonując wyborów jest odpowiedzialny i autonomiczny,

K_K06 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia podczas zajęć w wodzie, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy,

K_K07 Docenia znaczenie pływania w dbałości o ciało, jest świadomy jak wielką wartością jest zdrowie,

K_K09 Odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć,

K_K10 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu pływania i prowadzenia zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: analityczna, syntetyczna, mieszana

Metody realizacji zadań: naśladowcza i zadaniowa. Pokaz, prezentacja, opis, pogadanka, metoda ćwiczeniowa, projekt.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zasady higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie.

Gry i zabawy w wodzie.

Wiadomości i ćwiczenia z zakresu pływalności ciała i sił działających na ciało w wodzie.

Elementy techniczne pływania poszczególnymi stylami.

Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich: grzbiet, kraul, styl klasyczny, wybrane przepisy pływania.

Metodyka nauczania podstawowych technik pływackich.

Samodzielne projektowanie i prowadzenie jednostki zajęciowej na pływalni.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo i higiena zajęć na pływalni.

Gry i zabawy w wodzie jako elementy oswojenia się ze środowiskiem wodnym i pokonanie ewentualnej bariery strachu przed wodą. Współzawodnictwo (np.wyścigi rzędów).

Diagnostyka umiejętności pływackich.

Elementy sprawdzające pływalność ludzkiego ciała.

Nurkowanie w dal i głąb.

Nauka i doskonalenie techniki kraula na grzbiecie:

-leżenie i poślizgi w wodzie na grzbiecie

-praca NN na brzegu basenu i w wodzie: bez deski i z deską

-praca RR: stojąc w wodzie, w ułożeniu na grzbiecie praca prR i lR na zmianę, „dokładanka” do kraula na grzbiecie z deską i bez deski

-koordynacja pracy RR i NN

Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach:

- leżenie i poślizgi w wodzie na piersiach

- praca NN bez deski, z deską, z wydechami do wody

-pływanie w ułożeniu na boku

-zmiany pozycji z grzbietu na piersi

- praca RR stojąc na dnie pływalni, z oparciem stóp o brzeg pływalni, z oddechem co kilka ruchów RR, praca prR i lR na zmianę

- „dokładanka” do kraula z deską i bez deski

- koordynacja pracy RR i NN z oddechem

- pływanie kraulem z wdechem co trzy ruchy RR

Nauka i doskonalenie pływania stylem klasycznym („żabka”)

-praca NN w ułożeniu na grzbiecie, na piersiach z deską , bez oddychania i z wydechem do wody

-praca RR w marszu po dnie pływalni bez oddychania i z oddechem

-praca RR w leżeniu na piersiach z oddechem (z deską i bez deski)

-koordynacja pracy RR w st. klasycznym z NN do kraula na piersiach

-koordynacja pracy RR i NN w st. klasycznym (pełna forma stylu klasycznego)

Samodzielne projektowanie zajęć w wodzie z wykorzystaniem poznanych zasad nauczania, środków, form i metod nauczania oraz ich prowadzenie.

Kontrola wiadomości z zakresu teorii i metodyki nauczania pływania.

Literatura:

1. Ogólnopolski program nauczania pływania, PZP, Kraków 2014: http://www.edukacja.edux.pl/p-16988-zabawy-i-cwiczenia-na-glebokiej-wodzie.php,

2. Karpiński R., Pływanie. Podstawy techniki, nauczanie, ŚKKF, Katowice 2009,

3. Pietrusik K., Pływanie – nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy aqua fitness, TKKF, W-wa 2005,

4. Wybór ćwiczeń w nauczaniu sportowych technik pływania, Głąb Stanisław, Fregata Swimming 2016,

5. Karpiński R., „Pływanie”, AWF Katowice 2002,

6. Orzechowski K., Waade B., „Wskazówki metodyczno-organizacyjne w nauczaniu pływania”, AWF Gdańsk 1993,

7. Gry i zabawy w wodzie: http://www.wzlzsopole.pl/dokumenty/do_pobrania/podręcznik_umiem_pływac.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Znajomość technik pływackich, niektórych przepisów pływania (rozmowa) i metodyki nauczania (prezentacja) oraz budowy osnowy zajęć rekreacyjnych lub sportowo-rekreacyjnych w wodzie, zaprojektowanie zajęć, poprowadzenie wg własnego projektu, samodzielnie, części lub całości zajęć pływania, bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność.

Kryteria ocen:

Ocena końcowa z ćwiczeń wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,30 – dostateczny, 3,31-3,70 – dostateczny plus, 3,71-4,20 – dobry, 4,21-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Zaliczenie wykładów - egzamin: 60-69% -3,0; 70-79% - 3,5; 80-87% - 4,0; 88-94% - 4,5; 95-100% - 5,0.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Kola-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)