Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do statystyki i SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-M-WSiSPSS-s1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do statystyki i SPSS
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku medioznawstwa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bielska
Prowadzący grup: Beata Bielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wprowadzenie do statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego.

Podstawowa obsługa programu SPSS (PASW Statistics).

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (przedstawienie programu zajęć, warunków zaliczenia itp.)

2. Program SPSS, bazy danych (tworzenie baz, kodowanie, zarządzanie danymi)

3. Praca na zmiennych (przekształcanie/rekodowanie, obliczanie wartości)

4. Tabele krzyżowe (wykonanie i analiza). SPSS – podział na grupy, wybór obserwacji

5. Statystyki opisowe dla zmiennych, liczebności

6. Ćwiczenia

7. Tabele krzyżowe i korelacje, hipotezy dotyczące zależności

8. Ćwiczenia

9. Testy różnic (dwie próby zależne)

10. Testy różnic (dwie próby niezależne)

11. Ćwiczenia

12. ANOVA i testy post hoc (NIR, T2)

13. Ćwiczenia

14-15. Powtórzenia. Kolokwium.

Literatura:

Internetowy podręcznik statystyki STATSOFT: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz. 2010. Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, Kraków: SPSS Polska

Nawojczyk Maria. 2010. Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS Polska

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 1, Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Uwagi:

Punktacja

Kolokwium trzeba zaliczyć. Na zaliczenie kolokwium wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Kolokwium będzie można poprawić w późniejszym terminie. Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w takim przypadku to ocena dostateczna.

Pozytywnych ocen (wyników powyżej 60%) nie można poprawiać.

O ocenie końcowej decyduje ocena z kolokwium.

Skala ocen

niedostateczny 0-59% punktów

dostateczny 60-74% punktów

dostateczny plus 75-79% punktów

dobry 80-84% punktów

dobry plus 85-89% punktów

bardzo dobry 90-100% punktów

1. Proszę nie spóźniać się na zajęcia. Spóźnienia nawet o kilka minut powinny stanowić absolutny wyjątek. Osoba spóźniona o więcej niż 15 minut uznawana jest za nieobecną na zajęciach.

2. Na zajęciach można spożywać napoje (niewyskokowe), proszę nie spożywać posiłków.

3. W trakcie zajęć telefony powinny być wyłączone lub wyciszone (bez wibracji itp.). W czasie zajęć nie należy z telefonów korzystać (przeglądać stron www, czytać smsów, wiadomości na Messengerze i Whatsappie itp.).

4. Każda osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności. Można wtedy pochorować i się wykurować. Proszę sobie zarezerwować te nieobecności właśnie na taką okoliczność. Proszę nie przedstawiać żadnych zwolnień ani usprawiedliwień lekarskich. Trzecią nieobecność należy bez wyjątku odrobić w ciągu miesiąca od dnia nieobecności. Odrobienie polega na wykonaniu wskazanego przez prowadzącą zadania statystycznego i omówienie go na dyżurze. Tym samym wizyta wymaga wcześniejszego kontaktu mailowego, aby poznać treść zadania. Czwarta nieobecność skutkuje niezaliczeniem zajęć. Nieodrobiona trzecia nieobecność również skutkuje niezaliczeniem zajęć.

5. Nieobecność na kolokwium oznacza automatycznie niezaliczenie go.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bielska
Prowadzący grup: Beata Bielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

PROGRAM ZAJĘĆ

0. Zajęcia organizacyjne (przedstawienie programu zajęć, warunków zaliczenia itp.)

O STATYSTYCE OGÓLNIE

1. Statystycznie rzecz biorąc

Kluczowe pojęcia: związek przyczynowo-skutkowy, korelacja, korelacja pozorna, zmienna zależna i niezależna, hipoteza, próba, próba losowa, populacja, reprezentatywność

Tekst obowiązkowy: Bąk 2020: 12-14, 56-71

WPROWADZENIE DO SPSS-A (PS IMAGO)

