Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-AS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna rodzaje więzi społecznych charakterystycznych dla różnych form organizacji społeczeństwa, posiada wiedzę na temat prawidłowości w obrębie różnych interakcji w ramach konkretnych typów zbiorowości stanowiących przedmiot zainteresowania socjologów - K_W04


- posiada podstawową wiedzę o człowieku rozumianym jako zoon politikon, w szczególności jako elemencie i podmiocie struktur i systemów społecznych - K_W05


- posiada wiedzę o porządku społecznym i systemie aksjonormatywnym, w tym o obyczajach, regulacjach i prawach organizujących życie społeczne; wykazuje też wiedzę o genezie, funkcjonowaniu i przemianach norm i wartości oraz sposobach dostosowania ludzi do obowiązujących w społeczeństwie reguł formalnych i obyczajowych - K_W07


- posiada podstawową wiedzę na temat filozoficznych źródeł socjologii, o przemianach myśli socjologicznej oraz dysponuje podstawową wiedzą w zakresie teorii nauk społecznych - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska społeczne z wykorzystaniem wiedzy socjologicznej; dysponuje „wyobraźnią socjologiczną” (rozpoznaje zamierzone/ niezamierzone, natychmiastowe/ skumulowane, bezpośrednie/pośrednie efekty działań podmiotów społecznych, ma świadomość ukrytych zasobów, barier strukturalnych i kulturowych wyznaczających szanse działań podmiotów, rozpoznaje dziedzictwo przeszłości w fenomenach społecznych, dostrzega zmienność struktur i instytucji, akceptuje różnorodność przejawów życia społecznego) - K_U01


- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- nie ogranicza się do korpusu wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych, ale systematycznie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06


- myśli i działa w sposób kreatywny w różnych kontekstach, wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, kulturowych w realizacji własnych celów - K_K07

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- punktowana
- seminaryjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Natalia Nowińska-Antoniewicz, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Natalia Nowińska-Antoniewicz, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Patrycja Knast, Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Antropologia społeczna jest nauką zajmującą się kulturową różnorodnością człowieka, która zaprasza nas do poznania i zrozumienia inności. Poprzez perspektywę międzykulturowego porównania zachęca do odrzucenia zachodniego etnocentryzmu i prowincjonalizmu. Antropologię można pojmować jako wyraz fascynacji kulturową odmiennością. Oferuje nam ona możność spojrzenia na naszą kulturę z perspektywy wiedzy o innych kulturach i w konsekwencji lepsze zrozumienie nas samych.

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej. Ważnym elementem kursu będzie krytyczna analiza fragmentów klasycznych i współczesnych prac antropologicznych, poświęconych badaniom (zwłaszcza terenowym) różnych społeczności i zjawisk kulturowych, reprezentującymi główne – w różnych postaciach ważne i dzisiaj – orientacje w dziejach antropologii społecznej. Nacisk kładziony będzie przede wszystkim na przebieg procesu badawczego, kwestie metodologiczne oraz analizę zalet i wad metod badawczych, wykorzystywanych przez poszczególnych badaczy. Przyjrzymy się także związanymi z ich nazwiskami pojęciom, koncepcjom, teoriom oraz spróbujemy krytycznie (włączając w to postmodernistyczną krytykę antropologii, ale i krytykę postmodernizmu w antropologii) ocenić konsekwencje przyjęcia określonych założeń teoretycznych i metodologicznych dla kształtu poznania i wyników badań interesujących nas antropologów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Prowadzący grup: Malwina Krajewska, Krzysztof Olechnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej i kulturowej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Antropologia społeczna jest nauką zajmującą się kulturową różnorodnością człowieka, która zaprasza nas do poznania i zrozumienia inności. Poprzez perspektywę międzykulturowego porównania zachęca do odrzucenia zachodniego etnocentryzmu i prowincjonalizmu. Antropologię można pojmować jako wyraz fascynacji kulturową odmiennością. Oferuje nam ona możność spojrzenia na naszą kulturę z perspektywy wiedzy o innych kulturach i w konsekwencji lepsze zrozumienie nas samych.

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki antropologii społecznej. W jego ramach uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami, kategoriami i wybranymi zagadnieniami tej dyscypliny naukowej. Ważnym elementem kursu będzie krytyczna analiza fragmentów klasycznych i współczesnych prac antropologicznych, poświęconych badaniom (zwłaszcza terenowym) różnych społeczności i zjawisk kulturowych, reprezentującymi główne – w różnych postaciach ważne i dzisiaj – orientacje w dziejach antropologii społecznej. Nacisk kładziony będzie przede wszystkim na przebieg procesu badawczego, kwestie metodologiczne oraz analizę zalet i wad metod badawczych, wykorzystywanych przez poszczególnych badaczy. Przyjrzymy się także związanymi z ich nazwiskami pojęciom, koncepcjom, teoriom oraz spróbujemy krytycznie (włączając w to postmodernistyczną krytykę antropologii, ale i krytykę postmodernizmu w antropologii) ocenić konsekwencje przyjęcia określonych założeń teoretycznych i metodologicznych dla kształtu poznania i wyników badań interesujących nas antropologów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.