Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Terapia manualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-TOB-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia manualna
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - II rok s2 - sem. zim. - moduły
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu terapia manualna powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej, fizjologii, biomechaniki oraz kinezjologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela: (35 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- pisanie prac, projektów - 20

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 75 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:


W1: K_W06 Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz metody diagnozy sprawności fizycznej i zdrowia.

Posiada rozszerzoną wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posługuje się fachową terminologią. (K_W06)


W2: K_W09 Rozumie znaczenie odnowy biologicznej i psychicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz w sporcie, zna podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej i psychopedagogicznej. (K_W09)


W3: K_W12 Zna podstawy prawne systemu działalności edukacyjnej i sportowej, zna zasady etyki zawodowej, rozumie znaczenie refleksji etycznej w działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego, trenera odnowy biologicznej i trenera przygotowania motorycznego. (K_W12)


W4: K_W15 Zna terminologię i posiada wiedzę z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz sprawności fizycznej i motoryczności człowieka. (K_W15)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:


U1: K_U03 Potrafi obsługiwać urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pedagogice, terapii, wychowaniu

fizycznym, sporcie oraz posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem. (K_U03)


U2: K_U10 Potrafi interpretować wyniki podstawowych wskaźników: fizjologicznych, biofizycznych i morfologicznych, pozwalających diagnozować stan organizmu. Potrafi łączyć działania projektujące z realizacją wychowawczych i edukacyjnych form komunikacyjno–informacyjnych oraz stosować media i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w edukacji i szkoleniu sportowym. (K_U10)


U3: K_U16 Potrafi samodzielnie planować, projektować i prowadzić skuteczne działania zapobiegające powstawaniu urazów i kontuzji w procesie treningowym i procesie wychowania fizycznego. Dba o bezpieczeństwo i higienę zajęć edukacyjnych i sportowych. (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:


K1: K_K07 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie uczestnictwa w edukacji i kulturze fizycznej, docenia znaczenie wychowania fizycznego w dbałości o ciało, jest świadomy jak wielką wartością jest zdrowie, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Jest gotowy do działań na rzecz zdrowego środowiska. Wypełnia zobowiązania społeczne, inicjuje i organizuje

działalność na rzecz środowiska społecznego. (K_K07)


K1: K_K10 Angażuje się w pracę grup i zespołów działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do dziedziny, w której jest specjalistą. (K_K10)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- pokaz

- metody symulacyjne (studium przypadku)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi technikami terapii manualnej na różnych etapach leczenia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnostyki manualnej narządu ruchu, oceny ślizgu stawowego, mobilizacji tkanek miękkich różnicowania objawów i odpowiednie dobranie różnych form terapii.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają za zadanie wyjaśnienie specyfiki zabiegów terapii manualnej. Zostanie zwrócona uwaga na zastosowanie różnych technik w dysfunkcjach stawów oraz tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa.

Ćwiczenia poświęcone są nauczeniu anatomii na żywym człowieku tj. lokalizacji elementów anatomicznych, punktów kostnych w obrębie kręgosłupa oraz nauczeniu doboru i wykonania technik manualnych w obrębie kręgosłupa z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta: nauka badania ruchomości stawów, omówienie i pokaz poszczególnych technik terapii manualnej oraz nauka samodzielnego ich wykonania.

1. Historia terapii manualnej. Budowa stawów, ruchy w stawach, ocena zakresu ruchomości w stawach, ocena siły mięśniowej i napięcia mięśniowego.

2. Budowa i funkcjonowanie stawów obręczy barkowej i kończyny górnej. Taśmy anatomiczne, Założenia teoretyczne masażu funkcyjnego, poprzecznego i głębokiego.

3. Budowa i funkcjonowanie stawu biodrowego i kolanowego.

4. Budowa i funkcjonowanie stawu piszczelowo strzałkowego górnego i dolnego, stawu skokowego górnego i dolnego i stawów śródstopia i palców.

5. Budowa i funkcjonowanie stawów krzyżowo-biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

6. Budowa i funkcjonowanie stawów odcinka piersiowego, szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

.

Ćwiczenia:

1. Ogólne wiadomości z terapii manualnej. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych przedramienia i ręki.

2. Badanie gry stawowej – stawów: MCP, PIP, DIP, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, promieniowo-nadgarstkowego. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych.

3. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu łokciowego i promieniowo-łokciowego dalszego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

4. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu łokciowego.

5. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy barkowej. Badanie gry stawowej stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

6. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

7. Wykonanie rozluźnienia mięśni: czworobocznego, ramiennego, zginaczy nadgarstka, prostowników palców. Badanie i neuromobilizacja nerwów; łokciowego, promieniowego i pośrodkowego. Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni; czworobocznego, dwugłowego ramienia, prostowników nadgarstka i nadgrzebieniowego.

8. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny górnej.

9. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy biodrowej, uda i stawu kolanowego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

10. Badanie gry stawowej, testy łąkotkowe, więzadłowe stawu kolanowego. Staw rzepkowo-udowy. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu biodrowego i kolanowego.

11. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych podudzia i stopy. Badanie gry stawowej stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego.

12. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego oraz kości śródstopia.

13. Wykonanie rozluźnienia mięśni: brzuchatego łydki, zginacza długiego palucha, krótkich rotatorów stawu biodrowego i prostego uda . Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni kulszowo-goleniowych, prostowników palców stopy i płaszczkowatego i odwodzicieli stawu biodrowego. Badanie i neuromobilizacja nerwów; kulszowego, piszczelowego, strzałkowego.

14. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny dolnej.

15. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu krzyżowo-biodrowego i odcinka lędźwiowego. Badanie stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

16. Zaprezentowanie podstawowych technik i ćwiczeń mobilizacyjnych dla stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

17. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka piersiowego kręgosłupa.

18. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

19. Wykonanie masażu funkcyjnego prostowników odcinka lędźwiowego, szyjnego i części górnej czworobocznego. Mobilizacje i automobilizacje kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

20. Zaliczenie teoretyczno-praktyczne kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Neuman. Medycyna Manualna. Wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1992

2. K. Starrett. Bądź sprawny jak lampart, jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność. Wydawnictwo Galaktyka, Łudź 2015

3. Hing W. i in. Terapia Manualna metodą Mulligana. Techniki terapeutyczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.

4. Lewit K. Terapia manualna rehabilitacji chorób narządu ruchu. ZL Natura Kielce 2001.

5. J. E. Muscolino. Badanie Palpacyjne Układów Mięśniowego i Kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych stref odruchowych i stretchingu. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016

6. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

7. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

8. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 1, Kończyny / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

9. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 2, Miednica i przejście lędźwiowo-krzyżowe / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor;Ebenegger, Bernard Autor; Majchrzycki, Marian Redakcja;Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie;Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

10. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 3, Odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz żebra / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner Wrocław 2004.

2. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL Warszawa 2003.

4. Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Elipsa 2006 Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Kolokwia ustne, projekty praktyczne, wykonanie pracy praktycznej - W06, W09, W12, W15, U03, U10, U16, K07, K10.

Wiedza

W1: K_W06, W2: K_W09, W3: K_W12 W4: K_W15 - Sprawdziany ustne.

Umiejętności

U1: K_U03, U2: K_U10 U3: K_U16- Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Kompetencje społeczne

K1: K_K07, K2: K_K10 - Sprawdziany ustne i praktyczne w formie sprawozdań pisemnych, prezentacje opracowanego i przyswojonego materiału.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianach (kolokwiumach), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną.

Co odpowiada

Ćwiczenia

Zaliczenie z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Żukow
Prowadzący grup: Piotr Słoma, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi technikami terapii manualnej na różnych etapach leczenia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnostyki manualnej narządu ruchu, oceny ślizgu stawowego, mobilizacji tkanek miękkich różnicowania objawów i odpowiednie dobranie różnych form terapii.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają za zadanie wyjaśnienie specyfiki zabiegów terapii manualnej. Zostanie zwrócona uwaga na zastosowanie różnych technik w dysfunkcjach stawów oraz tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa.

Ćwiczenia poświęcone są nauczeniu anatomii na żywym człowieku tj. lokalizacji elementów anatomicznych, punktów kostnych w obrębie kręgosłupa oraz nauczeniu doboru i wykonania technik manualnych w obrębie kręgosłupa z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta: nauka badania ruchomości stawów, omówienie i pokaz poszczególnych technik terapii manualnej oraz nauka samodzielnego ich wykonania.

1. Historia terapii manualnej. Metoda terapii manualnej wg Kaltenborna-EVjentha. Budowa stawów, ruchy w stawach, ślizg, toczenie, reguła wklęsło-wypukła. Pozycje spoczynkowe. Mobilizacje, stopnie mobilizacji, trakcje , stopnie trakcji. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii manualnej.

2. Budowa i funkcjonowanie stawów obręczy barkowej i kończyny górnej. Taśmy anatomiczne, Założenia teoretyczne masażu funkcyjnego, poprzecznego i głębokiego.

