Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i Cesarstwa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-HLSHC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i Cesarstwa)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

W każdym semestrze:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h i konsultacje: 15 h) - 2 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do egzaminu: 30 h) - 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej Grecji epoki hellenistycznej i cesarskiej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W04)

W2 - zna podstawowe kierunki rozwoju krytyki literackiej i teorii literatury odnośnie literatury starogreckiej oraz najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umie umiejscowić poznawane dzieła literatury greckiej hellenistycznej i Cesarstwa w szerszym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08)

U2 - potrafi rozpoznać rodzaj literacki, określić gatunkową konwencję utworów omawianego okresu literackiego, przeprowadzić ich krytyczną analizę (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i nabytych umiejętności (K_K01)

K2 - potrafi docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe obszaru śródziemnomorskiego oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego (K_K04)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest kompleksowe przedstawienie literatury greckiej epoki hellenistycznej i cesarskiej w kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przedstawienie literatury greckiej epoki hellenistycznej i cesarskiej: zapoznanie studentów z twórczością najważniejszych przedstawicieli obu epok, omówienie rodzajów literackich charakterystycznych dla wskazanego okresu oraz ukazanie zależności pomiędzy literaturą a przemianami społecznymi i kulturowymi w okresie od końca IV w. przed Chr. do V w. po Chr. Celem wykładu jest też przedstawienie najważniejszych nurtów i kręgów literackich: rozwoju filologii i poezji uczonej w Aleksandrii, stosunku hellenistycznych szkół filozoficznych do zretoryzowanej literatury, zjawiska attycyzmu, azjanizmu i Drugiej Sofistyki oraz ukazanie greckojęzycznej literatury żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej na tle literatury pogańskiej okresu Cesarstwa.

Literatura:

- B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków. Tom III: okres hellenistyczny, Warszawa 1992;

- S. Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic [w:] The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 228-241 (tekst udostępnia prowadzący);

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały V i X-XII);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005;

- P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330;

- H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969;

- T. Penner, C. Vander Stichele, Rhtorical practice in early Christianity [w:] The Cambridge Companion..., s. 245-260 (tekst udostępnia prowadzący);

- A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974 (lub późniejsze);

- wybór tekstów poetyckich (wybór z Antologii Palatyńskiej, Apolloniosa Rodyjskiego Herondasa, Kallimacha, Posejdipposa i Teokryta), dramatycznych (Menander, Herondas) i prozatorskich (wybór z pism Arriana, Atenajosa, Marka Aureliusza, Jana Chryzostoma, Eliana, Filostrata, Hermogenesa, Józefa Flawiusza, Libaniosa, Longosa, Lukiana i Plutarcha) w przekładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny sprawdzający efekty kształcenia z zakresu literatury epoki hellenistycznej. Egzamin składa się z trzech pytań: dwóch z zagadnień omawianych na wykładzie, jednego z lektur w przekładzie.

Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu W1-W2 oraz umiejętności U1-2 i kompetencje K1-2.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 60% możliwych punktów i udzielenie właściwej odpowiedzi przynajmniej na dwa z trzech pytań podanych poniżej:

1) w semestrze zimowym:

- charakterystyka epoki hellenistycznej w kulturze i sztuce - wspólne elementy w literaturze i sztukach plastycznych okresu;

- komedia nowa świadectwem przemian społecznych przełomu IV i III w. przed Chr.;

- Aleksandria i narodziny filologii;

- nowe nurty w poezji hellenistyczne: uczona zwięzłość aleksandryjczyków, poezja bukoliczna;

- poezja dydaktyczna i literatura fachowa;

- epika hellenistyczna;

- teatr hellenistyczny, mim (Herondas);

- retoryka hellenistyczna: szkoły gramatyków i retorów, teoria Hermagorasa, azjanizm i attycyzm;

- szkoły filozoficzne wobec literatury, szczególnie retoryki;

- historiografia i biografistyka hellenistyczna;

- literatura hellenistyczna a literatura rzymska okresu republiki i pryncypatu Oktawiana Augusta.

2) w semestrze letnim:

Zakres tematyczny:

- specyfika kultury epoki Cesarstwa, wspólne cechy literatury i sztuk plastycznych w okresie od Augusta do V w. po Chr.;

- szkoły retoryczne epoki Cesarstwa: Hermogenes i progymnasmata;

- Druga Sofistyka - charakterystyka zjawiska i związani z nim twórcy;

- Plutarch z Cheronei;

- Lukian z Samosat;

- pisma filozoficzne okresu Cesarstwa;

- historiografia i biografia okresu Cesarstwa

- powieść antyczna i romans grecki;

- Atenajos i proza o charakterze encyklopedycznym;

- liryka okresu cesarstwa: epigramat, poezja liryczna, hymny;

- epos epoki Cesarstwa;

- wpływ klasycznej retoryki na pisma polemiczne i apologetyczne.

