Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-MF-SRL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia rozwoju lokalnego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 ha zajęć, w tym 8 h wycieczka terenowa. Praca własna - 10 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu struktur oraz instytucji społecznych funkcjonujących wewnątrz społeczności lokalnych oraz potrafi ulokować je w odpowiednim paradygmacie rozwoju. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu struktur i instytucji społecznych konstytuujących wspólnoty lokalne – K_W02

W2- Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie różnych więzi społecznych oraz pogłębioną wiedzę z zakresu więzi społecznych konstytuujących społeczności lokalne oraz partnerstwa lokalne - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi prognozować rozwój złożonych procesów społecznych z różnorodnych obszarów życia społeczno – gospodarczego na poziomie lokalnym oraz konstruować modele predykcyjne tych procesów z wykorzystaniem zaawansowanych metod socjologicznych - K_U05

U2 - Potrafi samodzielnie dobierać oraz zastosować w praktyce różne techniki animacji środowisk lokalnych - K_U07

U3 - Umie wykorzystywać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach pracy ze społecznością lokalną oraz grupami interesariuszy. Krytycznie potrafi analizować skuteczność przyjętych metod animacji lokalnej. - K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Prawidłowo identyfikuje oraz rozstrzyga dylematy związane z animacją rozwoju lokalnego - K_K04;

K2 - Potrafi inicjować i koordynować wielowymiarowe programy rozwoju lokalnego, także w oparciu o środki zewnętrzne. Potrafi przewidzieć ich skutki dla społeczności. K_K05;


Metody dydaktyczne:

Wykład konwerstaoryjny - 11 h, ćwiczenia problemowe - 11 h, Wycieczka terenowa - 8 h.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy teoretycznej w zakresie definiowania społeczności lokalnej na gruncie nauk społecznych, a także struktury i dynamiki tych formacji społecznych. Pokazane zostaną przykłady modeli teoretycznych i empirycznych tworzonych na gruncie socjologii, antropologii kulturowej oraz sozoekologii.

Pełny opis:

W socjologii możemy się zajmować rzeczami wzniosłymi i bardzo odległymi. W socjologii możemy się też zajmować światem, który nas otacza, sąsiedztwem, naszą miejscowością, jej przyszłością. W ramach zajęć dowiemy się czym są społeczności lokalne, jakie mają przed sobą perspektywy, jakie problemy je trapią, jak można je rozwijać. Dużo miejsca w trakcie kursu poświęcimy też sposobom pracy i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Dodatkowo, poczytamy, popracujemy na warsztatach, pojedziemy na wyjazd studyjny. W założeniu, kurs ma dostarczyć wiedzy oraz umiejętność przydatnej później w pracy z mieszkańcami (samorządy lokalne, sektor publiczny, III sektor).

Literatura:

Jałowiecki B. (1989), Rozwój lokalny, Warszawa: UW

Starosta P. , 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź: Wyd. UŁ.

Psyk-Piotrowska E., 2011, Aktywizacja I rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmiany, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica 37, s. 149-169

Turowski J., 1992, Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin, wyd. Norbertinum

Skrzypczak B., 2002, Aktywizując środowisko, [w:] Jarczyk M. (red), Aktywna społeczność lokalna, Lublin, wyd.

Sowa K., 1999, Zmierzch i odrodzenie lokalizmu, [w:] Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, M. Malikowski, S. Solecki (red.), Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 285-297.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną. Obowiązkowy udział w wyjeździe terenowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Wojciech Goszczyński, Wojciech Knieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Wojciech Knieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Wojciech Knieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Wojciech Knieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Knieć
Prowadzący grup: Wojciech Knieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)