Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia demokracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-AD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia demokracji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (32 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (28 godz.):

- przygotowanie do wykładu i zaliczenia – 13 godz.

- czytanie literatury – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie antropologii demokracji i definiuje podstawowe pojęcia w perspektywie antropologicznej.

W2: Opisuje problemy i węzłowe zagadnienia antropologii demokracji.

W3: Zna podstawową literaturę, badania i studia, poświęcone problematyce antropologicznego ujęcia demokracji.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu problematyki demokracji do własnych studiów i analizy otoczenia społeczno-politycznego.

U2: Analizuje bieżące informacje i wydarzenia w kontekście różnych użyć i rozumień demokracji.

U3. Potrafi rozpoznać oraz ocenić dyskursy i praktyki kulturowe w kontekście procesów demokratyzacji.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość zróżnicowanych koncepcji i praktyk demokracji we współczesnym świecie.

K2: Posiada umiejętność oceny skomplikowanych relacji i zależności związanych z demokracją w sferze procesów globalnych i działań codziennych.

K3: Dostrzega potrzebę rozumienia różnych artykulacji demokratycznych, pochodzących z różnych kontekstów i sfer kulturowych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w problematykę antropologii demokracji. Jego celem jest ukazanie kulturowych wymiarów demokracji oraz procesów demokratyzacji kultury współczesnej. Przedmiotem namysłu są teorie i praktyki demokracji analizowane w polu polityki, edukacji, nauki i sztuki. Perspektywa antropologiczna służy ukazaniu różnorodności podejść, znaczeń i praktyk demokracji we współczesnym świecie. Zastosowanie perspektywy antropologicznej ma na celu wskazanie możliwych, alternatywnych i pomijanych rozwiązań oraz wykorzystanie krytycznego potencjału antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Wykład służy przedstawieniu i diagnozie możliwości interpretacyjnych i badawczych antropologii demokracji. Antropologiczne ujęcie problematyki demokracji pozwala na uwzględnienie zmiennych jej znaczeń i wskazanie możliwych procesów demokratyzacji kultury współczesnej. Wypracowane antropologicznie ujęcie demokracji zachowuje otwarty charakter, uwzględniający grę pomiędzy takimi wartościami jak: wybór, lud, równość, wolność, wielość, różnica, które pozostają kategoriami niedomkniętymi, wypełnianymi treściami w intelektualnych i praktycznych sporach. Takie ujęcie demokracji umożliwia odpowiedź na pytanie nie o to czym ona jest, ale jak jest używana? Co stanowi clue antropologicznego podejścia. W ramach wykładu zostaną omówione kwestie dotyczące teorii polityki, by przejść następnie do rozważań antropologicznych uzupełniających dominujące tendencje na gruncie teorii demokracji. W kolejnym kroku przedstawione zostaną przekształcenia zachodzące w obrębie edukacji i koncepcji pedagogicznych. Poddane analizie zostaną następnie dyskusje wyrosłe na gruncie filozofii nauki; uszczegółowienie stanowić będzie omówienie poświęcone historiografii. Uwaga zostanie także skupiona na sztuce współczesnej i jej związkach z demokracją; szczegółowe studium przypadku zostanie dokonane na przykładzie analizy slamu poetyckiego. Z jednej strony wykład przedstawia w jaki sposób nauka staje się polem ustalania sensów demokracji. Nauka zatem zostaje ukazana jako dziedzina kultury, tworząca i odzwierciedlająca zjawisko demokratyzacji. Z drugiej strony wykład przedstawia praktyki mogące na proces demokratyzacji wskazywać i go ustanawiać. Interesujący dla całości wykładu okazują się więc aktorzy społeczni, podejmujący aktywne strategie w konkretnych obszarach. Tym samym analiza prowadzona w toku wszystkich wykładów balansować będzie między procesami społeczno-kulturowymi wyrażanymi w dyskursach teoretycznych, a społeczno-kulturowym doświadczaniem tych procesów w konkretnych ludzkich działaniach.

Zakres tematów: 1. Wprowadzenie w tematykę/omówienie wykładów; 2. Antropologia polityki/Antropologia polityczna; 3. Z problematyki teorii demokracji; 4. Antropologiczne badania demokracji; 5. Ku demokracji społeczno-politycznej; 6. Mityczno-rytualny aspekt demokracji; 7. Demokracja w edukacji (demokrata do zrobienia); 8. Demokracja w pedagogice (demokrata do zrobienia); 9. Demokratyczna filozofia nauki (demokracja w nauce); 10. Demokratyczna historia (demokracja w nauce); 11. Demokratyczny slam poetycki (demokracja w sztuce); 12. Demokratyczna przestrzeń sztuki (demokracja w sztuce); 13. Podsumowanie, antropologia a demokracja.

