Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badania kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-S1-WBKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badania kultury współczesnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h/ 1 punkt ECTS

- praca indywidualna studenta (przygotowanie się do zajęć): 15 h/ 0,5 punkt ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia- 15 h/ 0,5 punkt ECTS

Razem: 60 h, 2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.

K_W03

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych w odniesieniu do wybranych aspektów życia społecznego. K_W09


W obu zakresach dotyczy to przede wszystkim nowoczesności i mechanizmów modernizacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. K_U01

Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze. K_U06

W obu przypadkach studenci wykazują się umiejętnością wyszukiwania problemów, a następnie wyszukiwania i aplikowania narzędzi ich ujmowania. Ważne jest, by narzędzia te były zróżnicowane – m.in. takie, które pozwalają uchwycić i postawić (zredefiniować) problem, takie, które pozwalają go zilustrować, a także takie, które umożliwiają jego osadzenie w literaturze naukowej (czy szerszym kontekście).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z działaniami profesjonalnymi; planuje i organizuje ich przebieg w zakresie wykrywania w zjawiskach kultury współczesnej problemów uchwytywalnych przez aparat pojęciowy prezentowany na zajęciach (lub pokrewny). K_K04

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K-K02

Szczególnie zaś chodzi o posługiwanie się zarówno pojęciami filozoficznymi, jak i należącymi do nauk o kulturze.

Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów. K_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne. Omawianie wybranych teorii oraz ich aplikacja do przykładów. Omawianie przykładów zjawisk z kultury współczesnej z perspektywy wybranych teorii. Dyskusja.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu: 1. Prezentację interpretacji wybranych zjawisk z kultury współczesnej przy użyciu narzędzi analitycznych z pogranicza filozofii, antropologii społeczno-kulturowej, kulturoznawstwa i socjologii. 2. Prezentację tych narzędzi. 3. Skłonienie uczestników do analizowania zjawisk z kultury współczesnej przy pomocy wybranych narzędzi teoretycznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma ukazać uczestnikom wagę stawiania filozoficznych pytań w odniesieniu do zjawisk kultury współczesnej i poszukiwanie na nie odpowiedzi pozakanapowych. Zamiast tego słuchacze ćwiczyć mają wyobraźnię etnograficzną (kulturoznawczą, ontologiczną – pojęcia wyjaśniane w toku wykładu), to znaczy skupioną na empirycznym detalu.

W czasie wykładów słuchacze zetkną się z kilkoma grupami zagadnień: wybranymi modelami kultury współczesnej (nowoczesności), wybranymi współczesnymi koncepcjami teoretycznymi możliwymi do wykorzystania jako narzędzia badania kultury, etycznymi i politycznymi metarozważaniami nad rolą badaczki kultury (nacisk zostanie tu położony na mechanizmy refleksyjności kultury nowoczesnej wpisane w szeroko pojętą humanistykę oraz na badawczą fronesis).

Przedmiot ma charakter otwarty - próbując ująć w poznawcze kategorie zmieniający się świat będę ukazywać raczej naukę w działaniu niż naukę gotową (wiedzę uzyskaną), co więcej same treści mogą zmieniać się na życzenie uczestników.

Literatura:

Appadurai Arjun, „Nowoczeność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji”, tłum. Z. Pucek, Kraków, 2005, TAiWPN Universitas.

Bauman Zygmunt, „Życie na przemiał”, tlum. Tomasz Kunz, Kraków, 2004, Wydawnictwo Literackie.

Bourdieu Pierre, „Szkic z teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów”, tłum. W. Kroker, Kęty, 2007, Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Dunn Elizabeth, „Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy”, tlum. P. Sadura, Warszawa, 2008 Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Giddens Anthony, „Konsekwencje nowoczesności”, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, Wydawnictwo UJ.

Harvey David, „Neoliberalizm. Historia katastrofy”, tłum. J. P.Listwan, W-wa 2008, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Hastrup Kirsten, „Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią”, tłum. E. Klekot, Kraków, 2008, Wydawnictwo UJ.

„Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności”, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Olsztyn, 2008, Instytut Filozofii UMW.

Urry John, „Socjologia mobilności”, tłum. J. Stawiński, Warszawa, 2009, PWN.

Sassen Saskia, „Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy”, tłum. J. Tegnerowicz, Kraków 2007, Wydawnictwo UJ.

Wallerstein Immanuel, „Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku”, Poznań, 2008, Oficyna Wydalnicza Bractwa Trojka.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę z przedmiotu złożą się trzy zakresy:

1. Aktywna obecność studentów na zajęciach.

2. Zadania.

3. Kolokwium końcowe z lektur obowiązkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Markiewka
Prowadzący grup: Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Sposób prowadzenia zajęć: praca zdalna, praca nad tekstami za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Materiały będą dostarczane za pomocą platformy Microsoft Teams.

Zaliczenie ustne: rozmowa na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Hamarowski
Prowadzący grup: Bartosz Hamarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.