Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo konsumpcyjne. Geneza i współczesne wyzwania - KURS ONLINE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-SKGWW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo konsumpcyjne. Geneza i współczesne wyzwania - KURS ONLINE
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin – udział w zajęciach, praca na

platformie

15 godzin – praca własna

10 godzin – praca w grupie

5 godzin – udział w konsultacjach

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka zna podstawowe terminy, teorie i prawa naukowe oraz zagadnienia etyczne opisujące społeczeństwo konsumpcyjne;

W2: Student/ka ma wiedzę na temat praktyk, mechanizmów i modeli konsumpcji oraz strategii marketingowych dla wybranych nisz konsumenckich;

W3: Student/ka ma wiedzę na temat najnowszych polskich i światowych trendów w zakresie badań i analiz nad społeczeństwem konsumpcyjnym;

W4: Student/ka ma wiedzę na temat idei zrównoważonego rozwoju w omawianych na zajęciach obszarach;

W5: Student/ka zna przyszłościowe obszary badań nad społeczeństwem konsumpcyjnym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka poprawnie stosuje poznaną terminologię, teorie oraz operuje wynikami badań. Potrafi je wykorzystywać w dyskusji oraz do krytycznej analizy realiów społeczeństwa konsumpcyjnego;

U2: Student/ka ma świadomość znaczenia refleksji prowadzonej w ramach zajęć dla wyjaśniania innych zjawisk i procesów społecznych bezpośrednio i pośrednio związanych z realiami społeczeństwa konsumpcyjnego;

U3: Student/ka posiada umiejętność syntetyzowania i porządkowania nabywanej wiedzy o społeczeństwie konsumpcyjnym;

U4: Student/ka potrafi wskazać na więzi koncepcyjne łączące refleksję nad społeczeństwem konsumpcyjnym z ekonomią, studiami środowiskowymi, filozofią, antropologią, psychologią i psychologią społeczną;

U5: Student/ka potrafi zaproponować oraz dokonać wstępnej konceptualizacji tematów badawczych związanych z realiami społeczeństwa konsumpcyjnego. Umie ocenić znaczenie tych tematów badawczych w wymiarze naukowym i społecznym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/tka jest otwarty/a na nowe idee i gotów/gotowa do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Dokonuje analizy wybranych tez, wskazuje na ich źródło i charakter, dostrzega i wylicza mocne i słabe strony. W efekcie ocenia i dokonuje krytycznego wyboru argumentów używanych przez uczonych analizujących społeczeństwo konsumpcyjne;

K2: Student/ka ma świadomość znaczenia refleksji prowadzonej w ramach zajęć dla wyjaśniania zachowań własnych, innych ludzi oraz grup społecznych;

K3: Student/ka potrafi pracować w grupie;

K4: Student/ka posiada umiejętność zarządzania własnym czasem.


Metody dydaktyczne:

spotkanie on-line z ekspertką, metody oparte na współpracy, metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji, metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Chociaż nastanie tzw. społeczeństwa konsumpcyjnego ma swoje bezpośrednie historyczne i polityczno-ekonomiczne źródła w wieku XIX, to sama konsumpcja jako praktyka społeczna jest tak stara jak ludzkość. Celem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z genezą oraz obszarem pojęciowym konsumpcji i społeczeństwa konsumpcyjnego, ale przede wszystkim przybliżenie osobom uczestniczącym w kursie zmiennego i kontrowersyjnego oblicza współczesnej konsumpcji. Podstawowym założeniem dydaktycznym jest to, by przekazane w ramach kursu treści mogły w przyszłości stanowić impuls do podjęcia przez osoby w nim uczestniczące własnej pogłębionej i krytycznej refleksji oraz badań omawianych fenomenów społecznych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (1 godzina)

MODUŁ 1 (4 godziny)

2. Konsumpcja, społeczeństwo i kultura konsumpcyjna – cechy konstytutywne, teorie, pojęcia i kategorie analizy

3. Globalizacja i McDonaldyzacja społeczeństwa

4. Wiek dostępu. Hiperkapitalizm, hiperkonsumpcja, hipermarket…

MODUŁ 2 (6 godzin)

