Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań wizualnych: laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-S1-MBW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań wizualnych: laboratorium
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

- zna podstawową terminologię medioznawstwa, ma podstawową wiedzę o charakterze medioznawstwa, jego miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk


- ma podstawową wiedzę o człowieku jako aktorze funkcjonującym w świecie środków masowego przekazu i szybkiego przepływu informacji, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach


- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów badanych przez medioznawstwo


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (ideowe, konceptualne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w mediach z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa


- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne współczesnego świata informacyjnego i sieciowego (ideowe, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa


- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w kontekście funkcjonowania mediów, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w którym wykorzystuję wiedzę z zakresu medioznawstwa

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne


- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań wizualnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat badań wizualnych, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nauk społecznych, zainteresowanych kulturą obrazu – otaczającymi jednostki wyobrażeniami wizualnymi, traktowanymi jako odzwierciedlenie oryginalnej formy kulturowej danej zbiorowości, wykorzystujących obrazy jako podstawę do suwerennej analizy badawczej – rządzącej się swoimi własnymi prawami, ale równoprawnej z analizą materiału uzyskanego za pomocą innych metod badawczych.

Szczególnie ważnym elementem zajęć będzie zdobywanie sprawności w posługiwaniu się fotografią jako narzędziem badawczym. Poznanie języka fotografii, zarówno w aspekcie historyczno-teoretycznym, jak i badawczym oraz praktycznym, pozwala zwiększyć kompetencje na polu alfabetyzmu wizualnego – umiejętności odczytywania, interpretacji i produkowania komunikatów wizualnych.

W ramach zajęć studenci będą zdobywać przydatne umiejętności związane z wykonywaniem i posługiwaniem się obrazami fotograficznym, zaznajamiając się równocześnie z dorobkiem klasyków fotografii, najważniejszymi koncepcjami poświęconymi krytyce fotografii i nowoczesną wizualną metodologią nauk społecznych.

Literatura:

Banks Marcus (2013) Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barrett Terry (2014) Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy. Kraków: Universitas.

Barthes Roland (1995/1980) Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Benjamin Walter (1996/1931) „Mała historia fotografii". W: idem, Anioł historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, ss. 105-24.

Berger John (1997) Sposoby widzenia. Poznań: Rebis.

Bogunia-Borowska Małgorzata i Piotr Sztompka (red.) (2012) Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Brauchitsch Boris von (2004) Mała historia fotografii. Warszawa: Cyklady

Clark-Ibáñez Marisol (2011) Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficznego [w:] Frąckowiak Maciej, Olechnicki Krzysztof, red., Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Przełożyła Monika Rosińska. Warszawa: Bęc Zmiana, s 39-66.

Collier John, Jr. I Malcolm Collier (2012) Zasady badań wizualnych. W: Bogunia-Borowska Małgorzata i Piotr Sztompka (red.) (2012) Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Wydawnictwo ZNAK, s. 707-722.

Czartoryska Urszula (1965) Przygody plastyczne fotografii. Warszawa: WAiF.

DuChemin David (2010) Poza kadrem. Żyć fotografią, żyć z fotografii. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

DuChemin David (2012) Język fotografii. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Ferenc Tomasz (2007) „Analiza obrazów – przegląd metod i inspiracji teoretycznych”. Acta Universitas Lodziensis. Folia Sociologica, vol. 32, s. 5-25

Frąckowiak Maciej i Krzysztof Olechnicki (red.) (2011) Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Grady John (2009) Badania wizualne na rozdrożu. Przegląd Socjologii Jakościowej Tom V, nr 2 – Lipiec, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume10/PSJ_5_2_Grady.pdf

Hacking Juliet (red.) (2014) Historia fotografii. Warszawa: Arkady.

Higgins Jackie (2015) Przewodnik po fotografii współczesnej. Dlaczego zdjęcie nie musi być ostre? Warszawa: Arkady.

Hunter Fil, Biver Steven, Fuqua Paul (2009) Światło w fotografii. Magia i nauka. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Kemp Wolfgang (2014) Historia fotografii. Od Daguerre’a do Gursky’ego. Kraków: Universitas.

Konecki Krzysztof (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom I, Numer 1, s. 42-49 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Konecki.pdf)

Krajewski Marek (2008) „Fotografie jako przedmioty”. W: Jerzy Kaczmarek (red.) Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 119-132.

Lechowicz Lech (2012) Historia fotografii. Część 1. 1839-1939. Łódź: PWSFTViT.

Lethen Helmut (2016) Cień fotografa. Obrazy i ich rzeczywistość. Kraków: Universitas.

Magala Sławomir (2000) Szkoła widzenia, czyli świat w subiektywie aparatu fotograficznego. Wrocław: Biblioteka Format-u.

Olechnicki Krzysztof (2003) Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Olechnicki Krzysztof i Tomasz Szlendak (2002) „Wywiad z użyciem fotografii w metodologii badań socjologicznych i w praktyce społecznej”. ASK, t. 11, s. 7-26.

Olechnicki Krzysztof (2003) „Teoria, praktyka i sztuka eseju fotograficznego”. W: idem (red.) Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Toruń 2003: UMK, s. 13-37.

Pink Sarah (2009) Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. Kraków: WUJ.

Rogowski Łukasz (2016) Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 78‒99

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6418753f-52bf-452a-8375-4f6c0c854307.

Rose Gillian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: PWN.

Sontag Susan(1986) O fotografii. Warszawa: WAiF.

Soulages Francois (2007) Estetyka fotografii. Strata i zysk. Kraków: Universitas.

Sztompka Piotr (2005) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams, Moodle i usługi poczty elektronicznej systemu USOS. Przewidziane są zróżnicowane formy realizacji zajęć: realizowany „na żywo” lub wcześniej zarejestrowany i udostępniony uczestnikom zajęć wykład (w połączeniu z

prezentacją multimedialną), wspólna analiza konkretnych zagadnień związanych z metodami badań wizualnych, samodzielna lektura tekstów rozesłanych przez prowadzącego oraz zapoznawanie się ze wskazanymi materiałami audiowizualnymi.

Studenci będą mogli skorzystać z konsultacji z prowadzącym zajęcia za pośrednictwem usługi MS Teams i poczty elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań wizualnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat badań wizualnych, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nauk społecznych, zainteresowanych kulturą obrazu – otaczającymi jednostki wyobrażeniami wizualnymi, traktowanymi jako odzwierciedlenie oryginalnej formy kulturowej danej zbiorowości, wykorzystujących obrazy jako podstawę do suwerennej analizy badawczej – rządzącej się swoimi własnymi prawami, ale równoprawnej z analizą materiału uzyskanego za pomocą innych metod badawczych.

Szczególnie ważnym elementem zajęć będzie zdobywanie sprawności w posługiwaniu się fotografią jako narzędziem badawczym. Poznanie języka fotografii, zarówno w aspekcie historyczno-teoretycznym, jak i badawczym oraz praktycznym, pozwala zwiększyć kompetencje na polu alfabetyzmu wizualnego – umiejętności odczytywania, interpretacji i produkowania komunikatów wizualnych.

W ramach zajęć studenci będą zdobywać przydatne umiejętności związane z wykonywaniem i posługiwaniem się obrazami fotograficznym, zaznajamiając się równocześnie z dorobkiem klasyków fotografii, najważniejszymi koncepcjami poświęconymi krytyce fotografii i nowoczesną wizualną metodologią nauk społecznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.