Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bałkany w XXI wieku - społeczno-polityczne i kulturowe zmiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-BDWSPKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bałkany w XXI wieku - społeczno-polityczne i kulturowe zmiany
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.):- udział w wykładach – 30 godz.- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):np. - czytanie literatury – 10 godz. - przygotowanie do egzaminu – 10godz. Łącznie 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój bałkańskiego obszaru kulturowegoK_W10: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi i technik informacyjno-komunikacyjnychU03: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metodU10: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawczeU13: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metodU17: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wnioskówU18: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwojuK05: wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)K07: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kulturK08: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych jakie zachodzą na Bałkanach w XXI w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych jakie zachodzą na Bałkanach w XXI w. W ramach zajęć zostaną omówione następujące tematy:• Lata 90. XX w. na Bałkanach – dekada zmian w regionie,• Transformacja polityczna państw postjugosłowiańskich,• Albania – od kryzysu do stabilizacji,• Rozwiązane i nierozwiązane konflikty w regionie,• „Wojny o pamięć” na Bałkanach,• Droga Rumunii i Bułgarii do UE i NATO,• Proces integracji europejskiej w państwach Bałkanów Zachodnich,• Wpływy mocarstw światowych i regionalnych w regionie,• Kwestie bezpieczeństwa w regionie,• Rozwój współpracy regionalnej,• Migracje i depopulacja jako wyzwania dla państw regionu,• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bieber, F., & Tzifakis, N. (2019). The Western Balkans as a Geopolitical Chessboard? Myths, Realities and Policy Options. Myths, Realities and Policy Options (June 1, 2019). BiEPAG Policy Brief June.

Bukowski, P. (2018). Geopolityczne źródła potencjalnych konfliktów w zachodniej części Bałkanów. Przegląd Geopolityczny,

Europa Środkowa i Bałkany : konteksty historyczne i politologiczne : narody, mniejszości narodowe i religijne : księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce / redakcja Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Agnieszka Kastory, Rafał Woźnica, Kraków 2019,

Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich / Ewa Bujwid-Kurek, Kraków 2019,Mikucka-Wójtowicz, D. (2014). Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010. Wydawnictwo Libron.

UE wobec Bałkanów Zachodnich: w poszukiwaniu nowych rozwiązań / Marta Szpala, Warszawa 2018

Vachudova, M. A. (2019). EU enlargement and state capture in the Western Balkans. In The Europeanisation of the Western Balkans (pp. 63-85). Palgrave Macmillan, Cham.

Literatura uzupełniająca:

Ackermann A., Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia, New York 2000,

Banac I., The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, (Ithaca/London: Cornell University Press, 1994).

Barany Z., Ethnic Mobilization in the Postcommunist Context. Albanians in Macedonia and the East European Roma, Zoltan Barany, Robert G. Moser (red.) Ethnic Politics After Communism, New York 2005,

Belloni, R., European integration and the Western Balkans: lessons, prospects and obstacles. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 11(3), 313-331, 2009.

Bieber F., Montenegrin politics since the disintegration of Yugoslavia, [w:] Montenegro in Transition: Problems of Identity and Statehood, Florian Bieber (red.), Baden-Baden 2003,

Bieber, F. (2020). The rise of authoritarianism in the Western Balkans. Cham: Palgrave Macmillan.Bieber, F., & Tzifakis, N. (Eds.). (2019).

The Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge.Bieber,

F., Ristić, I. Constrained democracy: the consolidation of democracy in Yugoslav successor states. Southeastern Europe, 36, 373-397, 2012. Baltimore: The John Hopkins University Press 2009,

Bougarel, X., Bosnia and Herzegovina - State and Communitarianism. In: Dyker, D. and Vejvoda I. (ed.) Yugoslavia and After. A Study in

Fragmentation, Despair and Rebirth. London: Longman 1996, pp. 87-116, Brown K., The Past in Question. Modern Macedonia and the Uncertainties of the Nation (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003),

Brown, J. F. (2019). Turkey: Back to the Balkans?. In Turkey's New Geopolitics (pp. 141-162). Routledge.

Burg, S., Bosnia and Herzegovina-A Case of Failed Democratization. In: Dawisha, K. and Parrot, B.(eds.) Politics, Power and the struggle for Democracy in Southeast Europe. Cambridge: Cambridge University Press 1997, pp. 122-145.

