Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dwujęzyczność i jej oblicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-DIJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dwujęzyczność i jej oblicza
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=668
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

godziny z udziałem nauczyciela - 30 godzin

konsultacje na dyżurach i droga elektroniczną - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu – 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń –

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury- 10 godzin

- przygotowanie do kolokwium- 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu-


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06: ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W08: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W09: ma poszerzoną wiedzę o terminologii i metodologii badań w danej dziedzinie


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach

K_U10: potrafi krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty z użyciem szczegółowej terminologii i uzasadnieniem wybranej metodologii

K_U13: posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody dydaktyczne:

Pokaz, wykład informacyjny, opis,opowiadanie, wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, metoda sytuacyjna i obserwacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką dwujęzyczności, zarówno w jej wymiarze strukturalnym (zjawiska językowe, jak np. zapożyczenia, kalki), jak i społecznym (znaczenie bilingwizmu dla jednostki i grupy w życiu codziennym).

Pełny opis:

Na podstawie przykładów z badań społeczności dwujęzycznych w kraju i na świecie, a także badań terenowych prowadzonych w Katedrze Filologii Słowiańskiej, zostaną omówione następujące kwestie szczegółowe:

- Czym jest dwujęzyczność. Opis zjawiska i podstawowa terminologia.

- Dwujęzyczność we współczesnym świecie. Przykłady.

- Bilingwizm jednostki i grupy.

- Interferencja - przyczyny i przykłady.

- Zjawiska językowe związane z dwujęzycznością: zapożyczenia i kalki.

- Społeczne aspekty bilingwizmu.

- Dyglosja.

- Różne perspektywy badawcze.

- Interdyscyplinarne badania dwujęzyczności.

- Wzajemne relacje języka, kultury i religii - dwujęzyczność i dwukulturowość

- Język i władza - polityka językowa w społeczeństwach dwujęzycznych.

- Dwujęzyczne społeczności w Polsce - przykłady.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieszyńska Jagoda,2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? o poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków.

Głuszkowski Michał 2011, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń.

Głuszkowski Michał, 2013. Socjologia w badaniach dwujęzyczności, Toruń.

Golachowska Ewa, Zielińska Anna (red.) 2011, Konstrukcje i destrukcje tożsamości t. 1. Wokół religii i jej języka, Warszawa: SOW

Smułkowa Elżbieta, 2000, Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego?, [w:] Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. A. Engelking, E. Smułkowa, Białystok, s. 90-100.

Grek-Pabisowa Iryda, 1999 (1983), Typy zapożyczeń i sposoby przyswajania wyrazów polskich, [w:] Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, Warszawa, 211-227.

Literatura uzupełniająca:

Brzezina Maria 1999, Łemkowski w Polsce w aspekcie socjolingwistycznym, „Socjolingwistyka” 16/1999, s. 51-84

Dubisz Stanisław (red.) 1997, Język polski poza granicami kraju, Opole: Uniwersytet Opolski

Engelking Anna, Golachowska Ewa, Zielińska Anna (red.) 2008, Tożsamość-Język-Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Warszawa: SOW

Ferguson Charles A. 1959, Diglossia, “Word” 15/1959, s. 325-340.

Fishman Joshua A. (red.) 1968, Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton & Co.

Fishman Joshua A. 1985, Bilingualism and Biculturism as Individual and as Societal Phenomena, w: Fishman Joshua et al.. The Rise and the Fall of Ethnic Revival. Berlin-New York: Walter de Gruyter, s. 39-56

Głuszkowski Michał 2009, Dyglosja w społeczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Socjolingwistyka” XXII-XXIII/2009, s. 115-131

Grek-Pabisowa Iryda 1968, Rosyjska gwara staroobrzędowców w województwach olsztyńskim i białostockim, Wrocław: Ossolineum.

Greń Zbigniew 2000, Śląsk cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa : SOW.

Krasowska Helena 2003, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa: SOW

Губогло Михаил Н. 1984, Современные этноязыковые процессы в СССР. Основные факторы и тенденции развития национально-русского двуязычия, Москва: Наука.

Жлуктенко Юрий О. 1966, Mовнi контакти. Проблеми iнтерлiнгвiстикi, Київ: Видавництво Київского Унiверситету

Земская Елена Я. (red.) 2001, Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые портреты, Москва-Вена: Языки славянской культуры-Wiener Slawistischer Almanach

Крысин Леонид П. (ред.) 2003, Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация. Москва: Языки славянской культуры

Вайнрайх Урьель 2000 (1953), Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования, Благовещенск: БГК им. Бодуэна де Куртенэ. lub Weinreich Uriel 1963 (1953), Languages in contact. Findings and problems. The Hague: Mouton

Хауген Эйнар 1972, Языковой контакт, „Новое в лингвистике” Вып. 6. 1972, Языковые контакты. Москва: Прогресс. s. 61-80.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie a) obecności na zajęciach oraz b) końcowego ustnego kolokwium zaliczeniowego lub eseju na temat wybrany przez studenta i zatwierdzony przez prowadzącego.

Skala ocen: wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 68% - dostateczny plus, 77% - dobry, 85% - dobry plus, 92% - bardzo dobry.

Kolokwium (lub esej) sprawdza stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W06; K_W08; K_W09; K_U06; K_U10; K_U13; K_K01

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 30 pkt (poniżej 60 %)

dst- 30 pkt (60%)

dst plus- 34 pkt (68%)

db- 38,5 pkt (77 %)

db plus- 42,5 pkt (85 %)

bdb- 46 pkt (92 %)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=668
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=668
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=668
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne.

Materiały będą zamieszczane na platformie Teams.

W razie konieczności przejścia na nauczanie online spotkania również będą się odbywały w zespole Teams.

Kody dostępu do zespołu Teams USOS-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=668
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne.

Materiały będą zamieszczane na platformie Teams.

W razie konieczności przejścia na nauczanie online spotkania również będą się odbywały w zespole Teams.

Kody dostępu do zespołu Teams USOS-mail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)