Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka i SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-SSPSS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Statystyka i SPSS
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku socjologii I stopnia
Przedmioty socjologii dziennej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy metod i technik badawczych

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01posiada

podstawową wiedzę o specyfice, tradycji i metodologii nauk społecznych oraz miejscu socjologii pośród innych dyscyplin w ramach nauk społecznych S1A_W01

K_W06 dysponuje podstawową wiedzę o metodach, technikach i narzędziach w ramach procedur pozyskiwania danych właściwych socjologii, pozwalających na opis działań, instytucji, struktur i systemów społecznych oraz procesów zachodzących w ich ramach; posiada podstawową orientację w ramach nowoczesnych technologii

informatycznych i komunikacyjnych

S1A_W06

K_W1_11 rozpoznaje możliwości aplikacji wiedzy socjologicznej w

środowisku pozaakademickim

S1A_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów i fenomenów społecznych

S1A_U02

K_U06

implementuje uzyskaną wiedzę socjologiczną w pracy zawodowej

S1A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02

potrafi wykonywać prace projektowe w ramach grup, podejmuje różne role w ramach zespołowej kooperacji

S1A_K02

K_K07 myśli i działa w sposób kreatywny w różnych kontekstach, wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, kulturowych w realizacji

własnych celów

S1A_K07

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia ze statystyki mają umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opracowywania oraz analizy danych pochodzących z ilościowych badań empirycznych. Mają stanowić teoretyczne i praktyczne przygotowanie do umiejętnego korzystania i odpowiedniego interpretowania wyników statystycznej analizy badań empirycznych prowadzonej za pomocą odpowiednich programów komputerowych.

Pełny opis:

Kurs składa się z dwóch zasadniczych części realizowanych w podziale semestralnym. W pierwszej części kursu jego uczestnicy nabywają umiejętności obsługi pakietu statystycznego PS IMAGO oraz wykorzystania procedur statystycznych do opisu badanych zbiorowości za pomocą charakterystyk empirycznych. Istotnym elementem tej części kursu jest wyposażenie jego uczestników w umiejętność formułowania pytań badawczych i hipotez, doboru odpowiednich procedur analitycznych, interpretacji uzyskanych wyników oraz świadomości ograniczeń, jakie niosą za sobą przeprowadzone analizy.

Część druga obejmuje wnioskowanie statystyczne. Uczestnicy kursu zapoznawani są z procedurami porównywania średnich, miarami związku między zmiennymi jakościowymi, analizą regresji i korelacji. Uzupełnieniem tej wiedzy jest analiza wielozmiennowa obejmująca skalowanie (analiza rzetelności, spójności wewnętrznej skali) i redukcję wymiarów z wykorzystaniem analizy czynnikowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

2. Blalock Hubert M., Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 1977.

3. Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz, SPSS Pl for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków: SPSS Polska, 2000.

4. Gruszczyński Leszek, Elementy statystyki dla socjologów, UŚ, Katowice 1989.

5. Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS Polska, 2002.

6. Sobczyk Mieczysław, Statystyka, PWN, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. Frankfurt Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S ka, Poznań 2001.

2. Anna Malarska, Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie kursu przeprowadzane są cztery kolokwia. Ocena końcowa - średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych (kolokwiów)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Piszczek
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski, Elwira Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia ze statystyki mają umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu opracowywania oraz analizy danych pochodzących z ilościowych badań empirycznych. Mają stanowić teoretyczne i praktyczne przygotowanie do umiejętnego korzystania i odpowiedniego interpretowania wyników statystycznej analizy badań empirycznych prowadzonej za pomocą odpowiednich programów komputerowych.

Pełny opis:

1. Omówienie kwestii organizacyjnych (ok. 20 minut).

Czemu służy statystyka?

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN 2004, ss. 616-622 (rozdz. Dwadzieścia pytań, które dziennikarz powinien zadać, zapoznając się z wynikami sondażu opinii).

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 13-19 (rozdz. Wprowadzenie: Cele i ograniczenia statystyki).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 15 – 35 (rozdz. Jak być badaczem?).

Sobczyk Mieczysław, Statystyka, Warszawa, PWN 1996, ss. 9-26 (rozdz. Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych).

2. Definiowanie zmiennych. Skale pomiaru. Sposoby prezentacji rozkładu jednej i dwóch zmiennych.

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN 2004, ss. 172-176, 190-196 (rozdz. Indeksy, skale, typologie).

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 19-33 (rozdz. Teoria, pomiar, matematyka).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 37 – 70 (rozdz. Jak zmierzyć szczęście?).

3. Miary tendencji centralnej i miary dyspersji.

Literatura:

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 58-91 (rozdz. Skala interwałowa: mierniki tendencji centralne oraz Skala interwałowa: mierniki dyspersji ).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 71 – 106 (rozdz. Co piszczy w szeregu statystycznym?).

Sobczyk Mieczysław, Statystyka, Warszawa, PWN 1996, ss. 31-52 (rozdz. Miary średnie oraz Miary zmienności).

4. Konstruowanie i interpretacja tablic kontyngencji. Mierzenie związków w tablicach kontyngencji.

Literatura:

Gruszczyński Leszek A., Elementy statystyki dla socjologów, Katowice, UŚ 1989, ss. 13-31 (rozdz. Grupowanie i prezentacja materiału statystycznego).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 107–143 (rozdz. Co widać przez okna tabeli?).

Sobczyk Mieczysław, Statystyka, Warszawa, PWN 1996, ss. 214-221 (rozdz. Związek cech niemierzalnych).

5. Statystyka indukcyjna: rozkłady prawdopodobieństwa, test wiarygodności.

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN 2004, ss. 497-503 (rozdz. Wnioskowanie statystyczne).

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 92-103, 156-177 (rozdz. Rozkład normalny oraz Testy dla średnich i proporcji z jednej próby).

Gruszczyński Leszek A., Elementy statystyki dla socjologów, Katowice, UŚ 1989, ss. 93-109, 126-132 (rozdz. Podstawowe teoretyczne rozkłady zmiennych losowych oraz testy parametryczne).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 145-176 (rozdz. Jak żyć w niepewności?).

6. Testy dla dwóch prób. Jednoczynnikowa analiza wariancji.

Literatura:

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 195-214, 272-303 (rozdz. Testy dla dwóch prób: różnice średnich i proporcji oraz Analiza wariancji).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 177-210 (rozdz. Jak kontrolować ryzyko?).

7. Test chi-kwadrat. Analiza korelacji i regresji.

Literatura:

Blalock Hubert, Statystyka dla socjologów, Warszawa, PWN 1977, ss. 241-250, 304-336 (rozdz. Test chi-kwadrat oraz Korelacja i regresja).

Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS 2002, ss. 211-242 (rozdz. Jak postawić kropkę nad i…?).

Sobczyk Mieczysław, Statystyka, Warszawa, PWN 1996, ss. 197-201, 221-236 (rozdz. Test niezależności chi-kwadrat oraz Funkcja regresji).

8. Powtórzenie materiału

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

2. Blalock Hubert M., Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 1977.

3. Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz, SPSS Pl for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków: SPSS Polska, 2000.

4. Gruszczyński Leszek, Elementy statystyki dla socjologów, UŚ, Katowice 1989.

5. Nawojczyk Maria, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS Polska, 2002.

6. Sobczyk Mieczysław, Statystyka, PWN, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Piszczek
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski, Elwira Piszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domalewski
Prowadzący grup: Jarosław Domalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.