Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poznanie społeczne w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-PZWK-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznanie społeczne w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku medioznawstwa
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a574e5b26ecdb4067a50843d09631af97%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff1023b3-811d-4bbd-84b3-37d5e5fe7836&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Szanowni Państwo,

zajęcia z Poznanie społeczne w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej 2405-M-PZWK-S1 Semestr zimowy 2021/22 będą prowadzone w tradycyjny sposób w sposób stacjonarny, tj. salach wykładowych.


Jednakże będziemy też korzystać z platformy zdalnej, dlatego proszę o zapisanie się do kursu w Ms Teams

Oto link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a574e5b26ecdb4067a50843d09631af97%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff1023b3-811d-4bbd-84b3-37d5e5fe7836&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Proszę zapisać się jak najszybciej do tej grupy zajęciowej.

Pierwsze zajęcia odbędą się:

2021-10-08 15:00 : 16:30 sala 207

Pozdrawiam serdecznie

Daniel Żuromski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 30 godzin ćwiczeń


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 60 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny poznania społecznego w kontekście unikalnych i specyficznych zdolności poznawczych dla człowieka: K_W01.


W2: Student zna i źródła poznania społecznego w interdyscyplinarnym kontekście badań z dziedzin takich jak: psychologia poznawcza, rozwojowa, ewolucyjna i prymatologia: K_W04, K_W06.


W3: Student rozumie poznanie społeczne i komunikację u Homo sapiens i małp człekokształtnych oraz rozumie poznanie społeczne Homo sapiens jako główny mechanizm poznawczy formowania się specyficznych dla człowieka procesów uczenia się, które leżą u podstaw kumulatywnej ewolucji kulturowej: K_W05, K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi przytoczyć empiryczne świadectwa z dziedziny psychologii poznawczej, rozwojowej, ewolucyjnej i prymatologii na rzecz unikalnie i specyficznie ludzkich mechanizmów poznania społecznego. K_U01, K_U02, K_U03

U2: Student potrafi samodzielnie wskazać i przytaczać świadectwa empiryczne na rzecz tezy, że poznanie społeczne leży u podstaw unikalnie i specyficznie ludzkich mechanizmów formowania się komunikacji, języka, współpracy, moralności: K_U04 ,K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


K1: Student postrzega poznanie sołęczne jako źródła formowania się umysłu, zdolności poznawczych oraz, współpracy i moralności: K_K02

K2: Potrafi ocenić stopień powiązania problemów teoretycznych z praktycznymi K_K06, K_K07.

Metody dydaktyczne:

Seminaryjna- Referaty studentów na temat omawianego na danych zajęciach tekstu, poparte prezentacją Power Point

Giełda pomysłów- Dyskusja – burza mózgów

Ćwiczeniowa - Analiza tekstów,

Dyskusja panelowa

zadanie do każdego tekstu przedstawione w postaci problemów i pytań.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z współczesną literaturą, zagadnieniami i problemami dotyczącymi poznania społecznego w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Poznanie społeczne w perspektywie filogenetycznej.

2. Poznanie społeczne w perspektywie ontogenetycznej.

3. Poznanie społeczne w perspektywie neurologicznej.

4. Komunikacja językowa a komunikacja prejęzykowa (perspektywa ontogenetyczna, filogenetyczna, historia kultury).

5. Zdolności poznania społecznego jako zdolności do tworzenia komunikacji prejęzykowej.

6. Psychologiczne, kognitywistyczne, filozoficzne koncepcje teorii umysłu (czytania umysłów, społecznego rozumienia).

7. Inteligencja makiaweliczna, hipoteza społecznego mózgu.

8. Poznanie społeczne a proces tworzenia kultury (m. in kumulatywnej ewolucji kulturowej).

9. Poznanie społeczne a specyficznie ludzkie formy uczenia się.

10. Poznanie społeczne a aspekt poznawczy, tj. kształtowanie reprezentacji poznawczej, samoregulacji, metapoziom itd.

11. Intencjonalność indywidualna, Intencjonalność współdzielona, Intencjonalność kolektywna.

12. Poznanie społeczne a akwizycja języka.

13. Język z perspektywy poznania społecznego.

14. Kognitywne (poznawcze i motywacyjne) podstawy współpracy.

15. Klasyczny model Wygotskiego: społeczno-kulturowa koncepcja umysłu

Literatura:

Proponowana literatura:

1. D.F. Bjorklund, J.M. Bering, Duże mózgi, powolny rozwój i złożoność społeczna: rozwojowe i ewolucyjne źródła poznania społecznego, przeł. M. Polaszewska-Nicke, [w:] A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2, Warszawa: WN PWN, 2009, s. 51-88.

M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. J. Rączaszek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002. (Rozdział 1)

2. Tomasello M., Carpenter M., Call J., Behne T., Moll H., Rozumienie i wspólnota intencji jako źródła kulturowego poznawania, [w:] red. Beata Sierocka, „Via commnicandi” III - 2007, s. 260-324.

3. M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

4. R. Dunbar, J. Gowlett, C. Gamble, Potęga mózgu, Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, Copernicus Center Press, Tyczyn, 2017.

5. Tomasello M. (2016c), Dlaczego współpracujemy?, tłum. Ł. Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

6. 10. Przybysz [2014] – P. Przybysz, O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014, s. 87-144.

