Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do seksuologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-WS-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do seksuologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 25

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20

Łącznie: 60h- 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W18, K_W19, K_W20, K_W21, K_W22

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu seksuologii (K_W02).

W2. Zna etapy rozwoju seksualnego (K_W02, K_W18, K_W20).

W3. Zna kryteria rozpoznawania zaburzeń w sferze seksualności (K_W19, K_W20).

W4: Zna metody diagnozy i terapii w sferze seksualności, z uwzględnieniem zakresu kompetencji psychologa i świadomości ich ograniczeń (K_W19, K_W21, K_W22).

W5: Posiada wiedzę z zakresu wybranych etycznych aspektów relacji specjalista -pacjent w omawianym obszarze (K_W22).

W6: Zna ścieżkę kształcenia w zakresie seksuologii (K_W22).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U21

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu seksuologii (K_U01)

U2: Potrafi omówić etapy rozwoju seksualnego (K_U02)

U3: Potrafi wskazać kryteria rozpoznawania zaburzeń w sferze seksualności (K_U13, K_U15).

U4: Potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne mieszczące się w granicach kompetencji psychologa- seksuologa (K_U12, K_U14, K_U15, K_U21)

U5: Potrafi zaproponować adekwatne formy pomocy mieszczące się w granicach kompetencji psychologa- seksuologa (K_U12, K_U15)

U6: Potrafi wskazać granice uprawnień psychologa- seksuologa i współpracować z innymi specjalistami w zespole diagnostycznym/ leczącym (K_U12, K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K04, K_K06, K_K10, K_K11, K_K12

Efekty przedmiotowe:

K1: Zna i szanuje zasady pracy z pacjentem w praktyce klinicznej (K_K03, K_K04, K_K10, K_K12).

K2: Wykorzystuje wiedzę specjalistyczną w celu lepszego zrozumienia sytuacji pacjenta (K_K03, K_K10)

K3: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny oraz terapeutyczny z poszanowaniem prywatności, godności i podmiotowości pacjenta (K_K03, K_K10, K_K12).

K4: Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałej aktualizacji informacji (K_K06, K_K10, K_K11)

K5: Jest uwrażliwiony na etyczne aspekty pracy z pacjentem (K_K06, K_K10).

K6: Jest uwrażliwiony na granice w obszarze kompetencji psychologa i adekwatnie korzysta ze współpracy z innymi specjalistami (K_K06, K_K11, K_K12).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, elementy wykładowe).

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w grupach.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta psychologii w wiedzę z zakresu: 1) historii seksuologii, 2) etapów rozwoju seksualnego, 3) orientacji seksualnych, 4) wybranych zaburzeń w obszarze seksualności, 5) wybranych metod diagnozy i terapii, 6) inne wybrane zagadnienia.

Pełny opis:

1. Historia seksuologii,

- Seksuologia psychospołeczna,

- Kryteria zasadności interwencji seksuologicznej,

2. Rozwój seksualny,

- Psychofizjologia seksualności,

- Seksualność małoletnich,

3. Heteroseksualność, homoseksualizm i biseksualizm,

- Zaburzenia seksualne,

- Inne warianty seksualności,

4.Transgenderyzm, niezgodność na płeć zdeterminowaną kulturowo i transwestytyzm,

- Cyberseksualność,

5.Pomoc osobom z problemami seksualnymi, ocena i możliwości leczenia,

- Metody badań seksuologicznych,

6.Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej,

7. Seksualność w okresie klimakterium, okresie andropauzy, w chorobach przewlekłych, osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Brancoft, J. (2021). Seksualność człowieka. Wrocław

(red. wyd. pol. Lew- Starowicz, Z., Rubacha, A.)

Lew- Starowicz, Z., Skrzepulec, V. (2015). Podstawy seksuologii. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach: dozwolone jest 1 nieobecność.

• Wykonanie zadanych zadań, aktywność na zajęciach.

• Kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)