Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza danych jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S2-1-ADJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza danych jakościowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku socjologii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość metod i technik badań społecznych

znajomość podstawowych pojęć z zakresu metodologii nauk społecznych

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca na zajęciach - 30 godzin


Przygotowanie do zajęć - 10 godzin


Praca nad projektem - 20 godzin


Łącznie - 60 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1.1 znajomość źródeł danych jakościowych


1.2 wiedza na temat procesu analizy danych jakościowych (w tym różnych perspektyw analitycznych oraz narzędzi i technik analizy)


1.3 zrozumienie trudności i problemów związanych z analizą danych jakościowych oraz wiedza nt. sposobów/metod ich rozwiązywania


Efekty uczenia się - umiejętności:

2.1 umiejętność zastosowania różnych procedur analizy danych jakościowych


2.2 samodzielna interpretacja danych wywołanych i zastanych (werbalnych, wizualnych)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

3.1 Umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie jakościowe. Potrafi analizować zebrane dane empiryczne, przeprowadzić proces wnioskowania. Potrafi przedstawić rezultaty projektu badawczego w formie raportu i prezentacji.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, projekt badawczy, wykład problemowy i konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu analizy danych jakościowych. Zapoznanie z zapleczem teoretycznym oraz przećwiczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Uczestnicy kursy zapoznają się z naturą badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw, ale przede wszystkim różnic pomiędzy metodami ilościowymi i jakościowymi. Szczegółowo omówiona zostanie natura badań jakościowych, sposoby ich wykorzystania oraz problemy w odniesieniu do jakich metody jakościowe winny być użyte. Scharakteryzowane zostaną: obserwacja, wywiad analiza treści, zarówno pisanych, jaki i obrazów. Następnie uczestniczący w kursie zaprezentują pomysły własnych badań w jakich użyją badań jakościowych. Na kolejnych zajęciach zaprezentowane zostaną wyniki badań realizowanych przez uczestniczących w kursie.

Literatura:

Flick, Urlich, 2011, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Babbie, Earl, 2009, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gibbs, Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miles, Matthew, Huberman, Michael, 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Banks, Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztompka, Piotr, 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona podstawie realizacji i prezentacji projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokorska
Prowadzący grup: Anna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Poniedziałek
Prowadzący grup: Jacek Poniedziałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu analizy danych jakościowych. Zapoznanie z zapleczem teoretycznym oraz przećwiczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Uczestnicy kursy zapoznają się z naturą badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw, ale przede wszystkim różnic pomiędzy metodami ilościowymi i jakościowymi. Szczegółowo omówiona zostanie natura badań jakościowych, sposoby ich wykorzystania oraz problemy w odniesieniu do jakich metody jakościowe winny być użyte. Scharakteryzowane zostaną: obserwacja, wywiad analiza treści, zarówno pisanych, jaki i obrazów. Następnie uczestniczący w kursie zaprezentują pomysły własnych badań w jakich użyją badań jakościowych. Na kolejnych zajęciach zaprezentowane zostaną wyniki badań realizowanych przez uczestniczących w kursie.

Literatura:

Flick, Urlich, 2011, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Babbie, Earl, 2009, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gibbs, Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miles, Matthew, Huberman, Michael, 2000, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Banks, Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztompka, Piotr, 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Suchomska
Prowadzący grup: Joanna Suchomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)