Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-TUI-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

UWAGA!

Obecność na zajęciach obowiązkowa!

Zajęcia odbywają się w blokach po 4 godziny co dwa tygodnie (grupy 3 i 4 rozpoczynają zajęcia 16 października; grupy nr 1 i 2 rozpoczynają zajęcia 9 października).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.): 30 h/ 1 punkt ECTS

- praca indywidualna studenta/tki (przygotowanie do zajęć): 20 h/ 1 punkt ECTS


Razem: 50 h, 2 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako aktorze funkcjonującym w świecie środków masowego przekazu i szybkiego przepływu informacji, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne, który stosuje miękkie umiejętności jak odpowiednia komunikacja, nawiązywanie kontaktu,asertywność, rozwiązywanie konfliktów, szacowanie samooceny.


Zna metody i narzędzia komunikacji społecznej, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla medioznawstwa pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z mediami.


Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne współczesnego świata informacyjnego i sieciowego, rozpoznaje wybrane potrzeby społeczne, z wykorzystaniem standardowych środków komunikacji społecznej dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role jest aktywnym uczestnikiem relacji interpersonalnych i szerszych społecznie, które zachodzą w otoczeniu prywatnym i zawodowym.


Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.


Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w którym wykorzystuję wiedzę z zakresu medioznawstwa.

Metody dydaktyczne:

Gry psychologiczne, symulacja, drama, pogadanka, prezentacja, praca domowa studenta.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe składają się z cyklu gier psychologicznych, które odwołują się do podstawowych umiejętności miękkich: kompetencji społecznych, takich jak: nawiązywanie kontaktu, budowanie relacji, komunikacja,znajomość emocji, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, szacowanie samooceny.

Pełny opis:

Wśród treści programowych znajdują się praktyczne umiejętności miękkie mają podnieść efektywność komunikacyjną studenta oraz przygotować go do uczestnictwa w zajęciach z komunikacji społecznej. Treningi rozwijania podstawowych umiejętności interpersonalnych: komunikacji, asertywności, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, współdziałania w grupie mają mieć również bezpośrednie przełożenie na sprawne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Stąd specyficzny dobór metod dydaktycznych: burz mózgów, dyskusji, symulacji zachowań społecznych.

Literatura:

1. Birkenbilh V. F., Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

2. Eisler-Mertz Ch., Mowa rąk. Co zdradzają nasze gesty, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

3. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2001.

Lit. uzupełniająca:

1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 1999.

2. Bierach A., Za maską człowiek. Czy można kłamać mową ciała w drodze do władzy, miłości, sukcesu, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

3. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

4. Lemmermann H., Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Astrum, Wrocław 1997.

5. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

6. Thomson P. Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Metody i kryteria oceniania:

ocena dostateczna - 51%,

ocena dostateczna plus - 61%

ocena dobra - 72%

ocena dobra plus - 83%

ocena bardzo dobra - 94 % i więcej.

- Uczestnictwo na wszystkich zajęciach dydaktycznych

- Aktywność na zajęcia

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtewicz
Prowadzący grup: Anna Wójtewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia będą realizowane od 17 października 2017 r. w blokach 5 godzinnych (3 spotkania od 9:45 do 14:45 - z jedną dłuższą przerwą).

Daty spotkań dla poszczególnych grup:

Grupa 1

17.10.2017

21.11.2017

19.12.2017

Grupa 2

24.10.2017

28.11.2017

9.01.2018

Grupa 3

7.11.2017

5.12.2017

16.01.2018

Grupa 4

14.11.2017

12.12.2017

23.01.2018

Ze względu na praktyczny charakter zajęć obowiązkowy jest udział we wszystkich trzech spotkaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtewicz
Prowadzący grup: Anna Wójtewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Trening ma na celu podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwinięcie zdolności interpersonalnych, przydatnych w kontekście studiowania medioznawstwa oraz radzenia sobie z wyzwaniami rynku pracy. W ramach kolejnych spotkań studenci i studentki będą się integrować z grupą, oswajać z realiami studiowania poprzez zadania i ćwiczenia oraz doskonalić m.in. umiejętność autoprezentacji, nawiązywania kontaktów oraz pracy w grupie. Odbędą trening asertywności, rozwiązywania konfliktów i nauczą się dokonywać samooceny. Integralnym elementem spotkań będą proste ćwiczenia fizyczne i oddechowe przydatne w radzeniu sobie ze stresem związanym z nauką.

Pełny opis:

Struktura zajęć

Spotkanie organizacyjne (1)

Spotkania treningowe (2-13)

Kolokwium (14)

Spotkanie podsumowujące (15)

Kryteria zaliczenia i ocena

Obecność (tak/nie)

Aktywny udział w treningu (tak/nie)

Kolokwium 100 punktów (maks.)

Student otrzymuje zaliczenie jeżeli spełnia kryterium obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskał z kolokwium minimum 60 punktów.

Ocena

niestateczny: 0-59%

dostateczny: 60-74%

dostateczny plus: 75-79%

dobry: 80-89%

dobry plus: 90-94%

bardzo dobry: 95-100%

Literatura:

1. Birkenbilh V. F., Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

2. Eisler-Mertz Ch., Mowa rąk. Co zdradzają nasze gesty, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

3. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2001.

Lit. uzupełniająca:

1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 1999.

2. Bierach A., Za maską człowiek. Czy można kłamać mową ciała w drodze do władzy, miłości, sukcesu, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.

3. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

4. Lemmermann H., Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Astrum, Wrocław 1997.

5. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

6. Thomson P. Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Mielczarek-Taica
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Mielczarek-Taica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe trenujące umiejętności miękkie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, emocji i pracy zespołowej.