2. Tworzenie baz, kodowanie, podział na podzbiory, wybór obserwacji. Poziomy pomiaru.

Kluczowe pojęcia: skala nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa

Tekst obowiązkowy: Bąk 2020: 140-145, 120

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.) 2013 (cz. I): 36-39, 47-82, 198-199; Nawojczyk 2010: 38-51

OPIS STATYSTYCZNY

3. Tabele krzyżowe. Współczynniki korelacji

Kluczowe pojęcia: zmienna zależna, zmienna niezależna, zależność, współczynnik korelacji współczynniki lambda, phi i V Cramera, tau-b Kendalla, rho Spearmana, eta, r Pearsona

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 88-89, 197-221, Nawojczyk 2010: podrozdziały 4.1, 4.2, 4.3

4. Rekodowanie. Obliczanie wartości (indeksy)

Kluczowe pojęcia: wskaźnik, indeks

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.) 2013 (cz. I): r. 84-94, 113-130

5. Statystyki opisowe

Kluczowe pojęcia: średnia arytmetyczna, mediana, kwartyle, dominanta, wariancja odchylenie standardowe, skośność, kurtoza

Tekst obowiązkowy: Bąk 2020: 99-113

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.)2013 (cz. I): 94-108

6. Ćwiczenia

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

7. Ogólny schemat testu statystycznego. Testy parametryczne i nieparametryczne. Test chi-kwadrat niezależności (dla dwóch zmiennych)

Kluczowe pojęcia: grupy/rodziny testów, testy parametryczne i nieparametryczne, hipoteza zerowa, estymator, hipoteza alternatywna, statystyka testu, błąd I rodzaju (alfa), decyzja statystyczna, poziom istotności (p), liczba stopni swobody,

Tekst obowiązkowy: Bąk 2020: 216-226, 245-256

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 135-157, 163-166; Górniak, Wachnicki:

8. Ćwiczenia

9. Test t-Studenta dla jednej próby. Test t-Studenta dla dwóch prób powiązanych. Test normalności rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa. Test Wilcoxona

Kluczowe pojęcia: wartość testowana, próby/grupy powiązane/zależne, próby/grupy niepowiązane/niezależne, statystyka d Cohena, rozkład normalny, krzywa Gaussa

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 159-179, 189-193

10. Test t-Studenta: dla dwóch prób niepowiązanych. Test jednorodności wariancji Levene’a. Test U-Manna-Whitney’a

Kluczowe pojęcia: próby/grupy powiązane/zależne, próby/grupy niepowiązane/niezależne, statystyka d Cohena

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 159-166, 179-189

11. Ćwiczenia

12. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Test Kruskala-Wallisa

Kluczowe pojęcia: jednorodność wariancji, testy post-hoc

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. II): 13-61

13. Ćwiczenia

14. Powtórzenia

Zagadnienia dla zaawansowanych: inne rodzaje analizy wariancji, analiza regresji, analiza czynnikowa, testowanie rzetelności skali, równania strukturalne

Literatura:

Polecane podręczniki podstawowe

Bąk Janina. 2020. Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, Warszawa: WAB.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 1, Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (IBUK - dostępne online przez IBUK ze strony Biblioteki Głównej)

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (IBUK)

Dodatkowe podręczniki

Brzeziński Jerzy. 2019. Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN (I)

Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz. 2010. Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, Kraków: SPSS Polska

Nawojczyk Maria. 2010. Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS Polska

Dla zaawansowanych

Piłatowska Mariola. 2015. Repetytorium ze statystyki, Warszawa: PWN (IBUK)

Inne źródła wiedzy

Internetowy podręcznik statystyki STATSOFT: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

Grupa „Statystyczne świry” na Facebooku

Filmy TEDx dotyczące statystyki – prezentacje Hansa Roslinga (Co zatrzymuje przyrost populacji?) i Davida McCandlessa (np. The beauty of data visualization). Podałam przykłady z polskimi napisami.