3. Budowa i funkcjonowanie stawu biodrowego i kolanowego.

4. Budowa i funkcjonowanie stawu piszczelowo strzałkowego górnego i dolnego, stawu skokowego górnego i dolnego i stawów śródstopia i palców.

5. Budowa i funkcjonowanie stawów krzyżowo-biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

6. Budowa i funkcjonowanie stawów odcinka piersiowego, szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

7. Metoda terapii manualnej wg B. Mulligana. Testy funkcjonalne.

Ćwiczenia:

1. Ogólne wiadomości z terapii manualnej. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych przedramienia i ręki.

2. Badanie gry stawowej – stawów: MCP, PIP, DIP, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, promieniowo-nadgarstkowego. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych.

3. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu łokciowego i promieniowo-łokciowego dalszego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

4. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu łokciowego.

5. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy barkowej. Badanie gry stawowej stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

6. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

7. Wykonanie rozluźnienia mięśni: czworobocznego, ramiennego, zginaczy nadgarstka, prostowników palców. Badanie i neuromobilizacja nerwów; łokciowego, promieniowego i pośrodkowego. Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni; czworobocznego, dwugłowego ramienia, prostowników nadgarstka i nadgrzebieniowego.

8. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny górnej.

9. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy biodrowej, uda i stawu kolanowego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

10. Badanie gry stawowej, testy łąkotkowe, więzadłowe stawu kolanowego. Staw rzepkowo-udowy. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu biodrowego i kolanowego.

11. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych podudzia i stopy. Badanie gry stawowej stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego.

12. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego oraz kości śródstopia.

13. Wykonanie rozluźnienia mięśni: brzuchatego łydki, zginacza długiego palucha, krótkich rotatorów stawu biodrowego i prostego uda . Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni kulszowo-goleniowych, prostowników palców stopy i płaszczkowatego i odwodzicieli stawu biodrowego. Badanie i neuromobilizacja nerwów; kulszowego, piszczelowego, strzałkowego.

14. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny dolnej.

15. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu krzyżowo-biodrowego i odcinka lędźwiowego. Badanie stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

16. Zaprezentowanie podstawowych technik i ćwiczeń mobilizacyjnych dla stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

17. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka piersiowego kręgosłupa.

18. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

19. Wykonanie masażu funkcyjnego prostowników odcinka lędźwiowego, szyjnego i części górnej czworobocznego. Mobilizacje i automobilizacje kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

20. Zaliczenie teoretyczno-praktyczne kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaltenborn F.M. Manualne mobilizacje stawów kończyn. Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2008.

2. Kaltenborn F.M. Kręgosłup, badanie manualne i mobilizacje. Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2008.

3. Hing W. i in. Terapia Manualna metodą Mulligana. Techniki terapeutyczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.

4. Lewit K. Terapia manualna rehabilitacji chorób narządu ruchu. ZL Natura Kielce 2001.

5. Frisch Y., Jacques R. Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń. PZWL Warszawa 2019.

6. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

7. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

8. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 1, Kończyny / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

9. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 2, Miednica i przejście lędźwiowo-krzyżowe / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor;Ebenegger, Bernard Autor; Majchrzycki, Marian Redakcja;Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie;Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

10. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 3, Odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz żebra / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner Wrocław 2004.

2. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL Warszawa 2003.

4. Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Elipsa 2006 Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Radziszewski
Prowadzący grup: Marcin Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi technikami terapii manualnej na różnych etapach leczenia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnostyki manualnej narządu ruchu, oceny ślizgu stawowego, mobilizacji tkanek miękkich różnicowania objawów i odpowiednie dobranie różnych form terapii.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają za zadanie wyjaśnienie specyfiki zabiegów terapii manualnej. Zostanie zwrócona uwaga na zastosowanie różnych technik w dysfunkcjach stawów oraz tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa.

Ćwiczenia poświęcone są nauczeniu anatomii na żywym człowieku tj. lokalizacji elementów anatomicznych, punktów kostnych w obrębie kręgosłupa oraz nauczeniu doboru i wykonania technik manualnych w obrębie kręgosłupa z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta: nauka badania ruchomości stawów, omówienie i pokaz poszczególnych technik terapii manualnej oraz nauka samodzielnego ich wykonania.

1.Historia terapii manualnej. Budowa stawów, ruchy w stawach, ocena zakresu ruchomości w stawach, ocena siły mięśniowej i napięcia mięśniowego.

2. Budowa i funkcjonowanie stawów obręczy barkowej i kończyny górnej. Taśmy anatomiczne, Założenia teoretyczne masażu funkcyjnego, poprzecznego i głębokiego.

