Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychiatria dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-PDM-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychiatria dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 20h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w zaliczeniu): 20h

Łącznie godz. 55 – 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W18, K_W20, K_W21, K_W22, K_W26,

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna etapy rozwojowe okresu dzieciństwa i dorastania oraz możliwe kryzysy (K_W18, K_W20),

W2: Zna klasyfikacje zaburzeń psychicznych, rozszerzone o zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania (K_W20, K_W26),

W3: Zna zespoły objawów zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (K_W20),

W4: Zna wybrane metody terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (K_W21),

W5: Zna obowiązujące aspekty prawne i etyczne związane z diagnostyką, terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (K_W22),

W6: Zna specyficzne trudności w pracy z z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami (K_W18).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U01, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi omówić etapy rozwojowe okresu dzieciństwa i dorastania oraz wskazać możliwe kryzysy (K_U13),

U2: Potrafi korzystać z klasyfikacji zaburzeń psychicznych w kontekście zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania (K_U01, K_U14),

U3: Potrafi omówić zespoły objawów zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (K_U01, K_U14),

U4: Potrafi omówić podstawowe zasady tworzenia planów terapii, organizacji wsparcia w rodzinie , w szkole, w środowisku rówieśniczym (K_U15,K_U16),

U5: Potrafi wymienić obowiązujące aspekty prawne i etyczne związane z diagnostyką, terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (K_U12),

U 6: Potrafi wskazać możliwe problemy i trudności w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami (K_U15),

U7: Potrafi wskazać podstawowe zasady budowania trwałej, opartej na wzajemnym zaufaniu relację terapeutyczną małoletni-klinicysta, z uwzględnieniem roli rodzica/opiekuna (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K06, K_K08, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychopatologii w celu lepszego zrozumienia sytuacji małoletniego pacjenta i jego rodziny (K_K04),

K2: Planując pomoc psychologiczną uwzględnia konsekwencje psychospołeczne związane z określonym zaburzeniem i konieczność kompleksowości oddziaływań w pracy z dziećmi i młodzieżą (K_K03, K_K06, K_K08),

K3: Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałej aktualizacji informacji w obszarze psychopatologii (K_K11),

K4: Jest uwrażliwiony na etyczne aspekty pracy z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne (K_K10, K_K12),

K5: Jest świadom wagi i rozwija umiejętności tworzenia trwałej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji terapeutycznej małoletni-klinicysta, z uwzględnieniem roli rodzica/opiekuna (K_K08, K_K10).


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, studium przypadku.

Skrócony opis:

1. Przypomnienie prawidłowego profilu rozwojowego dzieci i młodzieży, 2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży; 3. Doskonalenie umiejętności korzystania z obowiązujących klasyfikacji zaburzeń psychicznych, rozszerzonych o różnice występujące u dzieci i młodzieży; 4. Utrwalenie wiedzy z zakresu etiologii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych; 5. Zapoznanie studentów z procedurami diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży; 6. Tworzenie kompleksowych planów pomocowych dla chorujących psychicznie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;7. Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi i etycznymi diagnostyki oraz terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży; 8. Zwrócenie uwagi na niezbędny aspekt stworzenia trwałej relacji terapeutycznej pacjent-klinicysta z uwzględnieniem roli rodzica/opiekuna.

Pełny opis:

1. Profil rozwojowy dzieci i młodzieży, cele poszczególnych etapów rozwojowych, możliwe kryzysy (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bezpieczeństwa, więzi, autonomii, autoekspresji, poczucia własnej wartości, realnych ograniczeń oraz poruszenie problematyki okresu adolescencji),

2. Obowiązujące klasyfikacje zaburzeń psychicznych, rozszerzone o różnice występujące u dzieci i młodzieży,

3. Zespoły objawów zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności ich rozpoznawania,

4. Tworzenia planów terapii, organizacji wsparcia w rodzinie , w szkole, w środowisku rówieśniczym,

5. Omówienie obowiązujących aspektów prawnych i etycznych związanych z diagnostyką, terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

6. Zapoznanie się ze specyficznymi problemami i trudnościami w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami,

7. Doskonalenie umiejętności tworzenia trwałej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji terapeutycznej małoletni-klinicysta, z uwzględnieniem roli rodzica/opiekuna

Literatura:

Ambroziak, A., Kołakowski, A., Siwek, K. (2021). Depresja nastolatków. Jak ja rozpoznawać, zrozumieć i pokonać. GWP

Ambroziak, A., Kołakowski, A., Siwek, K. (2020). Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży. GWP

Goodman, R., Scott, S. (2000). Psychiatria dzieci i młodzieży. Edra&Urban

Greene R.W. (2014) Trudne emocje u dzieci. Jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole. Samo Sedno

Grzegorzewska, L., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A.R. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. PWN

Jarema, M., Rabe-Jabłońska, J. (2011). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (2000)

Kołakowski, A. (2020). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP

Kołakowski, A., Pisula, A. (2011). Sposób na trudne dziecko. GWP

Morrison, J. (2016).DSM-5 Bez tajemnic.Praktyczny podręcznik dla klinicystów, WUJ

Namysłowska, I. (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL

Oleszkiewicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. PWN

Rembek, B. (red.) (2020). Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. PZWL

Schaffer, R.H. (2013). Psychologia dziecka. PWN

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Dopuszczalna 1 nieobecność.

Kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie końcowe w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 będą odbywały się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie końcowe w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 będą odbywały się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie końcowe w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 będą odbywały się w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)