Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat umiejętności pisarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-1-S1-WUP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności pisarskich
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku socjologii I stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

20 godzin - uczestnictwo w zajęciach.

15 godzin - przygotowanie do zajęć oraz napisanie eseju zaliczeniowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - uczestnicy kursu znają podstawowe zasady pisarstwa naukowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09 - uczestnicy kursu potrafią zastosować wiedzę dotyczącą pisarstwa naukowego w praktyce, potrafią przygotowywać teksty akademickie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - uczestnicy kursu potrafią wykorzystując różne źródła informacji zdobywać wiedzę niezbędną do sporządzenia tekstu naukowego.

Metody dydaktyczne:

Metody konwersatoryjne, ćwiczeniowe i projektowe.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Tematyka zajęć:

*Zajęcia wprowadzające, czyli o naturze tekstu naukowego

*Podstawowe zasady sporządzania tekstów naukowych

*Gatunki tekstów naukowych

*Struktura tekstów naukowych

Źródła tekstów naukowych

Poprawne przywoływania danych i cytatów

Plagiat, autoplagiat, plagiat ukryty

Techniczne aspekty edycji tekstów naukowych

Pisarskie wprawki studentów

Pełny opis:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania tekstów naukowych, zarówno tych pisanych w trakcie studiów: esejów zaliczeniowych, prac licencjackich i magisterskich; jak i tekstów naukowych przeznaczanych do publikacji. Uczestnicy poznają ogólne zasady rządzące pisarstwem naukowym, przeanalizują poszczególne jego odmiany. Nauczą się jak sporządzać tekst naukowy budując jego strukturę, wykorzystując źródła i poprawnie przywołując dane i cytaty. Zapoznają się z problematyką nieuczciwości naukowej, w szczególności z plagiatami i jego odmianami. Poznają również techniczne aspekty edycji tekstów naukowych. Kurs zwieńczy napisanie samodzielnego tekstu o charakterze naukowym.

Literatura:

Becker H. S., Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013, PWN.

Bereźnicki F., Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

Duraj-Nowakowa K., Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką, Sosnowiec 2015, Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Perry J., Sztuka odwlekania. Poradnik efektywnego guzdrania się, marudzenia i przekładania na później, Białystok 2015, Inspirio.

PARNAS, Toruń 2014, Instytut Socjologii UMK.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie eseju zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)