Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy zarządzania projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-3-PZP-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania projektami
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - 30 godzin


Przygotowanie do zajęć - 20 godzin


Łącznie - 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

- student potrafi zdefiniować pojęcia: projekt, zarządzanie projektem, cykl życia projektu, metodyki zarządzania projektem, struktura organizacyjna projektu


- student potrafi zidentyfikować ryzyka projektowe oraz narzędzia potrzebne do realizacji projektu w poszczególnych fazach, potrafi wytwarzać poprawną dokumentację projektową oraz korzystać z niej jako z narzędzia zarządzania projektem


- student analizuje otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne projektu w celu prawidłowego zdefiniowania zakresu projektu


- student posiada wiedzę dotyczącą monitorowania przebiegu projektu


- student rozumie specyfikę pracy zespołowej, rolę kierownika projektu


- student posługuje się modelami kompetencji członków zespołu, posiada wiedzę na temat motywacji członków zespołu oraz najważniejszych problemów wynikających ze specyfiki pracy zespołowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- prezentuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami,


- definiuje etapy zarządcze projektu,


- planuje prace w ramach realizacji projektu,


- opisuje czynniki sukcesu w realizacji projektu


- opisuje procesy zarządzania projektem,


- tworzy strukturę organizacyjną


- analizuje ryzyko w projekcie,


- analizuje interesariuszy i ocenia ich wpływ na projekt,


- przeprowadza analizę ryzyka w projekcie,


- opracowuje harmonogram, budżet projektu,


- ocenia stan realizacji projektu, wyznacza kamienie milowe,


- planuje działanie projektowe stosując zdobytą wiedzę o metodyce planowania projektów.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z realizacją projektu,


- systematycznie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności,


- zdobywa wiedze i umiejętności wymagane na rynku pracy,


- doskonali współpracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

- praca warsztatowa

- praca w grupie

- wykład problemowy i konwersatoryjny

- studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia pozwolą na zapoznanie z metodyką prowadzenia projektów: metodologii i narzędzi oraz zarządzania zespołami osobowymi. W trakcie zajęć studenci i studentki poznają różne modele teoretyczne i koncepcje związane z logiką projektową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia projektów. Osoby uczestniczące zostaną zapoznane z różnymi metodykami i koncepcjami związanymi z logiką projektową, poznają narzędzia wspierające zarządzanie projektami, zostaną zapoznani z tematyką zarządzania pracą w grupie i procesami grupowymi.

Podczas zajęć wiele zagadnień przepracowywanych będzie w trakcie ćwiczeń i prac warsztatowych. Studenci i studentki będą przygotowywać założenia do realizacji własnych projektów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dadel, Marcin. 2007. Jak stworzyć dobry projekt, Warszawa, Stowarzyszenie Klon-Jawor

https://docplayer.pl/619616-Jak-stworzyc-dobry-projekt.html

2. Model logiczny projektu na:

https://www.agnieszkakaim.eu/2019/09/model-logiczny/

lub w wersji pełnej - Logic model workbook, Innovation network, transforming evaluation for social change na: https://www.innonet.org/media/logic_model_workbook_0.pdf

3. O różnicach w podejściu kaskadowym i ewolucyjnym w zarządzaniu projektem

https://wearecreativelabs.com/waterfall-vs-agile-roznice-pomiedzy-tradycyjnym-a-zwinnym-podejsciem-do-zarzadzania-projektem/

4. Antonina Paplińska. 2016. Ewaluacja i monitoring - narzędzia badania jakości działań, w: w: Agnieszka Chomiuk (red.) Animacja społeczna - praca nad zmianą, Gdańsk: Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia – Sopot

https://docplayer.pl/29535851-Animacja-spoleczna-praca-nad-zmiana.html

Literatura dodatkowa:

1. Trocki, Michał, 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wachowiak, Piotr, Gregorczyk, Sylwester, Grucza, Bartosz, Ogonek, Krzysztof, 2004, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.

Wysocki, Robert, 2013, Efektywne zarządzanie projektami: Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Onepress, Gliwice.

3. Wyrwicka, Magdalena, 2011, Zarządzanie projektami, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieobecności, każdą następną należy odpracować na dyżurze osoby prowadzącej

2. Wymagana jest aktywność podczas zajęć rozumiana jako wypowiadanie się w temacie zajęć na podstawie znajomości literatury obowiązkowej, własnej wiedzy i doświadczeń oraz braniu udziału w pracach warsztatowych podczas zajęć.