3. Budowa i funkcjonowanie stawu biodrowego i kolanowego.

4. Budowa i funkcjonowanie stawu piszczelowo strzałkowego górnego i dolnego, stawu skokowego górnego i dolnego i stawów śródstopia i palców.

5. Budowa i funkcjonowanie stawów krzyżowo-biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

6. Budowa i funkcjonowanie stawów odcinka piersiowego, szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

7. Metoda terapii manualnej wg B. Mulligana. Testy funkcjonalne.

Ćwiczenia:

1. Ogólne wiadomości z terapii manualnej. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych przedramienia i ręki.

2. Badanie gry stawowej – stawów: MCP, PIP, DIP, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, promieniowo-nadgarstkowego. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych.

3. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu łokciowego i promieniowo-łokciowego dalszego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

4. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu łokciowego.

5. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy barkowej. Badanie gry stawowej stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

6. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

7. Wykonanie rozluźnienia mięśni: czworobocznego, ramiennego, zginaczy nadgarstka, prostowników palców. Badanie i neuromobilizacja nerwów; łokciowego, promieniowego i pośrodkowego. Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni; czworobocznego, dwugłowego ramienia, prostowników nadgarstka i nadgrzebieniowego.

8. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny górnej.

9. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy biodrowej, uda i stawu kolanowego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

10. Badanie gry stawowej, testy łąkotkowe, więzadłowe stawu kolanowego. Staw rzepkowo-udowy. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu biodrowego i kolanowego.

11. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych podudzia i stopy. Badanie gry stawowej stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego.

12. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego oraz kości śródstopia.

13. Wykonanie rozluźnienia mięśni: brzuchatego łydki, zginacza długiego palucha, krótkich rotatorów stawu biodrowego i prostego uda . Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni kulszowo-goleniowych, prostowników palców stopy i płaszczkowatego i odwodzicieli stawu biodrowego. Badanie i neuromobilizacja nerwów; kulszowego, piszczelowego, strzałkowego.

14. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny dolnej.

15. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu krzyżowo-biodrowego i odcinka lędźwiowego. Badanie stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

16. Zaprezentowanie podstawowych technik i ćwiczeń mobilizacyjnych dla stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

17. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka piersiowego kręgosłupa.

18. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

19. Wykonanie masażu funkcyjnego prostowników odcinka lędźwiowego, szyjnego i części górnej czworobocznego. Mobilizacje i automobilizacje kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

20. Zaliczenie teoretyczno-praktyczne kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Neuman. Medycyna Manualna. Wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1992

2. K. Starrett. Bądź sprawny jak lampart, jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność. Wydawnictwo Galaktyka, Łudź 2015

3. Hing W. i in. Terapia Manualna metodą Mulligana. Techniki terapeutyczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.

4. Lewit K. Terapia manualna rehabilitacji chorób narządu ruchu. ZL Natura Kielce 2001.

5. J. E. Muscolino. Badanie Palpacyjne Układów Mięśniowego i Kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych stref odruchowych i stretchingu. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016

6. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

7. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

8. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 1, Kończyny / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

9. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 2, Miednica i przejście lędźwiowo-krzyżowe / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor;Ebenegger, Bernard Autor; Majchrzycki, Marian Redakcja;Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie;Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

10. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 3, Odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz żebra / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner Wrocław 2004.

2. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL Warszawa 2003.

4. Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Elipsa 2006 Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Radziszewski
Prowadzący grup: Marcin Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi technikami terapii manualnej na różnych etapach leczenia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnostyki manualnej narządu ruchu, oceny ślizgu stawowego, mobilizacji tkanek miękkich różnicowania objawów i odpowiednie dobranie różnych form terapii.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają za zadanie wyjaśnienie specyfiki zabiegów terapii manualnej. Zostanie zwrócona uwaga na zastosowanie różnych technik w dysfunkcjach stawów oraz tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa.

Ćwiczenia poświęcone są nauczeniu anatomii na żywym człowieku tj. lokalizacji elementów anatomicznych, punktów kostnych w obrębie kręgosłupa oraz nauczeniu doboru i wykonania technik manualnych w obrębie kręgosłupa z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta: nauka badania ruchomości stawów, omówienie i pokaz poszczególnych technik terapii manualnej oraz nauka samodzielnego ich wykonania.

1.Historia terapii manualnej. Budowa stawów, ruchy w stawach, ocena zakresu ruchomości w stawach, ocena siły mięśniowej i napięcia mięśniowego.

2. Budowa i funkcjonowanie stawów obręczy barkowej i kończyny górnej. Taśmy anatomiczne, Założenia teoretyczne masażu funkcyjnego, poprzecznego i głębokiego.