Uwagi:

Zasady

1. Zajęcia odbywać się będą w formie synchronicznej (video-konferencje na MsTeams połączone z komunikacją na czacie). Kod zespołu: be8ld1q. Proszę o ustawienie imienia i nazwiska (a nie tylko numer indeksu).

2. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych w planie godzinach. Ewentualna zmiana terminu następuje zawsze po uzgodnieniu z grupą.

3. Proszę o niezmienianie grup i uczestniczenie zajęciach w przypisanych do grupy godzinach. Grupy są na tyle małe, bym mogła z Państwem pracować synchronicznie.

4. Osoby studiujące są odpowiedzialne za samodzielne sporządzanie notatek z zajęć. Przyda się Państwu papierowy notatnik.

5. Teksty obowiązkowe i bazy do analiz dostępne będą na platformie Moodle.

6. W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych z oprogramowaniem PS IMAGO-SPSS (linki i kody dotrą mailem) proszę o kontakt z działem pomocy Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego: https://www.uci.umk.pl/index.php/Specjalna:KontaktPomoc

7. Każda osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności. Trzecią nieobecność należy bez wyjątku odrobić w ciągu miesiąca od dnia nieobecności. Odrobienie polega na wykonaniu wskazanego przez prowadzącą zadania statystycznego i omówienie go na video- lub tele-konferencji. Tym samym wizyta wymaga wcześniejszego kontaktu mailowego, aby poznać treść zadania. Czwarta nieobecność skutkuje niezaliczeniem zajęć. Nieodrobiona trzecia nieobecność również skutkuje niezaliczeniem zajęć. Wynika z tego, że lepiej uczestniczyć w zajęciach na bieżąco.

8. Ujawnione opuszczenie zajęć online traktowane jest jako nieobecność.

9. Niewykonanie projektu badawczego automatycznie oznacza niezaliczenie zajęć.

Punktacja

Projekt polega na samodzielnym wykonaniu analiz statystycznych na wybranych przez siebie zmiennych w wybranej przez siebie bazie. Wybór zmiennych i bazy będzie konsultowany z prowadzącą. Szczegółowe zasady sporządzenia i oceny projektu przedstawione zostaną na zajęciach. Projekt trzeba przygotować w formie pisemnej, a następnie przedstawić ustnie na video-konferencji. Prowadząca zadaje wtedy pytania.

Aby zaliczyć zajęcia, trzeba w nich uczestniczyć, najlepiej aktywnie, i napisać projekt. Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie 60% punktów z projektu.

Skala ocen

niedostateczny 0-59% punktów

dostateczny 60-74% punktów

dostateczny plus 75-79% punktów

dobry 80-84% punktów

dobry plus 85-89% punktów

bardzo dobry 90-100% punktów

Dodatkowo i ważnie

1. Proszę na bieżąco informować mnie o jakichkolwiek szczególnych okolicznościach wpływających na możliwość uczestniczenia w zajęciach. Dotyczy to w szczególności zachorowania na Covid-19 i/lub kwarantanny Państwa lub innych domowników. Każdą taką sytuację będziemy omawiać indywidualnie.

2. Zachęcam Państwa do nauki na bieżąco. Konstrukcja zajęć temu sprzyja, ale nic nie zastąpi powtórzeń w domu – wtedy, gdy ja nic podpowiedzieć nie mogę. Wtedy widać, ile się rozumie i czego się nie rozumie.

3. Zachęcam też do pomagania sobie w grupie i uczenia się nawzajem. Jeśli ktoś lepiej rozumie jakieś zagadnienie, może je wytłumaczyć innym. Warto też pamiętać, że tłumacząc coś innym, sami się szybko uczymy.

4. Przy sprawdzaniu obecności konieczne jest włączenie kamery i mikrofonu i słowne potwierdzenie obecności.

5. Gdy dana osoba się wypowiada, powinna włączyć kamerę. Także wtedy gdy coś prezentuje. Chciałabym Państwa rozpoznawać, a bez kamerki to się nie uda. Kamera ułatwia też interakcję w grupie.

