Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-SE-S1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Socjologia ekonomiczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie Wstępu do Socjologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w spotkaniach - 30 h

Godziny konsultacji indywidualnych - 10 h

Samodzielne przygotowanie prezentacji - 30 h

Samodzielne przygotowanie projektu badań - 30 h


łącznie - 100 h, 4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

• W1 ma wiedzę o głównych koncepcjach teorii neoinstytucjonalnej

• W2: zna / posiada wiedzę o wpływie aspektów mentalnych/kulturowych na działania gospodarcze

• W3: zna socjologiczne teorie zaufania w relacjach z ekonomią

• W4: ma podstawową wiedzę na temat badań sieci społecznych w biznesie

• W5: zna socjologiczne metody badania procesów gospodarczych

Efekty uczenia się - umiejętności:

• U1: potrafi interpretować procesy społeczne i kulturowe stojące za problemami ekonomicznymi

• U2: potrafi zinterpretować społeczny kontekst współpracy, konkurencji w biznesie

• U3: potrafi analizować kontekst władzy w biznesie

• U4: potrafi przełożyć wiedzę socjologiczną na rzeczywistą obserwację.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę kulturowego i politycznego zróżnicowania we współczesnym świecie.

• K2: jest wrażliwy na kontekst kulturowy.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z elementami wykładu konwersatoryjnego + projekt

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii/koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych, odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Pełny opis:

Ten kurs ma na celu przedstawienie, jak socjologia odpowiada m.in. na następujące pytania: dlaczego ludzie razem tworzą firmy? Jakie są cechy globalnych elit biznesowych? Dlaczego szwedzki kapitalizm różni się od australijskiego? Dlaczego małe firmy nie chcą terminali bezgotówkowych?

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. W centrum dyskusji znajdują się takie zagadnienia, jak - społeczne uwarunkowania racjonalności aktorów, społeczne ograniczenia działalności gospodarczej, kulturowe aspekty prowadzenia biznesu. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii i koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych (powiązane dyrekcje), odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność – limit nieobecności to 2 spotkania. Nieobecności nadwyżkowe należy zaliczyć na dyżurze po ustaleniu zadania z prowadzącą zajęcia.

2. Aby zaliczyć kurs konieczne jest zebranie punktów umożliwiających uzyskanie oceny pozytywnej (minimum 45 pkt):

a. Aktywność – za każde zajęcia można dostać od 0-2 pkt. [łącznie max. 28 pkt.].Punkty można zdobyć za wykazanie się krytyczną znajomością tekstu obowiązkowego, za wnikliwe pytania do referatu, udział w dyskusji itp.

b. Brak znajomości tekstu obowiązkowego będzie skutkował punktami ujemnymi.

c. Prezentacja – przedstawienie wyznaczonego tematu - oceniane jest wg następujących kryteriów – stopień pogłębienia analizy (aspekty merytoryczne), wykorzystane źródła, strona „graficzna” prezentacji (atrakcyjność wizualna, czytelność), sposób wygłoszenia – punktacja max. 20 pkt.

d. Projekt zaliczeniowy – opracowanie projektu badań wybranego problemu z zakresu życia gospodarczego. Projekt powinien zawierać - podstawowe dane o zjawisku, problem badawczy, propozycję metody badań, literaturę przedmiotu. Obowiązuje PARNAS 3.1. Za projekt można otrzymać w sumie max. 30 pkt.

3. Punktacja całościowa:

78–71 - ocena bardzo dobra

70-67 - dobry plus

66-60 - dobry

59-57 - dostateczny plus

56-45 - dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii/koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych, odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szalacha-Jarmużek
Prowadzący grup: Joanna Szalacha-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii/koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych, odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Pełny opis:

Ten kurs ma na celu przedstawienie, jak socjologia odpowiada m.in. na następujące pytania: dlaczego ludzie razem tworzą firmy? Jakie są cechy globalnych elit biznesowych? Dlaczego szwedzki kapitalizm różni się od australijskiego? Dlaczego małe firmy nie chcą terminali bezgotówkowych?

Głównym celem jest przedstawienie socjologicznych metod i zastosowań teorii w badaniach nad zagadnieniami ekonomicznymi. W centrum dyskusji znajdują się takie zagadnienia, jak - społeczne uwarunkowania racjonalności aktorów, społeczne ograniczenia działalności gospodarczej, kulturowe aspekty prowadzenia biznesu. Odwołując się do klasycznych (Weber, Marks, Durkheim, Simmel) i nowoczesnych teorii i koncepcji socjologicznych (Granovetter, DiMaggio, North) omówimy najważniejsze i aktualne tematy socjologii ekonomicznej, m.in. społeczeństwo bezgotówkowe, ład korporacyjny, sieci i zmowa wewnątrz elit biznesowych (powiązane dyrekcje), odmiany kapitalizmu, zaufanie i władza w gospodarce i relacjach biznesowych.

Literatura:

Morawski, W. 2012. Socjologia ekonomiczna. [książka dostępna w BG w IBUK Libra]

• Sadowski, I. (2014). Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej. Przegląd Socjologiczny, 3(LXIII), 89–114.

• Fedorowicz M. 2004. Różnorodność kapitalizmu

• Putnam, R. Demokracja w działaniu. s. 251-289

• Ł. Afeltowicz i R. Sojak. 2015. Arystokraci i rzemieślnicy. S. 233-245; 279-288

• Marta Olcoń-Kubicka. 2016. Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy. Studia Socjologiczne

• Jakubowska, M. 2018. DZIAŁANIA SEKTORA BANKOWEGO I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE, https://wnus.edu.pl/sip/file/article/view/13678.pdf

• M. Kieżel. 2013. Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-2cc99e1a-532c-4035-8a6c-6d57bb870b09

• Staniłko, J.F. 2014. W POSZUKIWANIU DYNAMIKI I SKALI. STRATEGIE WZROSTU I TRANSFORMACJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

• Staniłko – 2020 - https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jan-filip-stanilko-sarmacki-kapitalizm-iii-rp-polska-potrzebuje-zmiany-w-mysleniu-o-innowacjach/

• Łon, E. 2018. Patriotyzm gospodarczy. S. 105-126

• Kinga Kądziołka. Transakcje kryptowalutą bitcoin – wybrane zagrożenia. Źródło: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9131/artyku%201.pdf?sequence=1

• Szalacha-Jarmużek, J. 2015. Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska. S. 51-98

• Gardawski, Juliusz. 2013. Rzemieślnicy i biznesmeni. Scholar

• Ingham, G. 2011. Kapitalizm.

• Gambetta, D. 2009. Mafia sycylijska. Prywatna ochrona jako biznes. – Przedmowa do wydania polskiego i Wprowadzenie, s. 11-33

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.