3. Budowa i funkcjonowanie stawu biodrowego i kolanowego.

4. Budowa i funkcjonowanie stawu piszczelowo strzałkowego górnego i dolnego, stawu skokowego górnego i dolnego i stawów śródstopia i palców.

5. Budowa i funkcjonowanie stawów krzyżowo-biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

6. Budowa i funkcjonowanie stawów odcinka piersiowego, szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

7. Metoda terapii manualnej wg B. Mulligana. Testy funkcjonalne.

Ćwiczenia:

1. Ogólne wiadomości z terapii manualnej. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych przedramienia i ręki.

2. Badanie gry stawowej – stawów: MCP, PIP, DIP, nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, promieniowo-nadgarstkowego. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych.

3. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu łokciowego i promieniowo-łokciowego dalszego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

4. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu łokciowego.

5. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy barkowej. Badanie gry stawowej stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

6. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego, obojczykowo-barkowego i funkcjonalnego stawu łopatkowo-żebrowego.

7. Wykonanie rozluźnienia mięśni: czworobocznego, ramiennego, zginaczy nadgarstka, prostowników palców. Badanie i neuromobilizacja nerwów; łokciowego, promieniowego i pośrodkowego. Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni; czworobocznego, dwugłowego ramienia, prostowników nadgarstka i nadgrzebieniowego.

8. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny górnej.

9. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych obręczy biodrowej, uda i stawu kolanowego. Badanie gry stawowej w/w stawów.

10. Badanie gry stawowej, testy łąkotkowe, więzadłowe stawu kolanowego. Staw rzepkowo-udowy. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawu biodrowego i kolanowego.

11. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych podudzia i stopy. Badanie gry stawowej stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego.

12. Zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych stawów: piszczelowo-strzałkowego górnego i dolnego, skokowego górnego i skokowego dolnego oraz kości śródstopia.

13. Wykonanie rozluźnienia mięśni: brzuchatego łydki, zginacza długiego palucha, krótkich rotatorów stawu biodrowego i prostego uda . Wykonanie masażu funkcyjnego mięśni kulszowo-goleniowych, prostowników palców stopy i płaszczkowatego i odwodzicieli stawu biodrowego. Badanie i neuromobilizacja nerwów; kulszowego, piszczelowego, strzałkowego.

14. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z kończyny dolnej.

15. Badanie palpacyjne charakterystycznych struktur kostnych, więzadłowych i mięśniowych stawu krzyżowo-biodrowego i odcinka lędźwiowego. Badanie stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

16. Zaprezentowanie podstawowych technik i ćwiczeń mobilizacyjnych dla stawu krzyżowo-biodrowego, odcinka lędźwiowego.

17. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka piersiowego kręgosłupa.

18. Badanie gry stawowej i zaprezentowanie podstawowych technik mobilizacyjnych dla odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu żuchwowo-skroniowego.

19. Wykonanie masażu funkcyjnego prostowników odcinka lędźwiowego, szyjnego i części górnej czworobocznego. Mobilizacje i automobilizacje kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

20. Zaliczenie teoretyczno-praktyczne kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Neuman. Medycyna Manualna. Wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1992

2. K. Starrett. Bądź sprawny jak lampart, jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność. Wydawnictwo Galaktyka, Łudź 2015

3. Hing W. i in. Terapia Manualna metodą Mulligana. Techniki terapeutyczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.

4. Lewit K. Terapia manualna rehabilitacji chorób narządu ruchu. ZL Natura Kielce 2001.

5. J. E. Muscolino. Badanie Palpacyjne Układów Mięśniowego i Kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych stref odruchowych i stretchingu. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016

6. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 1. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

7. Liem Torsten, Dobler T. Techniki osteopatyczne, tom 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

8. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 1, Kończyny / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

9. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 2, Miednica i przejście lędźwiowo-krzyżowe / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor;Ebenegger, Bernard Autor; Majchrzycki, Marian Redakcja;Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie;Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

10. Atlas osteopatycznych technik stawowych. T. 3, Odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa oraz żebra / Serge Tixa, Bernard Ebenegger; redakcja naukowa wydania polskiego Marian Majchrzycki; z języka francuskiego tłumaczyła Małgorzata Naumiuk.

Tixa, Serge Autor | Ebenegger, Bernard Autor | Majchrzycki, Marian Redakcja | Naumiuk, Małgorzata Tłumaczenie | Wydawnictwo Lekarskie PZWL Wydawca [2019] | Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Urban&Partner Wrocław 2004.

2. Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL Warszawa 2003.

4. Arkuszewski Z. Podręcznik medycyny manualnej. Elipsa 2006 Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)