Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaburzenia psychiczne w świetle teorii poznawczo-behawioralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2404-P-MF-ZP-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia psychiczne w świetle teorii poznawczo-behawioralnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Psychologia - zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs będzie szczególnie przydatny dla osób posiadających podstawy wiedzy z zakresu psychopatologii, psychologicznej diagnozy

klinicznej i psychoterapii (zajęcia na specjalności klinicznej)- bazuje na wiedzy z wymienionych obszarów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 15


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury: 25


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20

Łącznie: 60h- 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe: K_W11, K_W13, K_W20, K_W22

Efekty przedmiotowe:

W1: Zna podstawowe założenia teoretyczne koncepcji poznawczo-behawioralnych (K_W11, K_W13, K_W20)

W2: Zna terminologię związaną z nurtem poznawczo-behawioralnym (K_W11, K_W13, K_W20)

W3: Zna wybrane modele zaburzeń lękowych w ujęciu poznawczo-behawioralnym (K_W20)

W4: Zna podstawowe badania weryfikujące empirycznie użyteczność modeli poznawczo-behawioralnych w praktyce klinicznej (K_W22)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe: K_U01, K_U13, K_U14, K_U15

Efekty przedmiotowe:

U1: Potrafi posługiwać się terminami z obszaru psychoterapii poznawczo- behawioralnej (K_U01).

U2: Potrafi wskazać i omówić mechanizmy powstawania i podtrzymywania wybranych zaburzeń lękowych w ujęciu teorii poznawczo-behawioralnych (K_U13, K_U14, K_U15).

U3: Potrafi wskazać różnice między modelami wyjaśniającymi poszczególne zaburzenia lękowe i na tej podstawie uzasadnić zróżnicowanie protokołów terapeutycznych w praktyce klinicznej (K_U14, K_U15).

U4: Potrafi wykonać podstawową konceptualizację opisu przypadku klinicznego w oparciu o trafnie dobrany model teoretyczny (K_U14, K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe: K_K03, K_K08, K_K10, K_K11

Efekty przedmiotowe:

K1: Rozumie konieczność indywidualnego podejścia do problemu pacjenta i oparcie planowanej pomocy na zweryfikowanych empirycznie modelach teoretycznych (K_K03, K_K08, K_K10).

K2: Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i pracy pod superwizją (K_K10, K_K11).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, studium przypadku, elementy wykładowe).

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca w grupach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta specjalności klinicznej w wiedzę z zakresu podstaw teorii poznawczo-behawioralnych na przykładzie wybranych zaburzeń lękowych: 1) podstawowe założenia teoretyczne i modele rozumienia zaburzeń psychicznych, 2)wybrane modele poznawcze zaburzeń

lękowych, 3) konceptualizacja wybranych przypadków klinicznych w oparciu o poznane modele, 4) praktyczne implikacje zastosowania modeli teoretycznych w terapii poznawczo-behawioralnej.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące obszary tematyczne:

1. Założenia teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej.

2. Podstawowe pojęcia w terapii poznawczo-behawioralnej (min. myśli automatyczne, przekonania kluczowe, zniekształcenia poznawcze).

3. Wybrane modele poznawcze zaburzeń lękowych: lęk społeczny, GAD, agorafobia, zaburzenie lękowe z napadami paniki, lęk o zdrowie.

4. Konceptualizacja przypadków klinicznych w oparciu o wybrane modele.

5. Badania w obszarze zastosowań teorii poznawczo-behawioralnych w praktyce klinicznej.

Literatura:

Bourne, E.J. (2011). Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Kraków: WUJ.

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Calrk, D.A., Beck, A. (2018). Zaburzenia lękowe. Kraków: WUJ.

Popiel,A., Pragłowska, E.(2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla praktyków i pacjentów. Gdańsk: GWP.

Wells, A. (2010).Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaburzenia lękowe (2014). Kwartalnik Teoria Poznawczo- Behawioralna, Nr 3.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność).

Aktywność na zajęciach

Realizacja zadań- studia przypadku.

Kolokwium sprawdzające wiadomości (zagadnienia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śliwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)