5. Socjologiczne, psychologiczne i marketingowe „prawa” konsumpcji

6. Skonsumowani?! Narodziny konsumentów i zmierzch obywateli

7. Konsumpcja a jakość życia: antykonsumpcja, świadoma konsumpcja, etyczny konsumeryzm

MODUŁ 3 (6 godzin)

8. Konsumpcja dziecięca i młodzieżowa

9. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami w świecie konsumpcji

10. Właściciele zwierząt domowych i rynek weterynaryjny

MODUŁ 4 (12 godzin)

11. Konsumpcja i utowarowienie zdrowia. Meandry promocji zdrowia, komercjalizm zdrowotny

12. Religijność w kulturze konsumpcji

13. Konsumpcjonizm a zmiana klimatyczna

14. Praktyki konsumenckie wokół żywności

15. Zrównoważona moda – szansa i wyzwanie

16. Spotkanie on-line z ekspertką w zakresie odpowiedzialnej mody

Kolokwium

Literatura:

Przykładowa literatura przedmiotu

Antropocen/rozmowa i pokaz filmu online/Miasto 2050. 2020, dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=YMw1kYmorbs [26.10.2020].

Co ma para nowych jeansów do pożarów w Australii? Dużo! "Jeżeli nie zaczniemy kupować mniej, nic nas nie uratuje", rozmowa Tomasza Setty z Anną Piętą, dostęp: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,25621873,co-ma-para-nowych-jeansow-do-pozarow-w-australii-duzo-jezeli.html [3.03.2020].

Czworonożni przyjaciele naszych domostw, 2000, OBOP, dostępne: http://tnsglobal.pl/archiv_files/063-00.pdf [8.10.2014].

Fatima. 2007. Reportaż Wojciech Cejrowskiego, dostęp: https://vod.tvp.pl/video/boso-przez-swiat,fatima,46426 [27.10.2020].

Goszczyński, Wojciech, Anna Wójtewicz. 2018. Body on the Plate. On the Relation Between the Carnality and Food (on the example of meat in advertising),”Qualitative Sociology Review” volume XIV, issue 2, s. 130-151, dostęp: https://czasopisma.uni.lodz.pl/qualit/article/view/3585 [26.10.2020].

Goszczyński, Wojciech, Michał wróblewski, Anna Wójtewicz. 2018. Jakość w polskich alternatywnych sieciach żywnościowych. Analiza praktyk społecznych. „Studia Socjologiczne” 1 (228), s. 143-170, dostęp: https://www.researchgate.net/publication/324693263_Jakosc_w_polskich_alternatywnych_zywnosciowych_Analiza_praktyk_spolecznych [26.10.2020].

Kapitalizm dobiera się do naszego snu. Audycja: Interluda. Prowadzący Cezary Łasiczka, data emisji: 31.07.2020, dostęp: https://audycje.tokfm.pl/podcast/93674,24-7-Kapitalizm-dobiera-sie-do-naszego-snu [26.10.2020].

Kozłowski, Tomasz. 2013. Dobrobyt contra dobrostan. Konsumpcjonizm a ideał dobrego życia z perspektywy psychologii pozytywnej, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, s. 29-47, dostęp: https://journals.pan.pl/Content/86818/PDF/Journal10276-Volume57_Issue4-02_paper.pdf [24.10.2020].

Maciaszczyk, Magdalena. 2014. Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin: Politechnika Lubelska, s. 69-96 (Rozdział 3. Osoba niepełnosprawna jako konsument), Dostęp: http://bc.pollub.pl/Content/7905/teoretyczne.pdf [22.09.2014].

Maciaszczyk, Magdalena. 2016. Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45, s. 488-496. Dostęp: http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1535/49%20Maciaszczyk-konsument.pdf?sequence=1&isAllowed=y [10.10.2016].

Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, 2011. „Zeszyty Naukowe nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług nr 72”, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 591-663 (Część piąta. Seniorzy na rynku), dostępne: http://www.wzieu.pl/zn/660/ZN_660.pdf [16.10.2020].

Mazur, Damian. 2016. Szczęście w nabywaniu. „Samotrawiąca namiętność” społeczeństwa konsumentów, „Logos i Ethnos” tom 40, s. 77-91, dostęp: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/1700 [20.10.2020].

Miłość, Europa, Świat Zygmunta Baumana, 2011, reż. Krzysztof Rzączyński, dostęp: https://ninateka.pl/film/zygmunt-bauman-milosc-europa-swiat [25.10.2020].