6. Proszę o strój dzienny na zajęciach. Niech będzie Państwu wygodnie. W żaden szczególny sposób nie trzeba wyglądać, ale niech to nie będą piżamy.

7. Proszę o punktualność. Warto zalogować się kilka minut przed zajęciami, by mieć pewność, że wszystko działa. Spóźnienia nawet o kilka minut powinny stanowić absolutny wyjątek. Osoba spóźniona o więcej niż 15 minut uznawana jest za nieobecną na zajęciach.

8. Na zajęciach można spożywać napoje (niewyskokowe), proszę nie spożywać posiłków. Gdy kamera jest wyłączona, też proszę nie spożywać posiłków.

9. W trakcie zajęć telefony powinny być wyłączone lub wyciszone (bez wibracji itp.). W czasie zajęć nie należy z telefonów korzystać (przeglądać stron www, czytać smsów, wiadomości na Messengerze i Whatsappie itp.).

10. Nie należy też korzystać z innych „rozpraszatorów” na komputerze. W trakcie zajęć skupiamy się na treści zajęć i na interakcji z prowadzącą i innymi osobami w tych zajęciach uczestniczącymi.

11. Zarówno Państwa, jak i mój wizerunek podlega ochronie prawnej. Oznacza to, że nie można robić zdjęć, nagrywać, robić print-screenów itp. bez zgody danej osoby.

12. Dobrze dbać o swoją prywatność. Warto ustawić kamerę tak, by mieć kontrolę nad tym, jakie elementy przestrzeni prywatnej ona pokazuje. To pozwoli Państwu skupić się na zajęciach, a nie na rozważaniu, kto widzi bałagan w szafie. Zwykle dobrym rozwiązaniem jest siedzenie na tle pustej ściany.

13. Proszę zadbać, by – o ile to tylko możliwe – byli Państwo sami w pokoju i by nikt Państwa nie rozpraszał i nie przeszkadzał, wchodząc do pokoju.

14. Osoby, które zorientują się w czasie zajęć, że szybko się uczą i statystyka im problemu nie sprawia, zachęcam do kontaktu ze mną. Znajdziemy dla Państwa dodatkowe zadania, by nauczyć się więcej. Te dodatkowe zadania nie wpłyną na ocenę z zajęć ani nie będą oceniane (będą za to sprawdzane). Służą wyłącznie samorozwojowi.

15. Na tych zajęciach – tak jak na każdych innych – obowiązuje zasada uczciwości. Jeżeli coś trzeba wykonać samodzielnie, to należy to zrobić bez pomocy innych. Jeśli w danej grupie, to w tej grupie. Jeśli bez notatek i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych, to właśnie w takiej formie (nieściąganie i nieplagiatowanie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bielska
Prowadzący grup: Beata Bielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

0. Zajęcia organizacyjne (omówienie formuły zajęć i warunków zaliczenia).

O STATYSTYCE OGÓLNIE

1. Statystycznie rzecz biorąc

Kluczowe pojęcia: związek przyczynowo-skutkowy, korelacja, korelacja pozorna, zmienna zależna i niezależna, hipoteza, próba, próba losowa, populacja, reprezentatywność

Tekst główny: Bąk 2020: 12-14, 56-71

WPROWADZENIE DO SPSS-A (PS IMAGO)

2. Tworzenie baz, kodowanie, podział na podzbiory, wybór obserwacji. Poziomy pomiaru.

Kluczowe pojęcia: skala nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa

Tekst główny: Bąk 2020: 140-145, 120

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.) 2013 (cz. I): 36-39, 47-82, 198-199; Nawojczyk 2010: 38-51

OPIS STATYSTYCZNY

3. Tabele krzyżowe. Współczynniki korelacji

Kluczowe pojęcia: zmienna zależna, zmienna niezależna, zależność, współczynnik korelacji współczynniki lambda, phi i V Cramera, tau-b Kendalla, rho Spearmana, eta, r Pearsona

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 88-89, 197-221, Nawojczyk 2010: podrozdziały 4.1, 4.2, 4.3