Literatura:

Berne, Eric. 2016. Dzień dobry... i co dalej? Jak zmienić scenariusz życiowy, aby być szczęśliwym. Poznań. Dom Wydawniczy Rebis

Cialdini, Robert. 2001. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Pease, Allan i Barbara. 2019. Mowa ciała. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis

Rosenberg, Marshall B. 2016. Porozumienie bez przemocy. O języku życia. Warszawa. Wydawnictwo Czarna Owca

S. Hamlin, Jak mówić żeby nas słuchali, Petit, Warszawa 2001.

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, PWN, Warszawa 2009.

Communication in the Real World: An Introduction to Communication Studies, University Of Minnesota Libraries Publishing Edition, 2016

D, Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2012.

S. Konrad, C. Hendl, Inteligencja emocjonalna, Videograf II, Katowice 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtewicz
Prowadzący grup: Anna Wójtewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwinięcie zdolności interpersonalnych, przydatnych w kontekście studiowania. W ramach kolejnych spotkań studenci i studentki będą się integrować z grupą, oswajać z realiami studiowania poprzez zadania i ćwiczenia oraz doskonalić m.in. umiejętność autoprezentacji, nawiązywania kontaktów oraz pracy w grupie, nauczą się dokonywać oceny i samooceny. Integralnym elementem spotkań będą proste ćwiczenia fizyczne, oddechowe oraz z emisji głosu przydatne w radzeniu sobie ze stresem związanym z nauką.

Zajęcia przez MS Teams i Moodle.

Pełny opis:

STRUKTURA ZAJĘĆ (15 spotkań)

Zajęcia organizacyjne (1)

Zajęcia tematyczne (2-11)

Zajęcia zaliczeniowe (12-15)

UWAGA: pierwsze zajęcia dla każdej z grup odbędą się przez MS Teams. Studenci otrzymają zaproszenie przez pocztę UMK.

Literatura:

PRZYKŁADOWA LITERATURA

Argyle, Michael. 1999. Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. Waldemar Domachowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bierach, Alfred. 2007. Za maską człowiek. Czy można kłamać mową ciała w drodze do władzy, miłości, sukcesu, tłum. Biuro Tłumaczeń Verba, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Birkenbilh, Vera. 1999. Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu, tłum. Krystyna Ciolkosz , Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Brinkman, Rick, Rick Krishner. 2005. Nie ma trudnych ludzi, tłum. Aldona i Witold Matuszyńscy, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2007. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Eisler-Mertz, Christiane. 1999. Mowa rąk. Co zdradzają nasze gesty, tłum. Monika Dykier, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Hamlin, Sonya. 2001. Jak mówić żeby nas słuchali, tłum. Ilona Morżoł, Warszawa: Wydawnictwo Petit.

Lemmermann, Heinz. 1997. Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, tłum. Beata Sierocka, Wrocław: Astrum.

Stankiewicz, Janina. 2006. Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Thomson, Peter. 1998. Sposoby komunikacji interpersonalnej, tłum. Tatiana Geller, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Williams, Mark, Danny Penman. 2014. Mindfulness. Trening uważności, tłum. Katarzyna Zimoch, Warszawa: Samo Sedno.

Wilson, Paul. 2000. Spokój od zaraz, tłum. Tomasz Oljasz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Uwagi:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA

Obecność (kryterium konieczne, ale niewystarczające)

Limit nieobecności – dwa spotkania (180 minut). Nie ma możliwości odrabiana zajęć w innej grupie. Za trzecią nieobecność uczestnik zajęć otrzyma zadanie, np. w postaci lektury książki, której treść należy przedyskutować z prowadzącą w ramach konsultacji, napisania eseju, przygotowania prezentacji, itp. Czwarta i kolejne nieobecności = niezaliczenie kursu.

Zaangażowany udział w zajęciach (jw.)

Zaangażowany udział w zajęciach prowadząca rozumie jako uczestniczenie w zadaniach, ćwiczeniach, dyskusjach, ale także uzasadnioną odmowę takiego udziału. Poziom umiejętności interpersonalnych uwidoczniony podczas zajęć oraz popełniane przez studentów błędy będą dyskutowane na forum grupy, ale nie będą stanowiły podstawy do zaliczenia.

Zadanie zaliczeniowe + (jw.)

Zaliczenie będzie miało charakter projektu realizowanego w grupie (3-5 osób). Każda grupa powinna w porozumieniu z prowadzącą przygotować i przeprowadzić ćwiczenie/trening/zadanie dla pozostałych uczestników kursu. Zadanie powinno pozwalać uczestnikom doskonalić umiejętności interpersonalne. Poszczególne grupy będą realizowały swoje zadania na zajęciach 12-115. Zadanie łącznie z omówieniem powinno trwać około 45 minut (30-35 minut zadanie, 10-15 omówienie). Pozostała część spotkania będzie przeznaczona na przedyskutowanie i ocenę zadania przez prowadzącą i grupę. Końcowa punktacja za zadanie będzie średnią ocen przyznanych przez wszystkich uczestników danego spotkania. W dniu realizacji zadania należy przekazać prowadzącej jego opis wraz z wykazem źródeł (1 strona zgodnie z zasadami PARNASU 3.1).

KRYTERIA I ZALICZENIE

Kryteria

Obecność (tak/nie)

Aktywny udział w zajęciach (tak/nie)

Zadanie zaliczeniowe (maksymalna średnia 10)

Zaliczenie

Student otrzymuje zaliczenie jeżeli spełnia jednocześnie kryterium obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskał za zadanie zaliczeniowe średnią ocenę na poziomie minimum 6:

Brak zaliczenia: średnia 0-5,9

Zaliczenie: średnia 6-6,9 (3); 7-7,9 (4); 8-8,9 (4+); 9-10 (5).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtewicz
Prowadzący grup: Anna Wójtewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.