Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W pogoni za szczęściem - wprowadzenie do psychologii zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-WPZSWPZ-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: W pogoni za szczęściem - wprowadzenie do psychologii zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i potrafi wyjaśnić koncepcje zdrowia w psychologii. .

W2: Zna i potrafi wyjaśnić wybrane modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia.

W3: Zna i potrafi wyjaśnić model salutogenetyczny w kontekście psychologii zdrowia.

W4: Zna i potrafi omówić koncepcje stresu psychologicznego i wskazać związki stresu ze zdrowiem i chorobą.

W5: Zna i potrafi wyjaśnić rolę zasobów i deficytów odpornościowych w procesach zdrowia i choroby.

W6: Zna, potrafi wymienić i omówić właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu (min. poczucie koherencji, optymizm, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności).

W7: Potrafi wyjaśnić uwarunkowania i rolę zachowań prozdrowotnych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi wskazać czynniki ryzyka i zasoby odpornościowe u diagnozowanej osoby.

U2: Potrafi wymienić podstawowe narzędzia psychologiczne służące ocenie właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu i chorobie.

U3: Potrafi zaprojektować ćwiczenia rozwijające wybrane umiejętności/kompetencje.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada umiejętność obserwacji, opisu rzeczywistości i selekcji informacji w procesie diagnozy.

K2: Potrafi wskazać i omówić właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu i chorobie oraz wyjaśnić ich znaczenie w sposób zrozumiały dla odbiorcy (pacjenta/klienta).

K3: Zna i przestrzega zasad etyki zawodowej w działaniach podejmowanych w obszarze promocji zdrowia.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości z zakresu czynników chroniących zdrowie psychiczne. Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu podstaw psychologii zdrowia, w tym: 1) podstawowe pojęcia i terminy, 2)obowiązujące modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia 3) koncepcje stresu psychologicznego i związki stresu ze zdrowiem i chorobą 4) rola wybranych zasobów i deficytów odpornościowych w procesach zdrowia i choroby, 5) wybrane aspekty etyczne działań podejmowanych w obszarze promocji zdrowia (pomoc psychologiczna, szkolenia).

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Podstawowe pojęcia w obszarze psychologii zdrowia.

2. Obowiązujące modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia (w tym model salutogenetyczny).

3. Koncepcje stresu psychologicznego i wskazać związki stresu ze zdrowiem i chorobą.

4. Wybrane właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu (min. poczucie koherencji, optymizm, poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności).

5. Wprowadzenie do wybranych metod oceny zasobów i deficytów odpornościowych w procesach zdrowia i choroby.

6. Omówienie Kodeksu etyki zawodowej psychologa w zakresie oddziaływań związanych z psychologią zdrowia (pomoc psychologiczna, szkolenia).

Literatura:

Podstawowa:

• Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN

• Heszen-Celińska, I., Sęk, H. (2020). Psychologia zdrowia. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

• Ogińska- Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Diffin.

Uzupełniająca:

• Diener, E., Biswas-Diener, R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak słowa.

• Dweck, C. (2013). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza SA.

• Fortuna, P. (2013). Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę. Sopot: GWP.

• Pilecka, W.(red.) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: WUJ.

• Seligman, M.E.P. (2017). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań: Media Rodzina.

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność i aktywność na zajęciach,

• Przygotowanie zleconych zadań,

• Zaliczenie z oceną (kolokwium).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie w roku akademickim 2020/2021 będzie przebiegać w formie zdalnej:

- prezentacje będą zamieszczane na platformie Moodle,

- zajęcia on line będą odbywać się w czasie rzeczywistym, przewidzianym planem na Teams,

- zaliczenie- kolokwium odbędzie się w formie zdalnej na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia oraz zaliczenie w roku akademickim 2020/2021 będzie przebiegać w formie zdalnej:

- prezentacje będą zamieszczane na platformie Moodle,

- zajęcia on line będą odbywać się w czasie rzeczywistym, przewidzianym planem na Teams,

- zaliczenie- kolokwium odbędzie się w formie zdalnej na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.