Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychoterapia egzystencjalna - teoria i praktyka na przykładzie Analizy Egzystencjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-PE-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia egzystencjalna - teoria i praktyka na przykładzie Analizy Egzystencjalnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci IV i V roku, kierunek Psychologia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h,

Zapoznanie się z literaturą: 15h,

Doświadczenie własne na bazie poznawanego materiału: 10h,

Przygotowanie do zaliczenia: 20h,


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe założenie psychoterapii egzystencjalnych (K_W20).

W2: Zna podstawowe założenia Analizy Egzystencjalnej (K_W20).

W3: Zna i rozumie podstawowe definicje opisujące Analizę Egzystencjalną (K_W20).

W4: Zna i rozumie zastosowanie fenomenologii w pracy z pacjentem (K_W20)

W5: Znajomość IV fundamentalnych motywacji (K_W20)

W6: Zna podstawy diagnozy w Analizie Egzystencjalnej (K_W19)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zająć krytyczne stanowisko wobec Analizy Egzystencjalnej oraz je uzasadnić (K_U01, K_U02,)

U2: Potrafi wyjaśnić mechanizmy wybranych zaburzeń psychicznych z perspektywy Analizy Egzystencjalnej (K_U15)

U3: Potrafi wyjaśnić podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi modelami psychoterapii (K_U01)

U4: Potrafi stosować podstawy metody fenomenologicznej w pracy z pacjentem (K_U12, K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna i rozumie zasady etyczne w procesie diagnozy i terapii (K_K10)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Dyskusja

Ćwiczenia

Studia przypadku


Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat nurtu psychoterapii egzystencjalnej – Analiza Egzystencjalna. Osadzenie nurtu w szerszym kontekście terapii humanistycznych, poznanie podstawowych definicji oraz pojęć, a także stosowanych narzędzi.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

Czym jest psychoterapia egzystencjalna?

Psychoterapia egzystencjalna na tle innych kierunków psychoterapeutycznych

Główni przedstawiciele psychoterapii egzystencjalnej

Przegląd podejść w ramach psychoterapii egzystencjalnej ( analiza egzystencjalna i logoterapia, analiza Dasein, terapia egzystencjalno- fenomenologiczna, terapia egzystencjalno-humanistyczna)

Tło historyczne powstania AE

Filozoficzne tło AE

Struktura, szkolenie oraz przygotowanie do roli terapeuty – zasady w szkole AE

Pojęcie rozumienia w psychoterapii egzystencjalnej

Poradnictwo a psychoterapia

Życie z wewnętrzną zgodą w centrum definicji AE- teoria oraz doświadczenie własne

Logoterapia – pytanie o sens w życiu człowieka? (Definicja, podstawy, rozumienie człowieka, narzędzia)

Fenomenologia – podstawy pracy psychoterapeuty egzystencjalnego – teoria oraz doświadczenie własne

Rozumienie człowieka w AE- I fundamentalna motywacja

Rozumienie człowieka w AE- II fundamentalna motywacja

Rozumienie człowieka w AE- III fundamentalna motywacja

Rozumienie człowieka w AE- IV fundamentalna motywacja

Podstawy warsztatu terapeutycznego

Narzędzia pracy w AE( Intencja Paradoksalna, Derefleksja, PEA)

Psychopatologia

Znaczenie i wymiary diagnozy

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia osobowości

Literatura:

Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. POznań: Zysk i S-ka

Kierkagaard, S. (1995).Choroba na śmierć. Warszawa: Zysk i S-ka.

Langle, A. (2019).Śladami sensu. Warszawa: Imprint Media

Langle, A. (2016). Żyć z sensem. Warszawa: Barbelo

Langle, A. (2016). Gdy rodzi się pytanie o sens. Warszawa: Berbelo.

Frankl, V. (2011). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Czarna owca

van Deurzen, E. (red.), (2019).The Wiley World Handbook of Existential Therapy. Wiley Blackwell

Popielski, K. (1995).Psychologia egzystencji. Lublin: Wydawnictwo KUL, Lublin, 2008

van Deurzen, E., (2010).Psychoterapia, a poszukiwanie szczęścia. Warszawa: Instytut Pychologii Zdrowia

Yalom, I.D. (2003).Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia

Yalom, I.D. (2014). Kat miłości. Warszawa: Czarna Owca.

Yalom, I.D., Elkin, G. (2011). Z każdym dniem trochę bliżej. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),

Zaliczenie kolokwium

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Krzysztof Kropisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kropisz
Prowadzący grup: Krzysztof Kropisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kropisz
Prowadzący grup: Krzysztof Kropisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)