Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-S1-WE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do etyki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:


- udział w wykładach - 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


-przygotowanie do egzaminu - ok. 60 godz.


-czytanie lektur - ok. 15 godz.


Łącznie: ok. 90 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna główne kierunki, stanowiska i spory w etyce. Zna teorie i argumenty z zakresu etyki i filozofii moralności wybranych autorów, w tym koncepcje słusznego postępowania i moralnych obowiązków. Zna podstawowe metody poznawcze i strategie argumentacyjne stosowane w etyce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student poprawnie stosuje poznaną terminologię etyczną, potrafi powołać się na koncepcje omawianych autorów oraz sformułować własne stanowisko w dyskusji. Analizuje argumenty etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. Potrafi samodzielnie prowadzić pogłębione studia w zakresie etyki oraz przekazywać swoją wiedzę.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student dostrzega niebagatelną rolę więzi i norm moralnych w życiu społecznym. Potrafi formułować oceny moralne i problematyzować opinie dotyczące postaw moralnych. Postępuje i myśli odpowiedzialnie. Potrafi rozpoznać dylematy moralne i nieoczywiste formy zła w życiu społecznym. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna.


UWAGA: w przypadku ograniczeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zajęcia mogą odbywać się w formie zdalnej. W takim przypadku uczestnicy otrzymają dokładne informacje (drogą mailową) o sposobie prowadzenia zajęć przed rozpoczęciem kursu, kiedy będzie już utworzona grupa zajęciowa.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs podstaw etyki dla studentów medioznawstwa

Pełny opis:

Zajęcia „Wprowadzenie do etyki” to podstawowy kurs jednej z najbardziej interesujących dyscyplin humanistyki, poświęconej moralności oraz zasadom słusznego postępowania. Relacje moralne między ludźmi, wraz z normami, które mają je regulować, stanowią podstawową tkankę bezpiecznego i harmonijnego życia społecznego. Jednak normy te bywają łamane, a nasze zaufanie społeczne wciąż trzeba odbudowywać. Czy człowiek potrafi ustalić bezwzględne kryteria dobra i zła? Na jakiej podstawie powinien określać zasady słusznego postępowania? Uczestnicząc w wykładzie studenci poznają poszczególne teorie i systemy etyczne, które odnoszą się do kwestii naszych moralnych obowiązków. Przeglądają historię poszukiwań odpowiedzi na pytanie „czym jest dobre życie?”, która często wyłaniała się z rozbudowanych koncepcji dotyczących całej rzeczywistości i sensu egzystowania człowieka w świecie.

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, (dowolne wydanie).

Św. Augustyn, „O wolnej woli", w tegoż: Dialogi filozoficzne, Kraków 2001.

H. Elzenberg, „Pojęcie wartości perfekcyjnej”, w tegoż: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 2005.

D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, Warszawa 1975.

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, (dowolne wydanie).

L. Kołakowski, „Etyka bez kodeksu”, w tegoż: Kultura i fetysze, Warszawa 2000.

T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.

I. Lazari- Pawłowska, „Problemy etyki sytuacyjnej”, w tejże: Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

I. Lazari-Pawłowska, Schweitzer, Warszawa 1990.

E. Levinas, Całość i nieskończoność, Warszawa 2002; Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.

J. S. Mill, Utylitaryzm, w tegoż: Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2006.

F. Nietzsche, Poza dobrem i ziem, (dowolne wydanie).

Platon, Gorgiasz, (dowolne wydanie).

Platon, Menon, (dowolne wydanie).

Platon, Protagoras, (dowolne wydanie).

Przewodnik po etyce, P.Singer (red.), Warszawa 1998.

R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.

J.-J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, Warszawa 1954.

P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003.

W. Tatarkiewicz, „O bezwzględności dobra”, w tegoż: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław 1992.

B. Wolniewicz, „Filozoficzne aspekty kary głównej”, „Edukacja Filozoficzna" nr 20/1995.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące treści wykładu oraz zadanych lektur. Wymagany próg na ocenę dostateczną – około 50%, dobrą – około 65%, bardzo dobrą – około 80%.

W przypadku zdalnej formy wykładu: egzamin przyjmuje formę formularza online, który należy wypełnić w określonym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.