Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-MF-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia miasta
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla socjologii I stopnia
Przedmioty fakultatywne dla socjologii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin - uczestnictwo na konwersatorium.

25 godzin - przygotowanie do zajęć wraz ze sporządzeniem eseju zaliczeniowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04, K_W08 - kończący kurs posiadają wiedzę w zakresie koncepcji socjologicznych opisujących fenomen miasta, znają jego społeczną historię rozpoznają jego struktury oraz procesy jakie są dla niego charakterystyczne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 , K_U03 - uczestnicy kursu potrafią opisać procesy społeczno-kulturowe i polityczno-gospodarcze dziejące się w ramach rzeczywistości miejskiej z wykorzystaniem dorobku socjologii miasta.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 , K_K01 - potrafi uzupełniać swoją wiedzę wykorzystując dorobek socjologii oraz innych dyscyplin, stara się aplikować ją w pozaakademickich kontekstach swojego życia.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wykładu informacyjnego, metody konwersatoryjnej. Zajęcia odbywane są online z wykorzystaniem platformy Teams.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Podstawowe orientacje teoretyczne w socjologii miasta.

2. Istota miejskości.

3. Historia miasta.

4. Urbanizacja.

5. Suburbanizacja i dezurbanizacja.

6. Metropolie

7. Przyszłość miast

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest wyposażenie uczestnika kursu w podstawowy zakres wiedzy z socjologii miasta. Uczestnicy będą poznawać takie kwestie z zakresu tematyki przedmiotu jak: klasyczne teorie socjologii miasta; obowiązujące dawniej i dziś paradygmaty. Przedstawione zostaną również najnowsze teorie egzystujące w granicach tej subdyscypliny. W ramach kursu analizowane będą również kwestie metodologiczne socjologii miasta oraz wyniki empirycznych badań, których przedmiotem było miasto. Omówione zostaną następujące problemy: historia rozwoju tej kulturowej formy zagospodarowania przestrzeni, jaką jest miasto, różne wymiary rzeczywistości miejskiej (osadnicza, przestrzenna, administracyjna, funkcjonalna). Zanalizowane zostaną takie zagadnienia jak podział miast wg typów, wewnętrzna analiza miast (dzielnice, centra, osiedla). Poruszona zostanie również tematyka procesów społecznych zachodzących w mieści, które nazwać można, istotą i przemianami więzi społecznych, dewiacją itp. Omówione zostanie również proces urbanizacji, urbanizacji degradacji miast oraz ich ruralizacji. Zadaniem kursu jest wyposażenie uczestnika ćwiczeń w podstawowy zasób wiedzy na temat socjologii miasta oraz wyrobienie w uczestnikach kursu takich umiejętności, które pozwolą na samodzielne pogłębianie wiedzy w zakresie problematyki miejskiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, PWN.

2. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie

socjologicznej, Warszawa 2006, Scholar.

3. D. Jędrzejczyk, Geografia humanistyczna miasta, Warszawa 2004, Dialog.

Literatura uzupełniająca:

1. U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków

UJ.

2. M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008,

UW.

3. W. K. Passel, Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej

Warszawy, Warszawa 2010, Trio.

4. B. Bossak-Herbst, Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2009, Trio.

5. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół

socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa 2005, Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na każdych zajęciach on-line jest obowiązkowa, aktywność zalecana. W przypadku niemożności uczestniczenia z zajęciach on-line należy przesłać streszczenie tekstu na nich obowiązującego. Przedmiot kończy pozytywne zaliczenie eseju (5-10 stron) z zakresu problematyki miejskiej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.