Literatura:

1. Bankowicz M., 2006, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków.

2. Brosius P.J., 1999, Analyses and Interventions: Anthropological Engagements with Environmentalism, „Current Anthropology”, t. 40, nr 3, s. 277–309.

3. Buchowski M., 2001, Rethinking Transformation: An Anthropological Perspective on Post-socialism, Poznań.

4. Buchowski M., 2006, The Specter of Orientalism in Europe: from Exotic Other to Stigmatized Brother, „Anthropological Quarterly”, t. 79, nr 3, s. 463-482.

5. Buchowski M., 2008, Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem, [w:] Czy klęska wielokulturowości?, red. H. Mamzer, Poznań, s. 15–51.

6. Chivens T., 2007, Płeć a interwencja. Nadzór policyjny nad przemocą domową w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, przeł. K. Szmagalska-Follis, [w:] Gender, perspektywa antropologiczna, t. 1, red. R.E. Hryciuk i A. Kościańska, Warszawa, s. 171–191.

7. Clifford J., 2000, Tożsamość w Mashpee, przeł. E. Dżurak, [w:] Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa, s. 299–370.

8. Cultures of Democracy, 2007, red. D.P. Gaonkar, special issue of „Public Culture”, t. 19, nr 1.

9. Democracy and Ethnography: Constructing Identities in Multicultural Liberal States, 1989, red. C.J. Greenhouse, R. Kheshti, New York.

10. Democracy: Anthropological Approaches, 2008, red. J Paley, Santa Fe.

11. The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy, 1992, red. A. Escobar, S.E. Alvarez, Boulder.

12. Fukuyama F., 1996, Koniec historii, przeł. T. Biedroń, M. Wichrowski, Poznań.

13. Geertz C., 2003, Świat w kawałkach – kultura i polityka u schyłku wieku, [w:] Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków, s. 270–325.

14. Hastrup K., 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków.

15. Herzfeld M., 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków.

16. Herzfeld M., 2007, Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, przeł. M. Buchowski, Kraków.

17. Kearney M., 1995, The Local and the Global the Anthropology of Globalization and Transnationalism, „Annual Review of Anthropology”, t. 24, s. 547–565.

18. Kelsen H., 1985, O istocie i wartości demokracji, przeł. F. Turynowa, Warszawa–Wrocław.

19. Malewska-Szałygin A., 2002, Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994–1995, Warszawa.

20. Malewska-Szałygin A., 2008, Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999–2005, Warszawa.

21. Malkki L., 1992, National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees, „Cultural Anthropology”, t. 7, nr 1 (Space, Identity, and the Politics of Diff erence), s. 24–44.

22. Marcus G.E., 1995, Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, t. 24, s. 95–117.

23. Paley J., 2001, Marketing Democracy. Power and Social Movements in Post-dictatorship Chile, University of California Press, Berkeley.

24. Paley J., 2002, Toward an Anthropology of Democracy, „Annual Review of Anthropology”, t. 31, s. 469–496.

25. Democracy: Anthropological Approaches, 2008, red. J. Paley, Santa Fe.

26. Pine F., 2007, Góralskie wesele. Pokrewieństwo, płeć kulturowa i praca na terenach wiejskich socjalistycznej i postsocjalistycznej Polski, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, [w:] Gender, perspektywa antropologiczna, t. 1, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa, s. 76–93.

27. Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, 2007, red. R. Vorbrich, Poznań.

28. Povinelli E .A., 2002, The Cunning of Recognition. Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism, Durham.

29. Sartori G., 1998, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Warszawa.

30. Saward M., 2008, Demokracja, przeł. A. Burek, Warszawa.

31. Turner T., 1993, Anthropology and Multiculturalism: What Is Anthropology That Multiculturalists Should Be Mindful of It?, „Cultural Anthropology”, t. 8, nr 4, s. 411–429.

32. Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World, 1999, red., M. Burawoy, K. Verdery, Lanham.

33. Verdery K., 1996, What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- obecność na wykładzie

- rozmowa z wykładowcą na temat zagadnienia wybranego z wykładu i wybranej literatury

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie lub egzaminu ustnego w formie rozmowy z wykładowcą na temat zagadnienia wybranego z wykładu i wybranej literatury.

Studenci z obecnością powyżej 60% zaliczają wykład na ocenę dostateczną, powyżej 70% dostateczną plus, powyżej 80 % dobrą, powyżej 90 dobrą plus, 100% bardzo dobrą. Ocenę dobrą plus i bardzo dobrą można otrzymać także w wyniku obecności powyżej 70% i dodatkowego pozytywnego zaliczenia rozmowy z wykładowcą w wyznaczonym terminie. Zagadnienia i literaturę na rozmowę proponują studenci.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)