Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy etyki dla psychologów w praktyce klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-PEPPK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy etyki dla psychologów w praktyce klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie psychologią kliniczną.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: obejrzenie wskazanych filmów; przygotowanie opisów wybranych przypadków; prowadzenie i notatek; czytanie literatury: 20h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20h

Łącznie godz. –55- 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W21, K_W22, K_W23, K_W27

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna i rozumie podstawowe zasady etyczne w pracy psychologa w praktyce klinicznej (K_W22).

W2: Zna i rozumie znaczenie ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie przepisów regulujących pracę psychologa w praktyce klinicznej (jednostki służby zdrowia, praktyka indywidualna) (K_W22).

W3: Zna i rozumie obowiązujące zasady przestrzegania tajemnicy zawodowej (K_W21, K_W22).

W4: Zna i rozumie prawa pacjenta w świetle obowiązujących przepisów (K_W21, K_W22).

W5: Zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji psychologicznej (K_W22, K_W23).

W6: Zna i rozumie etyczne aspekty diagnozy psychologicznej (K_W19,K_W22, K_W27).

W7: Zna zasady i przepisy regulujące współpracę z innymi specjalistami (K_W02, K_W22).

W7: Zna i rozumie etyczne aspekty pracy psychologa jako specjalisty świadczącego pomoc psychologiczną (K_W21, K_W22).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U16

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi wymienić i posługiwać się obowiązującymi dokumentami i przepisami regulującymi pracę psychologa w praktyce klinicznej (K_U07, K_U12).

U2: Potrafi wskazać podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji psychologicznej (K_U02, K_U03, K_U11)

U3: Potrafi wyjaśnić zasady poufności w relacji psycholog-pacjent (wraz z ich ograniczeniami) (K_U12),

U4: Potrafi wyjaśnić zasady świadczenia różnych form pomocy psychologicznej (K_U15,K_U16)

U5: Potrafi współpracować w zespole składającym się z różnych specjalistów (K_U21),

U6: Potrafi wyjaśnić podobieństwa i różnice w zasadach współpracy z pacjentem niepełnoletnim i dorosłym (K_U12, K_U13, K_U16).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Posiada umiejętność obserwacji, opisu rzeczywistości i selekcji informacji w procesie diagnozy (K_K01)

K2: Zna i szanuje prawa pacjenta w procesie diagnostycznym K_K03, K_K04, K_K08, K_K10, K_K12)

K3: Różnicuje objawy zaburzeń psychicznych od osoby pacjenta (K_K08, K_K10, K_K12)

K4: Zna zakres kompetencji psychologa w zespole diagnostycznym i terapeutycznym (K_K06, K_K07, K_K11).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, elementy wykładowe).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw etyki zawodu psychologa: 1)podstawowe zasady etyczne zawodu psychologa w pracy klinicznej, 2) prawa pacjenta 3) obowiązujące przepisy regulujące pracę psychologa 4) etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki klinicznej, 5) rozwijanie kompetencji zawodowych psychologa

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Podstawowe zasady etyki zawodu psychologa w praktyce klinicznej,

2. Wybrane przepisy regulujące pracę psychologa w praktyce klinicznej,

3. Prawa pacjenta/klienta.

4. Wybrane etyczne aspekty pracy psychologa

- poufność

- dokumentacja

-kontrakt z pacjentem

-specyfika pracy z pacjentem nieletnim

6. Etyczne aspekty pracy psychologa w wybranych dziedzinach praktyki zawodowej:

- psycholog jako diagnosta

- psycholog świadczący pomoc psychologiczną (interwencja kryzysowa, psychoterapia, poradnictwo).

5. Dbałość o rozwój kompetencji jako element etyki zawodu psychologa.

Literatura:

Brzeziński, J., Chyrowicz B., Toeplitz, Z. Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

Kodeks etyczny psychologa (2018)

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa PTP (1991)

Bednarek, D. (2020). Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: PWN

Ciechowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy, prawo i praktyka. Warszawa: PTP PTP.

Fiutak, A., Dąbrowski, J. (2012). Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne. Warszawa: Difin SA.

Stemplewska- Żakowicz, K. (2019). Diagnoza psychologiczna. Diagnoza jako kompetencja profesjonalna. Sopot: GWP

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach

- dopuszczalna 1 nieobecność

- opracowania studiów przypadku

- kolokwium

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)