Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ortografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KD-SKJPO-L-O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ortografia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Słuchacz potrafi zapisać prosty, pozbawiony trudności ortograficznych tekst.

Całkowity nakład pracy studenta:

6 ECTS za pełen cykl, czyli dwa semestry = ok. 180 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 80 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza – 100 godzin

w semestrze zimowym 3 ECTS

w semestrze letnim 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz:

EK_W01.1: ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad, na których opiera się polska ortografia,

EK_W01.2: ma uporządkowaną wiedzę na temat polskich znaków interpunkcyjnych, ich typologii i funkcji,

EK_W01.3: ma podstawową wiedzę na temat rozwoju polskiej ortografii i interpunkcji,

EK_W01.4: zna typologię błędów,

EK_W01.5: zna słowniki i publikacje poprawnościowe dotyczące pisowni oraz uchwały Rady Języka Polskiego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01.1: umie zapisywać pojedyncze wyrazy i całe zdania zgodnie z obowiązującymi regułami ortograficznymi,

EK_U01.2: umie świadomie stosować znaki interpunkcyjne zgodnie z obowiązującymi regułami i konsekwencjami semantycznymi,

EK_U01.3: spotrafi odnaleźć błędne zapisy i je skorygować,

EK_U01.4: potrafi nazwać błędy zgodnie z obowiązującą typologią,

EK_U01.5: umie korzystać ze słowników tradycyjnych i internetowych, potrafi zweryfikować i ocenić przydatność dostępnych źródeł wiedzy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: potrafi zweryfikować wpływ internetu, komunikatorów, innych sposobów komunikowania się na ortografię i interpunkcję,

EK_K01.2: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz zorganizować pracę swoją lub zespołu w sposób efektywny,

EK_K01.3: ma świadomość swojej wiedzy z zakresu ortografii i interpunkcji, zabiega o jej poszerzenie,

EK_K01.4: zabiega o propagowanie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, jako koniecznych elementów fortunnej komunikacji.


Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu,

- pogadanka,

- wyjaśnienie,

metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca ze słownikiem drukowanym i/lub elektronicznym,

metody praktyczne:

- ćwiczenia,

- dyktanda,

- gry językowe,

- projekty.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności poprawnego zapisu tekstów. Słuchacz zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami, na których opiera się polska ortografia i interpunkcja.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zajęcia poświęcone następującym kwestiom:

- Wielkie i małe litery.

- Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne.

- Spółgłoski miękkie i twarde.

- Pisownia ji, ii, i.

- Pisownia ą, on, om, ę, en, em.

- Pisownia ó i u, rz i ż, ch i h.

- Pisownia łączna i rozdzielna.

- Pisownia skrótów i skrótowców.

- Funkcje znaków interpunkcyjnych.

- Zastosowanie znaków interpunkcyjnych.

Literatura:

- Karpowicz T., 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa.

- Lipińska E., 2014, Nie ma róży bez kolców, Kraków.

- Polański E., 2004, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, BPTJ LX, s. 29-46.

- Saloni Z., 2005, O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, nr 4, s. 71-96.

- Słowniki ortograficzne – wydania tradycyjne i elektroniczne, np. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.

- Uchwały Rady Języka Polskiego, www.rjp.pl.

- Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

- Zarych E., 2016, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

- dyktando (x3),

- test wyboru z zakresu znajomości reguł orograficznych i interpunkcyjnych (x3),

- ćwiczenia (x2)

- obecność (x1), dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze,

- aktywność podczas zajęć (x1).

Ocena będzie stanowić średnią z powyższych wg wagi wskazanej w nawiasie i poniższej punktacji:

93-100% - bardzo dobry (5)

85-92% - dobry plus (4,5)

77-84% - dobry (4)

69-76% - dostateczny plus (3,5)

60-68% - dostateczny (3)

0-59% - niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)