7. Gärdenfors [2010] – P. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens: o ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.

8. Białecka-Pikul, M. (2012), Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

9. Białek, A. (2010), Patrz, gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10. Tomasello M. (2016c), Dlaczego współpracujemy?, tłum. Ł. Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

11. Winkielman P. (2008), Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek?, „Psychologia Społeczna”, tom 3, 1 (6), 11-22.

12. Wygotski, L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

13. Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa, tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

14. Wygotski, L.S. (2005), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. tłum. B. Grell. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie

ocena dostateczna: zadanie do każdego tekstu przedstawione w postaci problemów i pytań oraz referat z prezentacją na podstawie wybranego tekstu z listy lektur.

Ocena dobra: dodatkowy referat w postaci prezentacji.

Ocena bardzo dobra: praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Żuromski
Prowadzący grup: Daniel Żuromski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Żuromski
Prowadzący grup: Daniel Żuromski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z współczesną literaturą, zagadnieniami i problemami dotyczącymi poznania społecznego w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej.

Przedmiot będzie prowadzony w trybie zdalnym.

Link do wykładu w formie zdalnej

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a574e5b26ecdb4067a50843d09631af97%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff1023b3-811d-4bbd-84b3-37d5e5fe7836&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Poznanie społeczne w perspektywie filogenetycznej.

2. Poznanie społeczne w perspektywie ontogenetycznej.

3. Poznanie społeczne w perspektywie neurologicznej.

4. Komunikacja językowa a komunikacja prejęzykowa (perspektywa ontogenetyczna, filogenetyczna, historia kultury).

5. Zdolności poznania społecznego jako zdolności do tworzenia komunikacji prejęzykowej.

6. Psychologiczne, kognitywistyczne, filozoficzne koncepcje teorii umysłu (czytania umysłów, społecznego rozumienia).

7. Inteligencja makiaweliczna, hipoteza społecznego mózgu.

8. Poznanie społeczne a proces tworzenia kultury (m. in kumulatywnej ewolucji kulturowej).

9. Poznanie społeczne a specyficznie ludzkie formy uczenia się.

10. Poznanie społeczne a aspekt poznawczy, tj. kształtowanie reprezentacji poznawczej, samoregulacji, metapoziom itd.

11. Intencjonalność indywidualna, Intencjonalność współdzielona, Intencjonalność kolektywna.

12. Poznanie społeczne a akwizycja języka.

13. Język z perspektywy poznania społecznego.

14. Kognitywne (poznawcze i motywacyjne) podstawy współpracy.

15. Klasyczny model Wygotskiego: społeczno-kulturowa koncepcja umysłu

Literatura:

Proponowana literatura:

1. D.F. Bjorklund, J.M. Bering, Duże mózgi, powolny rozwój i złożoność społeczna: rozwojowe i ewolucyjne źródła poznania społecznego, przeł. M. Polaszewska-Nicke, [w:] A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2, Warszawa: WN PWN, 2009, s. 51-88.

M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. J. Rączaszek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002. (Rozdział 1)

2. Tomasello M., Carpenter M., Call J., Behne T., Moll H., Rozumienie i wspólnota intencji jako źródła kulturowego poznawania, [w:] red. Beata Sierocka, „Via commnicandi” III - 2007, s. 260-324.

3. M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

4. R. Dunbar, J. Gowlett, C. Gamble, Potęga mózgu, Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, Copernicus Center Press, Tyczyn, 2017.

5. Tomasello M. (2016c), Dlaczego współpracujemy?, tłum. Ł. Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

6. 10. Przybysz [2014] – P. Przybysz, O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014, s. 87-144.

7. Gärdenfors [2010] – P. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens: o ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.

8. Białecka-Pikul, M. (2012), Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

9. Białek, A. (2010), Patrz, gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10. Tomasello M. (2016c), Dlaczego współpracujemy?, tłum. Ł. Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

11. Winkielman P. (2008), Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek?, „Psychologia Społeczna”, tom 3, 1 (6), 11-22.

12. Wygotski, L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

13. Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa, tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

14. Wygotski, L.S. (2005), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. tłum. B. Grell. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

W związku z decyzją JM Rektora, zajęcia będą realizowane zdalnie, w terminach określonych w planie zajęć.

Zajęcia Poznanie społeczne w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej będą prowadzone za pośrednictwem Ms Teams i Moodle. Proszę o przygotowanie odpowiedniego sprzętu, zapewnienie sobie dostępu do Internetu oraz zainstalowanie niezbędnego oprogramowania.

Oto link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a574e5b26ecdb4067a50843d09631af97%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff1023b3-811d-4bbd-84b3-37d5e5fe7836&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Proszę zapisać się jak najszybciej do tej grupy zajęciowej.

Pierwsze zajęcia odbędą się:

2020-10-08 13:15 : 14:45

Problemy techniczne utrudniające uczestniczenie w zajęciach zdalnych proszę zgłaszać bezzwłocznie, przed rozpoczęciem zajęć.

Instrukcje obsługi Ms Teams (w tym również instruktaż zakładania konta) i Moodle znajdują się na stronach internetowych: https://www.filozofia.umk.pl/ogloszenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Żuromski
Prowadzący grup: Daniel Żuromski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.