Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-WPPB-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs będzie szczególnie przydatny dla osób posiadających podstawy wiedzy z zakresu psychopatologii, psychologicznej diagnozy klinicznej i psychoterapii (zajęcia na specjalności klinicznej)- bazuje na wiedzy z wymienionych obszarów.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu:30h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 45h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 45h

Łącznie godz.120 – 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_W11, K_W16, K_W17, K_W20, K_W21

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna podstawowe założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo-behawioralnej (K_W11, K_W16, K_W17, K_W20).

W2: Zna terminologię związaną. z terapią poznawczo-behawioralną (K_W11, K_W20).

W3: Zna podstawowe modele poznawcze wybranych zaburzeń psychicznych (K_W20).

W4: Zna przebieg procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo- behawioralnej (K_W21).

W5:Zna wybrane techniki stosowane w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (K_W21).

W6: Zna podstawowe dane naukowe weryfikujące skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu poszczególnych zaburzeń psychicznych (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U01, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi posługiwać się terminami z obszaru psychoterapii poznawczo- behawioralnej (K_U01).

U2: Potrafi wyjaśnić mechanizmy wybranych zaburzeń psychicznych na podstawie poznanych modeli poznawczych (K_U13, K_U14, K_U15).

U3: Potrafi wymienić i omówić poszczególne etapy procesu terapeutycznego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (K_U15, K_U16).

U4: Potrafi wskazać zastosowania wybranych technik terapeutycznych (K_U15, K_U16).

U5: Potrafi krytycznie ocenić, w oparciu o dane empiryczne, przydatność metod psychoterapii poznawczo- behawioralnej w leczeniu określonych zaburzeń (K_U15, K_U16).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K08, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Posiada kompetencje społeczne umożliwiające skuteczne stosowanie technik terapeutycznych (K_K03)

K2: Zna i szanuje prawa pacjenta w procesie terapeutycznym (K_K08, K_K10, K_K12).

K3: Rozumie znaczenie nawiązania prawidłowej relacji z pacjentem i współpracy w procesie terapeutycznym (K_K03, K_K08)

K4: Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i pracy pod superwizją (K_K10, K_K11).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, studium przypadku, elementy wykładowe).

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w grupach.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu podstaw psychoterapii poznawczo- behawioralnej: 1)podstawowe założenia teoretyczne, 2) podstawowe pojęcia i terminy, 3)wybrane modele poznawcze zaburzeń psychicznych i ich zastosowanie w praktyce terapeutycznej, 4)przebieg procesu terapeutycznego, 5)wybrane techniki terapeutyczne, 6) wybrane etyczne aspekty psychoterapii poznawczo- behawioralnej, 7)dane naukowe na temat skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Założenia teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej.

2. Podstawowe pojęcia w terapii poznawczo-behawioralnej (min. myśli automatyczne, przekonania kluczowe, zniekształcenia poznawcze).

3. Wybrane modele poznawcze zaburzeń psychicznych: zaburzenia lękowe, afektywne.

4. Kompetencje terapeuty ważne w terapii poznawczo- behawioralnej.

5. Cechy relacji terapeutycznej w terapii poznawczo- behawioralnej, rola terapeuty i pacjenta.

6. Etapy procesu terapeutycznego w terapii poznawczo- behawioralnej.

7. Wybrane techniki terapii poznawczo- behawioralnej (min. schemat ABC, strzałka w dół, eksperyment behawioralny).

8. Skuteczność terapii poznawczo- behawioralnej w świetle dotychczasowych badań.

9. Etyka w pracy psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego.

10. Zawód psychoterapeuty w świetle obowiązujących przepisów

Literatura:

Beck, J. (2012). Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.

Kubitsky, J. (2014).Vademecum terapeuty poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Leahy, R.L. (2008). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Padesky, Ch.A., Greenberger, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Padesky, Ch.A., Greenberger, D. (2004). Umysł ponad nastrojem.Podręcznik terapeuty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Popiel,A., Pragłowska, E.(2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Wells, A. (2010).Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Aktywność na zajęciach

Realizacja zadań- studia przypadku.

Kolokwium sprawdzające wiadomości (zagadnienia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)