Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia zdrowia - profilaktyka i promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-5-PK-PZPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia - profilaktyka i promocja zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - specjalizacja - Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Specjalność psychologia kliniczna- obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 25

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20

Łącznie godz. 60 – 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W13, K_W18, K_W19, K_W20, K_W21, K_W22, K_W26

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna i potrafi wyjaśnić zadania i podstawowe pojęcia psychologii zdrowia (K_W18),

W2: Zna i potrafi wyjaśnić wybrane modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia (K_W13, K_W18, K_W20, K_W26),

W3: Zna, potrafi wymienić i omówić właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu (K_W12, K_W26),

W4: Zna i potrafi wymienić psychologiczne następstwa choroby i strategie radzenia sobie z sytuacją choroby (K_W13, K_W20, K_W26)

W5: Zna metody i narzędzia psychologicznej diagnozy zdrowia i choroby (K_W19, K_W26)

W6: Zna interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia (K_W13, K_W21, K_W22, K_W26)Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U07, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi zaplanować proces diagnostyczny w celu identyfikacji czynników ryzyka i zasobów odpornościowych u diagnozowanej osoby/grup (K_U13, K_U14, K_U15, K_U17),

U2: Potrafi zaplanować, przeprowadzić i interpretować wyniki badań psychologicznych służących ocenie psychologicznych aspektów zdrowia (min. zasoby, czynniki ryzyka) i choroby (strategie radzenia sobie) (K_U12, K_U13, K_U14, K_U17),

U3: Potrafi zaprojektować programy profilaktyczne i służące promocji zdrowia (K_U14, K_U15, K_U16),

U4: Potrafi zaplanować adekwatne interwencje psychologiczne w pracy z osobą zmagającą się z sytuacją choroby (K_U07, K_U12, K_U15, K_U16).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Posiada umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu (K_K03, K_K08, K_K12),

K2: Potrafi wskazać i omówić właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu i chorobie oraz wyjaśnić ich znaczenie w sposób zrozumiały dla odbiorcy (pacjenta/klienta) (K_K08, K_K12, K_K03)

K3: Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w poszerzaniu samoświadomości i w kierowaniu własnym rozwojem (min. zapobieganie wypaleniu zawodowemu) (K_K04, K_K05),

K3: Zna i przestrzega zasad etyki zawodowej w działaniach podejmowanych w obszarze promocji zdrowia (K_K03, K_K08, K_K12)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, elementy wykładowe).

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w grupach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii zdrowia w praktyce klinicznej: 1) wprowadzenie pojęć i modeli psychologii zdrowia, 2) rozwijanie umiejętności diagnozy wybranych aspektów psychologicznych istotnych (czynniki ryzyka, zasoby, strategie radzenia sobie) w sytuacji zdrowia i choroby, 3) rozwijanie umiejętności tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych w wybranych obszarach psychologii zdrowia, 4) wybrane aspekty etyczne psychologii zdrowia.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia, podejścia i modele teoretyczne w obszarze psychologii zdrowia.

2. Właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu (min. poczucie koherencji, rezyliencja, optymizm, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności).

3. Metodologia tworzenia i ewaluacji programów profilaktycznych.

4. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia.

5. Profilaktyka i promocja zdrowia w wybranych obszarach (min. człowiek w sytuacji choroby, grupy ryzyka- obciążenie stresem życiowym i zawodowym)

6. Wybrane metody i narzędzia psychologicznej diagnozy zdrowia i choroby.

7. Wybrane aspekty etyczne psychologii zdrowia.

Literatura:

Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN

Heszen-Celińska, I., Sęk, H. (2020). Psychologia zdrowia. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Ogińska- Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Diffin.

Pilecka, W.(red.) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: WUJ.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),

Aktywność na zajęciach.

Wykonanie projektu: plan programu profilaktycznego (realizowany w grupach).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)