4. Rekodowanie. Obliczanie wartości (indeksy)

Kluczowe pojęcia: wskaźnik, indeks

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.) 2013 (cz. I): r. 84-94, 113-130

5. Statystyki opisowe

Kluczowe pojęcia: średnia arytmetyczna, mediana, kwartyle, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza

Tekst główny: Bąk 2020: 99-113

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska (red.) 2013 (cz. I): 94-108

6. Ćwiczenia

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

7. Ogólny schemat testu statystycznego. Testy parametryczne i nieparametryczne. Test chi kwadrat niezależności (dla dwóch zmiennych)

Kluczowe pojęcia: grupy/rodziny testów, testy parametryczne i nieparametryczne, hipoteza zerowa, estymator, hipoteza alternatywna, statystyka testu, błąd I rodzaju (alfa), decyzja statystyczna, poziom istotności (p), liczba stopni swobody

Tekst główny: Bąk 2020: 216-226, 245-256

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 135-157, 163-166

8. Ćwiczenia

9. Test t-Studenta dla jednej próby. Test t-Studenta dla dwóch prób powiązanych. Test normalności rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa. Test Wilcoxona

Kluczowe pojęcia: wartość testowana, próby/grupy powiązane/zależne, próby/grupy niepowiązane/niezależne, statystyka d Cohena, rozkład normalny, krzywa Gaussa

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 159-179, 189-193

10. Test t-Studenta: dla dwóch prób niepowiązanych. Test jednorodności wariancji Levene’a. Test U-Manna-Whitney’a

Kluczowe pojęcia: próby/grupy powiązane/zależne, próby/grupy niepowiązane/niezależne, statystyka d Cohena

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. I): 159-166, 179-189

11. Ćwiczenia

12. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Test Kruskala-Wallisa

Kluczowe pojęcia: jednorodność wariancji, testy post-hoc

Teksty dodatkowe: Bedyńska i Cypryańska 2013 (cz. II): 13-61

13-14. Ćwiczenia

15. Powtórzenia

Zagadnienia dla zaawansowanych: inne rodzaje analizy wariancji, analiza regresji, analiza czynnikowa, testowanie rzetelności skali, równania strukturalne

Literatura:

Polecane podręczniki podstawowe:

Bąk Janina. 2020. Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, Warszawa: WAB. (fragmenty mogę przesłać mailem)

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 1, Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (IBUK - dostępne online przez IBUK ze strony Biblioteki Głównej UMK)

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena. 2013. Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (IBUK)

Dodatkowe podręczniki:

Brzeziński Jerzy. 2019. Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN

Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz. 2010. Pierwsze kroki w analizie danych: SPSS for Windows, Kraków: SPSS Polska

Nawojczyk Maria. 2010. Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS Polska

Dla zaawansowanych:

PiłatowskaMariola. 2015. Repetytorium ze statystyki, Warszawa: PWN (IBUK)

Inne źródła wiedzy

Internetowy podręcznik statystyki STATSOFT: https: //www. statsoft. pl/textbook/stathome. Html

Grupa „Statystyczne świry” na Facebooku

Strona „Our World in Data”: https://ourworldindata.org/

Filmy TEDx dotyczące statystyki –prezentacje Hansa Roslinga (Co zatrzymuje przyrost populacji?) i Davida McCandlessa (np. The beauty of data visualization). Podałam przykłady z polskimi napisami

Uwagi:

PUNKTACJA (max. 100 punktów):

Samoocena aktywności i zaangażowania w zajęcia – karta samooceny wypełniana na koniec semestru, zawierająca uzasadnienie, konkretne przykłady i materiały z zajęć, np. samodzielnie sporządzone notatki, przykłady aktywności na zajęciach, aktywność dodatkowa (ponadprogramowa) – 35 punktów.

