Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia dramatu i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-HDIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach (30 h) = 1 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu (10 h) = 0,35 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia (20 h) = 0,65 ECTS

= 1 ECTS

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru od starożytności do wieku XVII, rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej w teatrze antycznym, średniowiecznym i nowożytnym (u jego początków), zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (W04, W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie wskazać najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok omawianych na wykładzie, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U07, K_U08)

U2: student umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod wybranych utworów dramatycznych (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K03)

K2: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa literacko-teatralnego Europy (K_K03)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu od starożytności po wiek XVII.

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

zapoznanie studentów z historią i rozwojem teatru oraz gatunków dramatycznych od starożytności do XVII wieku;

analiza i interpretacja wybranych utworów literackich;

analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością czy przekładem, z uwzględnieniem zmian zachodzących do XVII w.

Literatura:

Literatura obligatoryjna

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Wybrane utwory następujących autorów:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Kochanowski J., Odprawa posłów greckich (Wolne Lektury)

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Szekspir, Tragedie. Komedie. Kroniki, dowolne wydanie.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywność podczas zajęć (W04, W05, K03);

- pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego na koniec semestru (W04, W05, U07, U08) (50% +1).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład realizowany będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, wykład realizowany będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Jeśli zajdzie taka konieczność, wykład realizowany będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)