Odwiedziłem cmentarz dla zwierząt. Co mnie zaskoczyło? 2018, dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=jj317x17eg4 [26.10.2020].

Stępień, Beata. 2019. Zrównoważony rozwój jako nowa kategoria wartości w modzie luksusowej? Wyniki jakościowych badań międzynarodowych sprzedawców, „International Enterpreneurship Review” vol. 5 nr 1, s. 39-56, dostęp: https://www.researchgate.net/publication/338464949_Zrownowazony_rozwoj_jako_nowa_kategoria_wartosci_w_modzie_luksusowej_Wyniki_jakosciowych_badan_miedzynarodowych_sprzedawcow [3.03.2020].

Urząd Komunikacji Elektronicznej. 2020. Badanie konsumenckie dzieci i rodziców 2019, dostęp: https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-dzieci-i-rodzicow-2019,277.html [26.10.2020].

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2019. Dzień dziecka: młody konsument też ma prawa, dostępne: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15521 [26.10.2020].

Walczak, Anna. 2012. Pies biznes, dostępne: http://www.biznesweterynaryjny.pl/nr/raport/pies_biznes.html [8.10.2014].

Wasilik, Katarzyna. 2014. Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój” nr 1 (6), s. 66-74, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bde44412-1308-4dac-bdad-b020e8d00ba7 [3.03.2020].

Wasilik, Katarzyna. 2014. Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój” nr 1 (6), s. 66-74, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bde44412-1308-4dac-bdad-b020e8d00ba7 [3.03.2020].

Wasiluk, Paulina, Agnieszka Idziak. 2011. (Nie)mały interes. O potencjale rynku produktów dla psów ras małych i miniaturowych, dostępne: http://www.rynekzoologiczny.pl/nr/raport/niemaly_interes_o_potencjale.html [8.10.2014].

Wicker, Alden 2017. Świadoma konsumpcja to kłamstwo, „Nowy Obywatel” nr 25 (76), dostęp: https://nowyobywatel.pl/2018/01/02/swiadoma-konsumpcja-to-klamstwo/ [25.10.2020].

WWF Polska, Świadoma konsumpcja (wideo), 2017, dostęp: https://www.facebook.com/watch/?v=10159698592355078 [26.10.2020].

WWF Polska. 2018. Punkt krytyczny. Odcinek 9. Rewolucja żywieniowa, dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=rck37mMECeA [26.10.2020].

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca ocena merytorycznej aktywności studentów podczas trwania zajęć, wystąpień oraz spotkań online; [W1-W5; U1-U5; K1-K3];

- bieżąca ocena efektów pracy grupowej (krótkie wystąpienia na wybrany przez daną grupę temat) powiązany z wątkiem przewodnim danych zajęć; [W1; U1-U5; K1-K4];

- bieżąca ocena zadań badawczych; [W5; U5; K3-K4];

- kolokwium zaliczeniowe (pytania testowe plus pytania otwarte wymagające krótkiej odpowiedzi) [W1- W5; U1, U3, U5; K4].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtewicz
Prowadzący grup: Anna Wójtewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs ma formę tzw. e-zajęć. Oznacza to, że w całości będzie realizowany przez platformy Moodle oraz MS Teams. Kurs składa się z czterech modułów tematycznych. Zajęcia będą przebiegały w ten sposób, że przez połowę czasu zarezerwowanego na dany moduł uczestnicy będą realizowali tzw. pracę własną (zapoznawanie się z materiałami, wyszukiwanie informacji, przygotowywanie się do wykonania zadań, praca na platformie). Druga połowa czasu przeznaczonego na dany moduł tematyczny będzie każdorazowo wykorzystywana na spotkanie online. Spotkania takie, w zależności od liczby godzin i ilości materiału do przerobienia w danym module będą się odbywały co 2 -3 tygodnie i będą trwały od dwóch do trzech godzin (lekcyjnych). Dla spotkań online należy sobie zarezerwować okienko we wtorek między godziną 16:45 a 20:00. Łącznie odbędzie się 7 takich spotkań. Szczegółowy harmonogram oraz pozostałe informacje zostaną przekazane uczestnikom kursu podczas zajęć organizacyjnych (ich data i godzina zostanie przesłana na adres uniwersytecki osobom zapisanym na kurs).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.