Projekt grupowy – na temat wybrany przez grupę. Projekt polega na wykonaniu analiz statystycznych na wybranych przez siebie zmiennych w wybranej przez siebie bazie. Wybór tematu będzie konsultowany z prowadzącą. Szczegółowe zasady sporządzenia i oceny projektu ustalone zostaną na zajęciach. Projekt trzeba przygotować w formie pisemnej oraz dokładnie opisać zadania i pracę poszczególnych osób w zespole. – 59 punktów

100% frekwencja – 6 punktów

Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Skala ocen:

niedostateczny 0-59% punktów

dostateczny 60-74% punktów

dostateczny plus 75-79% punktów

dobry 80-84% punktów

dobry plus 85-89% punktów

bardzo dobry 90-100% punktów

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

1. Odbywają się stacjonarnie w sali komputerowej.

2. Zajęcia polegają na wykonywaniu praktycznych zadań statystycznych na bazach danych w programie SPSS (PS IMAGO). Ewentualne błędy korygowane są na bieżąco.

3. Na zajęciach: szanujemy się wzajemnie; zgłaszamy chęć zabrania głosu podniesieniem ręki; nie przerywamy sobie; słuchamy, gdy inne osoby mówią; nie monopolizujemy dyskusji i uwagi prowadzącej; mówimy na temat; zadajemy pytania; zabieramy głos dobrowolnie (nie ma wywoływania do odpowiedzi).

4. Na zajęciach obowiązuje wprowadzony zarządzeniem rektora nakaz noszenia maseczek ochronnych: https://www.umk.pl/koronawirus/ogolne-zasady-dzialania-uniwersytetu/. Zgodnie z zarządzeniem rektora brak maseczki oznacza nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. Maseczka, która odsłania nos i/lub usta jest noszona nieprawidłowo. Bardzo proszę o tym pamiętać. Zwalczanie koronawirusa to nasza wspólna odpowiedzialność jako społeczeństwa. Szczepienia i środki ostrożności pozwalają na powrót do edukacji stacjonarnej. Proszę na bieżąco informować mnie o jakichkolwiek szczególnych okolicznościach wpływających na możliwość uczestniczenia w zajęciach. Dotyczy to w szczególności zachorowania na Covid-19 i/lub kwarantanny Państwa lub innych domowników. Każdą taką sytuację będziemy omawiać indywidualnie.

5. Na komputerach stacjonarnych jest zainstalowane oprogramowanie SPSS (PS IMAGO). Dodatkowo można – za pośrednictwem pani Jolanty Szelatyńskiej (jolanta.szelatynska@umk.pl) – uzyskać kody dostępu i linki do plików instalacyjnych, by zainstalować program na komputerach prywatnych. Proszę o zainstalowanie programu najpóźniej do połowy listopada (będzie niezbędny do powtórzeń w domu, komputery w sali to za mało). W razie jakichkolwiek problemów z instalacją, proszę o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym (https://www.uci.umk.pl/index.php/Specjalna:KontaktPomoc).

6. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych w planie godzinach. Ewentualna zmiana terminu następuje zawsze po uzgodnieniu z grupą (musi pasować wszystkim osobom z grupy).

7. Co do zasady lepiej nie zmieniać grup, ale dopuszczalne jest przyjście na zajęcia innej grupy raz w semestrze. O takiej zmianie trzeba poinformować prowadzącą (najlepiej mailem co najmniej dzień przed zajęciami). Nie mogę zagwarantować, że będzie to możliwe (musi nam wystarczyć komputerów w sali i program danych zajęć musi być zgodny z zajęciami opuszczanymi; grupy nie zawsze pracują w tym samym tempie).

8. Osoby studiujące są odpowiedzialne za samodzielne sporządzanie notatek z zajęć. Osobiście polecam notatki ręczne (nasze mózgi zapamiętują wtedy najwięcej).

9. Dopuszczalne jest jednak używanie telefonów komórkowych i laptopów do sporządzania notatek.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach do innych celów co do zasady nie powinno się wydarzać (nieakceptowalne jest na przykład korzystanie z mediów społecznościowych). Telefony powinny być wyłączone lub wyciszone (bez wibracji itp.). Jeżeli okaże się, że ktoś czeka na jakiś ważny telefon, należy o tym uprzedzić prowadzącą przed zajęciami.