Chandler, D. (eds) Peace without Politics? Ten Years of International State Building in Bosnia. New York: Routledge 2006,

Clark H., Civil resistance in Kosovo, Londyn 2000,

Janjić D., Challenges of the Peace Process in the South of Serbia, [w:] International Peace Plans for the Balkans – A Success, Jureković, F. Labarre (red.), Austrian Federal Ministry of Defence, Wiedeń 2005,

Judah T., Kosovo – war and revenge, New Haven 2002,

Judah T., Kosovo – what everyone needs to know, Oksford 2008,

Ker-Lindsay J., Kosovo. The Path to Contested Statehood in the Balkans, Londyn 2009,

MacDonald B., Balkan holocausts? Serbian and Croatian Propaganda and the War in Yugoslavia (Manchester: Manchester University Press, 2003).

Malcolm N., Kosovo – a short history, Londyn 2002, Malcolm N., The war over Kosovo, [w:] War and change in the Balkans. Nationalism, Conflict and Cooperation, B. K. Blitz (red.), Cambridge 2006,

Mertus J., Kosovo How Myths and Truths Started a War (Berkeley and LA: University of California Press, 1999)

Mikucka-Wójtowicz, D. (2018). Stan badań procesu europeizacji partii i systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych–próba ujęcia modelowego. Studia Polityczne, 46(1), 55-90.

Olszewski, P., & Chojan, A. (2017). Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 135-146.

Podgórzańska, R. (2017). Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 295-313.

Pond E., Endgame in the Balkans. Regime Change, European Style, Waszyngton 2006,

Ramet, S. P. & Soberg, M., Challenges facing Croatia since independence. In S. P. Ramet, K. Clewing & R. Lukić (Eds.), Croatia since independence: war, politics, society, foreign relations, (pp. 11-30). Munchen: Oldenbourg Verlag 2008,

Ramet, S. P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milosevic (4th ed.). Boulder, Colo.; Oxford: Westview 2002.

Ramet, S. Central and Southeast European Politics since 1989 (Cambridge University Press, 2010),

Vladisavljevic N., Serbia's Antibureaucratic Revolution: Milosevic, the Fall of Communism, and Nationalist Mobilization (London: Palgrave, 2008).

Zhelyazkova, A., Damjanovski, I., Nechev, Z., & Schimmelfennig, F. (2019). European Union conditionality in the Western Balkans: external incentives and Europeanisation. In The Europeanisation of the Western Balkans (pp. 15-37). Palgrave Macmillan, Cham.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin ustny,

- obecność na wykładzie,

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie i egzaminu ustnego w formie rozmowy na temat zagadnienia wybranego z wykładu i wybranej literatury.

Egzamin ustny będzie opierał się na informacjach przekazanych podczas wykładów,

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych jakie zachodzą na Bałkanach w XXI w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych jakie zachodzą na Bałkanach w XXI w. W ramach zajęć zostaną omówione następujące tematy:• Lata 90. XX w. na Bałkanach – dekada zmian w regionie,• Transformacja polityczna państw postjugosłowiańskich,• Albania – od kryzysu do stabilizacji,• Rozwiązane i nierozwiązane konflikty w regionie,• „Wojny o pamięć” na Bałkanach,• Droga Rumunii i Bułgarii do UE i NATO,• Proces integracji europejskiej w państwach Bałkanów Zachodnich,• Wpływy mocarstw światowych i regionalnych w regionie,• Kwestie bezpieczeństwa w regionie,• Rozwój współpracy regionalnej,• Migracje i depopulacja jako wyzwania dla państw regionu,• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bieber, F., & Tzifakis, N. (2019). The Western Balkans as a Geopolitical Chessboard? Myths, Realities and Policy Options. Myths, Realities and Policy Options (June 1, 2019). BiEPAG Policy Brief June.

Bukowski, P. (2018). Geopolityczne źródła potencjalnych konfliktów w zachodniej części Bałkanów. Przegląd Geopolityczny,

Europa Środkowa i Bałkany : konteksty historyczne i politologiczne : narody, mniejszości narodowe i religijne : księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce / redakcja Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Agnieszka Kastory, Rafał Woźnica, Kraków 2019,

Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich / Ewa Bujwid-Kurek, Kraków 2019,Mikucka-Wójtowicz, D. (2014). Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010. Wydawnictwo Libron.

UE wobec Bałkanów Zachodnich: w poszukiwaniu nowych rozwiązań / Marta Szpala, Warszawa 2018

Vachudova, M. A. (2019). EU enlargement and state capture in the Western Balkans. In The Europeanisation of the Western Balkans (pp. 63-85). Palgrave Macmillan, Cham.

Literatura uzupełniająca:

Ackermann A., Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia, New York 2000,

Banac I., The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, (Ithaca/London: Cornell University Press, 1994).

