Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-1-WdP-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia I rok sj - zajęcia obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak


W roku akademickim 2020/2021 wykład będzie prowadzony online w systemie MS Teams

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela – 30 h/ 1 punkt ECTS

- konsultacje z prowadzącym: 10 h

- przygotowanie do sprawdzianu końcowego – 50 h

Razem: 90 h, 3 punktów ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W01, K_W02,


Efekty przedmiotowe:

Posiada ogólną wiedzę o przedmiocie psychologia, jej dziedzinach i relacjach z innymi dziedzinami nauki.


W1. Posiada orientację w specyfice psychologii jako nauki a także w jej związkach z innymi pokrewnymi dyscyplinami

W2. Posiada orientację w podstawowych obszarach badań psychologicznych i wie gdzie może pogłębić swoją wiedzę

W3. Zna podstawowe nazwiska w historii psychologii światowej oraz polskiej i wie, czym zasłużyli się dla rozwoju dyscypliny.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U05, K_U17


Efekty przedmiotowe:

Odróżnia wiedzę psychologiczną naukową od potocznej

U1. Rozumie podstawowe terminy psychologiczne i potrafi używać ich zgodnie z ich znaczeniem

U2. Potrafi prawidłowo interpretować zachowania ludzi wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu zajęć


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty przedmiotowe

K1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności psychologiczne

K2. Potrafi rozróżnić pseudonaukową wiedzę psychologiczną od wiedzy naukowej


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja, film, wykład)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład wprowadza studentów I roku w problematykę psychologii. Pokazuje miejsce psychologii wśród innych nauk (społecznych, przyrodniczych), jej specyfikę jeśli idzie o sposób wyjaśniania zjawisk społecznych, jej specyficzne metody badawcze, przy podkreśleniu faktu, że psychologia czerpie też z innych nauk. W dalszej części wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe obszary badań psychologii (rozwinięte w trakcie ćwiczeń). Wykład kończy krótka prezentacja historii psychologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na psychologię polską.

Pełny opis:

Trzy bloki tematyczne

I. Psychologia wobec innych nauk

1. Czym się różni wiedza potoczna na temat człowieka od wiedzy naukowej? Wyjaśnianie zdroworozsądkowe, a wyjaśnianie naukowe. Błędy jakie popełniamy stosując potoczne wyjaśnienia zachowania. Konsekwencje tych błędów. Błędy wyjaśniania przedmiotem badań psychologów – dlaczego popełniamy akurat takie błędy a nie inne?

2. Czym się różni wyjaśnianie w psychologii (odpowiedź na pytanie „dlaczego?”) od wyjaśnień w innych naukach. Psychologia na przecięciu różnych nauk. Jakie rodzaje wyjaśnień stosuje psychologia? Czy można pogodzić wyjaśnienia humanistyczne i przyrodnicze? Człowiek jako najmłodszy gatunek zwierzęcia – podejście ewolucyjne w badaniach psychologicznych. Kłopoty z interdyscyplinarnością – jak je przezwyciężać?

3. Co jest przedmiotem badań w psychologii? Co w historii psychologii uważano za „dobry problem badawczy” (pytanie badawcze, na które warto było poszukiwać odpowiedzi?). Od psychofizyki przez psychopatologię do neuronauki. Dziedziny psychologii.

4. Metody badawcze w psychologii – jak zdobywamy wiedzę o mechanizmach zachowań człowieka? Metody obiektywne i subiektywne. Czy można ufać introspekcji? Metody jakościowe i ilościowe. Czy tylko fMRi? Analiza archiwów i danych zastanych. Analiza śladów. Kwestionariusze. Obserwacja. Testy psychologiczne.

II. Podstawowe obszary badań psychologii: Wybrane tematy

5. Percepcja. Podstawowe teorie. Zmysły. Teoria afordancji Gibsona. Złudzenia percepcji. Stałość percepcji. Jak widzi człowiek a jak pies.

6. Myślenie i rozumowanie. Czy człowiek jest urodzonym logikiem? Błędy rozumowań. Dlaczego wierzymy w horoskopy? Samorealizujące się przepowiednie i ich konsekwencje w życiu społecznym. O racjonalności słów kilka.

7. Pamięć i triki jakie nam płata. Od sylab bezsensownych do autobiograficznych wspomnień z wyjazdu na kolonie. Krótki przewodnik po architekturze pamięci. Czy można wierzyć świadkom zbrodni? Zaburzenia pamięci. Jak wspomagać pamięć.

8. Emocje. Emocje proste i złożone. Emocje pozytywne i negatywne. Po co nam emocje: pomagają czy przeszkadzają? Mózg emocjonalny i racjonalny.

9. Osobowość. Co bardziej decyduje o naszym zachowaniu: sytuacja czy nasze indywidualne cechy? Jak opisać człowieka? Dwie tradycje w psychologii osobowości: osobowość jako zespól cech vs. mechanizm regulacyjny. Czy istnieje skończona liczba wymiarów osobowości? Temperament jako podstawa osobowości.

10. Zaburzenia zachowania. Nerwice. Depresje. Zaburzenia psychotyczne. Czy Freud miał rację? Naukowe i nienaukowe metody psychoterapeutyczne.

11. Nasze drogocenne JA. Przetwarzanie informacji związanych z ja. Egotyzm i egocentryzm. Ja niezależne i ja współzależne – różnice międzykulturowe.

12. Człowiek jako istota społeczna – co to znaczy? Czy możemy istnieć poza grupą? Jak spostrzegamy innych ludzi? Dlaczego jesteśmy bardziej pewni sądów o osobach nieznajomych niż o przyjaciołach? Dlaczego nie lubimy obcych? Czy każdy nosi w sobie przestępcę? Jak skłonić ludzi, żeby kupili to, na co nie mają ochoty? A jak ich przed tym uodpornić?

III. Krótki zarys historii psychologii z uwzględnieniem psychologii polskiej. Ze Lwowa do Warszawy i innych miast w Polsce. Odrębny status psychologii krakowskiej. Uniwersytet Wileński jako założyciel Uniwersytetu Toruńskiego. Najważniejsze postaci w psychologii światowej i polskiej.

Literatura:

Literatura obligatoryjna

Gerd Mietzel (2015). Wprowadzenie do psychologii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Philip G. Zimbardo, R.J. Gerrig (2012). Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny końcowy z pytaniami zamkniętymi i częściowo otwartymi – 100%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Lewicka
Prowadzący grup: Maria Lewicka, Joanna Płotnikowska, Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Lewicka
Prowadzący grup: Maria Lewicka, Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Lewicka
Prowadzący grup: Maria Lewicka, Julia Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)