3. Wykonanie dwóch prac grupowych poza zajęciami, które będą podlegały ocenie punktowej.

4. Zaliczenie (na poziomie min. 60%) kolokwium końcowego z zakresu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Suchomska
Prowadzący grup: Joanna Suchomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia pozwolą na zapoznanie z metodyką prowadzenia projektów: metodologii i narzędzi oraz zarządzania zespołami osobowymi. W trakcie zajęć studenci i studentki poznają różne modele teoretyczne i koncepcje związane z logiką projektową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia projektów. Osoby uczestniczące zostaną zapoznane z różnymi metodykami i koncepcjami związanymi z logiką projektową, poznają narzędzia wspierające zarządzanie projektami, zostaną zapoznani z tematyką zarządzania pracą w grupie i procesami grupowymi.

Podczas zajęć wiele zagadnień przepracowywanych będzie w trakcie ćwiczeń i prac warsztatowych. Studenci i studentki będą przygotowywać założenia do realizacji własnych projektów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dadel, Marcin. 2007. Jak stworzyć dobry projekt, Warszawa, Stowarzyszenie Klon-Jawor

https://docplayer.pl/619616-Jak-stworzyc-dobry-projekt.html

2. Model logiczny projektu na:

https://www.agnieszkakaim.eu/2019/09/model-logiczny/

lub w wersji pełnej - Logic model workbook, Innovation network, transforming evaluation for social change na: https://www.innonet.org/media/logic_model_workbook_0.pdf

3. O różnicach w podejściu kaskadowym i ewolucyjnym w zarządzaniu projektem

https://wearecreativelabs.com/waterfall-vs-agile-roznice-pomiedzy-tradycyjnym-a-zwinnym-podejsciem-do-zarzadzania-projektem/

4. Antonina Paplińska. 2016. Ewaluacja i monitoring - narzędzia badania jakości działań, w: w: Agnieszka Chomiuk (red.) Animacja społeczna - praca nad zmianą, Gdańsk: Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia – Sopot

https://docplayer.pl/29535851-Animacja-spoleczna-praca-nad-zmiana.html

Literatura dodatkowa:

1. Trocki, Michał, 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wachowiak, Piotr, Gregorczyk, Sylwester, Grucza, Bartosz, Ogonek, Krzysztof, 2004, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.

Wysocki, Robert, 2013, Efektywne zarządzanie projektami: Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Onepress, Gliwice.

3. Wyrwicka, Magdalena, 2011, Zarządzanie projektami, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Suchomska
Prowadzący grup: Joanna Suchomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia pozwolą na zapoznanie z metodyką prowadzenia projektów: metodologii i narzędzi oraz zarządzania zespołami osobowymi. W trakcie zajęć studenci i studentki poznają różne modele teoretyczne i koncepcje związane z logiką projektową.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia projektów. Osoby uczestniczące zostaną zapoznane z różnymi metodykami i koncepcjami związanymi z logiką projektową, poznają narzędzia wspierające zarządzanie projektami, zostaną zapoznani z tematyką zarządzania pracą w grupie i procesami grupowymi.

Podczas zajęć wiele zagadnień przepracowywanych będzie w trakcie ćwiczeń i prac warsztatowych. Studenci i studentki będą przygotowywać założenia do realizacji własnych projektów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dadel, Marcin. 2007. Jak stworzyć dobry projekt, Warszawa, Stowarzyszenie Klon-Jawor

https://docplayer.pl/619616-Jak-stworzyc-dobry-projekt.html

2. Model logiczny projektu na:

https://www.agnieszkakaim.eu/2019/09/model-logiczny/

lub w wersji pełnej - Logic model workbook, Innovation network, transforming evaluation for social change na: https://www.innonet.org/media/logic_model_workbook_0.pdf

3. O różnicach w podejściu kaskadowym i ewolucyjnym w zarządzaniu projektem

https://wearecreativelabs.com/waterfall-vs-agile-roznice-pomiedzy-tradycyjnym-a-zwinnym-podejsciem-do-zarzadzania-projektem/

4. Antonina Paplińska. 2016. Ewaluacja i monitoring - narzędzia badania jakości działań, w: w: Agnieszka Chomiuk (red.) Animacja społeczna - praca nad zmianą, Gdańsk: Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia – Sopot

https://docplayer.pl/29535851-Animacja-spoleczna-praca-nad-zmiana.html

Literatura dodatkowa:

1. Trocki, Michał, 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Wachowiak, Piotr, Gregorczyk, Sylwester, Grucza, Bartosz, Ogonek, Krzysztof, 2004, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa.

Wysocki, Robert, 2013, Efektywne zarządzanie projektami: Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Onepress, Gliwice.

3. Wyrwicka, Magdalena, 2011, Zarządzanie projektami, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)