Barany Z., Ethnic Mobilization in the Postcommunist Context. Albanians in Macedonia and the East European Roma, Zoltan Barany, Robert G. Moser (red.) Ethnic Politics After Communism, New York 2005,

Belloni, R., European integration and the Western Balkans: lessons, prospects and obstacles. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 11(3), 313-331, 2009.

Bieber F., Montenegrin politics since the disintegration of Yugoslavia, [w:] Montenegro in Transition: Problems of Identity and Statehood, Florian Bieber (red.), Baden-Baden 2003,

Bieber, F. (2020). The rise of authoritarianism in the Western Balkans. Cham: Palgrave Macmillan.Bieber, F., & Tzifakis, N. (Eds.). (2019).

The Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge.Bieber,

F., Ristić, I. Constrained democracy: the consolidation of democracy in Yugoslav successor states. Southeastern Europe, 36, 373-397, 2012. Baltimore: The John Hopkins University Press 2009,

Bougarel, X., Bosnia and Herzegovina - State and Communitarianism. In: Dyker, D. and Vejvoda I. (ed.) Yugoslavia and After. A Study in

Fragmentation, Despair and Rebirth. London: Longman 1996, pp. 87-116, Brown K., The Past in Question. Modern Macedonia and the Uncertainties of the Nation (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003),

Brown, J. F. (2019). Turkey: Back to the Balkans?. In Turkey's New Geopolitics (pp. 141-162). Routledge.

Burg, S., Bosnia and Herzegovina-A Case of Failed Democratization. In: Dawisha, K. and Parrot, B.(eds.) Politics, Power and the struggle for Democracy in Southeast Europe. Cambridge: Cambridge University Press 1997, pp. 122-145.

Chandler, D. (eds) Peace without Politics? Ten Years of International State Building in Bosnia. New York: Routledge 2006,

Clark H., Civil resistance in Kosovo, Londyn 2000,

Janjić D., Challenges of the Peace Process in the South of Serbia, [w:] International Peace Plans for the Balkans – A Success, Jureković, F. Labarre (red.), Austrian Federal Ministry of Defence, Wiedeń 2005,

Judah T., Kosovo – war and revenge, New Haven 2002,

Judah T., Kosovo – what everyone needs to know, Oksford 2008,

Ker-Lindsay J., Kosovo. The Path to Contested Statehood in the Balkans, Londyn 2009,

MacDonald B., Balkan holocausts? Serbian and Croatian Propaganda and the War in Yugoslavia (Manchester: Manchester University Press, 2003).

Malcolm N., Kosovo – a short history, Londyn 2002, Malcolm N., The war over Kosovo, [w:] War and change in the Balkans. Nationalism, Conflict and Cooperation, B. K. Blitz (red.), Cambridge 2006,

Mertus J., Kosovo How Myths and Truths Started a War (Berkeley and LA: University of California Press, 1999)

Mikucka-Wójtowicz, D. (2018). Stan badań procesu europeizacji partii i systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych–próba ujęcia modelowego. Studia Polityczne, 46(1), 55-90.

Olszewski, P., & Chojan, A. (2017). Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 135-146.

Podgórzańska, R. (2017). Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 295-313.

Pond E., Endgame in the Balkans. Regime Change, European Style, Waszyngton 2006,

Ramet, S. P. & Soberg, M., Challenges facing Croatia since independence. In S. P. Ramet, K. Clewing & R. Lukić (Eds.), Croatia since independence: war, politics, society, foreign relations, (pp. 11-30). Munchen: Oldenbourg Verlag 2008,

Ramet, S. P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milosevic (4th ed.). Boulder, Colo.; Oxford: Westview 2002.

Ramet, S. Central and Southeast European Politics since 1989 (Cambridge University Press, 2010),

Vladisavljevic N., Serbia's Antibureaucratic Revolution: Milosevic, the Fall of Communism, and Nationalist Mobilization (London: Palgrave, 2008).

Zhelyazkova, A., Damjanovski, I., Nechev, Z., & Schimmelfennig, F. (2019). European Union conditionality in the Western Balkans: external incentives and Europeanisation. In The Europeanisation of the Western Balkans (pp. 15-37). Palgrave Macmillan, Cham.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2021/2022 wykład będzie odbywał się w formie zdalnej - przy wykorzystaniu MS Teams. Wykłady będą przeprowadzone w czasie rzeczywistym.

Metody oceniania:

- egzamin pisemny w formie testu

- obecność na wykładzie,

Kryteria oceniania:

0-59% - ocena niedostateczna,

60-68% - ocena dostateczna,

69-76% - ocena dostateczna plus,

77-84% - ocena dobra,

85-92% - ocena dobra plus,

93-100 % - ocena bardzo dobra.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie i egzaminu dostępnego na moodle.umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)