11. Nie korzystamy też z komputerów do celów prywatnych, np. nie sprawdzamy swojej osobistej poczty. To rozprasza i utrudnia naukę.

12. Wszystkie teksty mają charakter nieobligatoryjny. Bardzo zachęcam jednak do ich czytania. Zwłaszcza fragmenty książki Janiny Bąk są bardzo ciekawe.

13. Bazy do analiz będą wysyłane mailem przed zajęciami.

14. Każda osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności. Trzecią nieobecność należy odrobić w ciągu miesiąca od dnia nieobecności. Odrobienie polega na wykonaniu wskazanego przez prowadzącą zadania statystycznego i omówieniu go na dyżurze. Tym samym wizyta wymaga wcześniejszego kontaktu mailowego, aby poznać treść zadania. Każda osoba sama pilnuje limitu nieobecności i odpowiada za konsekwencje przekroczenia tego limitu.

15. Ze względu na ochronę danych osobowych proszę o nieprzedstawianie mi zwolnień lekarskich ani jakichkolwiek innych dokumentów medycznych (dane medyczne to dane szczególnie wrażliwe). Ewentualne przeziębienie powinno się zmieści w limicie nieobecności.

16. Zachęcam Państwa do nauki na bieżąco. Konstrukcja zajęć temu sprzyja, ale nic nie zastąpi powtórzeń w domu – wtedy, gdy ja nic podpowiedzieć nie mogę. Wtedy widać, ile się rozumie i czego się nie rozumie.

17. Zachęcam też do pomagania sobie w grupie i uczenia się nawzajem. Jeśli ktoś lepiej rozumie jakieś zagadnienie, może je wytłumaczyć innym. Warto też pamiętać, że tłumacząc coś innym, sami i same się szybko uczymy.

18. Polecane metody efektywnej nauki do wykorzystania w pracy własnej to: praca w grupie bez presji czasu; angażowanie wszystkich zmysłów; uczenie się zgodnie ze swoim stylem/potrzebami, np. wzrokowo, słuchowo; powtarzanie; szukanie przykładów „z życia”; priorytetyzacja materiału; przepisywanie i porządkowanie notatek; notatki sporządzane swoimi słowami; ręczne notatki; kilkukrotne czytanie tekstu; wyjaśnianie pojęć; burza mózgów; uczenie się przez działanie, np. ponowne wykonywanie zadań w domu (najpierw z, a potem bez notatek).

19. Szanujemy swój czas i siebie nawzajem. Akceptowalne jest spóźnienie się na zajęcia do 15 minut. Takie sytuacje powinny być jak najrzadsze. O spóźnieniu należy uprzedzić prowadzącą i/lub kogoś z grupy.

20. Na zajęciach można spożywać napoje (niewyskokowe), dbając o to, by nie stały blisko komputerów. Dbamy o sprzęt w sali, nie pobieramy plików innych niż niezbędne na zajęciach (bezpieczeństwo danych, wirusy).

21. Na zajęciach nie spożywamy posiłków, zostawiamy sobie tę przyjemność na czas przerwy.

22. Osoby, które zorientują się w czasie zajęć, że szybko się uczą i statystyka im problemu nie sprawia, zachęcam do kontaktu ze mną. Znajdziemy dla Państwa dodatkowe zadania, by nauczyć się więcej. Te dodatkowe zadania nie wpłyną na ocenę z zajęć ani nie będą oceniane (będą za to sprawdzane). Służą wyłącznie samorozwojowi.

23. Na tych zajęciach – tak jak na wszystkich innych – obowiązuje zasada uczciwości. Jeżeli coś trzeba wykonać samodzielnie, to należy to zrobić bez pomocy innych. Jeśli w danej grupie, to w tej grupie. Jeśli bez notatek i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych, to właśnie w takiej formie (nieściąganie i nieplagiatowanie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.