Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne społeczeństwo polskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S1-WSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne społeczeństwo polskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony pierwszy rok studiów socjologicznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w zajęciach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury- 25

- rozpoznanie wybranego środowiska i przygotowanie projektów - 25


Łącznie: 80 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę z zakresu głównych procesów i zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie polskim

W2. Student dostrzega powiązania współczesnych zjawisk, procesów i społecznych problemów z tłem historycznym i trendami cywilizacyjnymi;

W3. Student rozumie mechanizmy prowadzące do kształtowania się struktur społecznych i społecznej dynamiki


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do lepszego zrozumienia społeczeństwa jako złożonego układu zależności, możliwości i barier, widocznych na różnych poziomach organizacji społeczeństwa i w różnych obszarach życia - pozyskuje umiejętność myślenia problemowego.

U2. Student potrafi dostrzec zjawiska i problemy, jakich doświadcza współczesne polskie społeczeństwo w powiązaniu z dziedzictwem przeszłości i wyzwaniami, jakie niesie współczesność.

U4. Student umie rozpoznać zachodzące zmiany i zlokalizować je w ciągu zmian przyjmujących określony kierunek.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student lepiej rozumie specyfikę czasów, a jakich żyje

K2. Student dostrzega złożoność społeczeństwa, obecność różnych grup społecznych o różnych interesach, przekonaniach i wzorach życia, na tle których te, jakie sam wyznaje są zaledwie cząstką. (pobudzona empatia, wrażliwość społeczna, wyobraźnia mająca skutkować lepszą kooperacją z innymi)

K3. Student pozyskuje kompetencje do krytycznego oglądu i analizy zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w Polsce.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- sytuacyjna

- problemowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Niniejszy kurs został zaplanowany tak, by dać studentowi możliwie wyczerpujący obraz dokonujących się w Polsce przemian. Jego podstawowym zadaniem jest uzupełnienie ogólnej, ale i szczegółowej (subdyscyplinowej) wiedzy socjologicznej o wiedzę dotyczącą konkretnego społeczeństwa – w tym przypadku Polski. Proponowane tematy stanowią dokumentację przemian społecznych, jakie dokonują się w Polsce pod wpływem transformacji systemowej, wejścia Polski do Unii Europejskiej i towarzyszącego temu otwarcia na oddziaływanie ogólniejszych, globalnych trendów cywilizacyjnych. Kurs, co do swej istoty socjologiczny, podejmuje zagadnienia zaliczane tradycyjnie do socjologii, psychologii, psychologii społecznej, ekonomii społecznej, politologii, demografii, historii najnowszej.

Pełny opis:

W programie studiów socjologicznych, podzielonym na kursy wprowadzające w teorię, metody badań i liczne socjologiczne subdysypliny, kurs taki jak Współczesne Społeczeństwo Polskie pozwala, z jednej strony, "ukonkretnić" socjologiczną wiedzę – odnieść ją do konkretnego społeczeństwa, z drugiej zaś pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której sami funkcjonujemy jako jednostki i społeczni aktorzy. Sam przedmiot opisu i analiz – współczesne społeczeństwo polskie – jest tyle intrygujący, co trudny do zrozumienia i złożony. Wynika to m.in. z tego, że ze względu na historycznie bezprecedensowe zmiany, jakie dokonują się w różnych zakresach życia społecznego, trudno o relatywnie spójny system twierdzeń. Zarazem tempo zmian społecznych sprawia, że niektóre interpretacje procesów społecznych, których jesteśmy uczestnikami, szybko ulegają falsyfikacji, inne utrzymują się siłą inercji chociaż tłumaczą już niewiele. Jednocześnie właśnie w okresie przemian społecznych dysponowanie w miarę usystematyzowana i rzetelną wiedzą o społeczeństwie, w którym się dorasta i żyje staje się ważne – wychodzi naprzeciw jednej z ważniejszych potrzeb, cehujących nie tylko studentów – potrzeby posiadania w miarę spójnego obrazu rzeczywistości i rozumienia świata.

W budowaniu tego obrazu rzeczywistości i w budowaniu kompetencji rozumienia własnego społeczeństwa będziemy odwoływać się do opracowań przygotowanych przez polskich badaczy, podejmujących się opisania różnych aspektów życia społecznego, które wykraczają poza socjologię i poza wąsko rozumianą współczesność. Takie ustawienie kursu pozwala mieć nadzieje, że jego celem jest nie tylko wyposażenie w wiedzę na temat współczesnego społeczeństwa polskiego, ale i uczenie wyobraźni socjologicznej, w tym pokazywanie historycznych, politycznych, ekonomicznych i psychologicznych uwarunkowań przemian, jakie dzieją się na naszych oczach. Pojawiające się różne perspektywy (makro- i mikrosocjologiczna) mają ułatwić łączenie ze sobą pozornie odległych zjawisk i zachęcać do krytycznego myślenia, zapraszając do wgłębienia się w socjologiczne spojrzenie na świat.

TEMATY WYKŁADÓW:

1/ Kalendarium polskich przemian

2/ Współczesne trendy i wyzwania cywilizacyjne

3/ Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce

4/ Formowanie się struktury społecznej

5/ Polska wieś i rolnictwo w obliczu przemian

6/ Edukacja i wykształcenie Polaków

7/ Rynek pracy i zatrudnienie

8/ Zmiany poziomu i jakości życia

9/ Przemiany życia rodzinnego i intymności

10/ Przemiany płci kulturowej

11/ Religijność i przekształcenia moralności

12/ Ruchy społeczne w Polsce

13/ Oczekiwania i postawy wobec zmian ustrojowych

14/ Przemiany sfery publicznej i zachowania wyborcze Polaków

15/ Migracje za granicę i migracje wewnętrzne

Literatura:

Adamski, W. Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011. Warszawa 2014: IFiS PAN.

Giza, A. i M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2013: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marody, M. (red.). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2007. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Koralewicz, J. M. Ziółkowski, Mentalność Polaków, Poznań 1990: Wydawnictwo Nakom.

Reykowski, J. Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, Warszawa 1993: Wydawnictwo IP PAN.

Wasilewski, J. Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Warszawa 2006: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szafraniec
Prowadzący grup: Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wasielewski
Prowadzący grup: Krzysztof Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.