Zagadnienia egzaminacyjne, opracowane przez prowadzącego, są archiwizowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdział V);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003, s. 11-50 i 150-175;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdziały poświęcone literaturze hellenistycznej);

- P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330;

- H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969, s. 149-322;

- A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Alekandra do Augusta, Warszawa 1974.

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Antologia liryki aleksandryjskiej, przeł. W. Steffen, Wrocław 1951;

- Apollonios z Rodos, Wyprawy Argonautów po złote runo, przeł. E.i Żybert-Pruchnicka, Warszawa 2012

- Filodemos, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramaty, przeł. K. Bartol, Warszawa 2002;

- Herondas, Mimy, przeł. J. Ławińska-Tyszkowska, Wrocław 1988;

Kallimac, Dzieła poetyckie, tom 1, Hymny i epigramaty, Wrocław 2016;

- Menander, Wybór komedii i fragmentów,przeł. i oprac. J. Łanowski, Wrocław 1982;

- Posejdippos, Epigramy, przeł. J. Danielewicz, Warszawa 2004;

- Teokryt, Sielanki, przeł. A. Sandauer, Warszawa 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- S. Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic [w:] The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 228-241 (tekst udostępnia prowadzący);

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały X-XII);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdział poświęcone literaturze okresu cesarstwa);

- T. Penner, C. Vander Stichele, Rhtorical practice in early Christianity [w:] The Cambridge Companion..., s. 245-260 (tekst udostępnia prowadzący);

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Alkifron, Listy heter, przeł. H. Wiszniewska, Wrocław 1988;

- Antologia palatyńska, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992;

- Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol i J. Danielewicz, Poznań 2010 (wstęp i ks. 1, 2, 10, 12 i 13);

- Dion Chryzostom, Mowy, tom 1, Wrocław 2016;

- Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft-Gasztold, wstęp J. Wolski, Wrocław 1963 lub 2004;

- Flawiusz Filostratos, Listy miłosne, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Flawiusz Filostratos, Żywoty sofistów, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, przełożył i komentarzem opatrzył L. Piotrowicz, Wrocław 1962 lub późniejsze;

- Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, tł. W. Kania, wstęp J. St. Bojarski, Warszawa 1971;

- Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, przeł. J. Radożycki, Poznań 1986;

- Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005 (Opowiastki rozmaite - ks. I, II i XIV, Listy wieśniaków - całość);

- Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie, przeł. L. Rychlewska, Wrocłąw 1970;

- Libanios, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Wrocław 2006 (wstęp i mowy: XI i XXX);

- Longos, Dafnis i Chloe, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1999;

- Lukian, Dialogi, tom III, przeł. W. Madyda, Wrocław 1966 ("Jak należy pisać historię", "O sali wykładowej", "Patriota albo człowiek oświecony", "Tragedia o podagrze");

- Plutarch, Cztery żywoty: Lizander, Sulla, Demostenes, Cyceron, przeł. M. Brożek, Warszawa 1954 (żywoty Demostenesa i Cycerona);

- Plutarch, Moralia, przeł. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977 (wstęp i "Jak można chwalić siebie samego nie budząc niechęci" i "Dialog o miłości erotycznej").

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdział V);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003, s. 11-50 i 150-175;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdziały poświęcone literaturze hellenistycznej);

- P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330;

- H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969, s. 149-322;

- A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Alekandra do Augusta, Warszawa 1974.

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Antologia liryki aleksandryjskiej, przeł. W. Steffen, Wrocław 1951;

- Apollonios z Rodos, Wyprawy Argonautów po złote runo, przeł. E.i Żybert-Pruchnicka, Warszawa 2012

- Filodemos, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramaty, przeł. K. Bartol, Warszawa 2002;

- Herondas, Mimy, przeł. J. Ławińska-Tyszkowska, Wrocław 1988;

Kallimac, Dzieła poetyckie, tom 1, Hymny i epigramaty, Wrocław 2016;

- Menander, Wybór komedii i fragmentów,przeł. i oprac. J. Łanowski, Wrocław 1982;

- Posejdippos, Epigramy, przeł. J. Danielewicz, Warszawa 2004;

- Teokryt, Sielanki, przeł. A. Sandauer, Warszawa 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- S. Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic [w:] The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 228-241 (tekst udostępnia prowadzący);

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały X-XII);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdział poświęcone literaturze okresu cesarstwa);

- T. Penner, C. Vander Stichele, Rhtorical practice in early Christianity [w:] The Cambridge Companion..., s. 245-260 (tekst udostępnia prowadzący);

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Alkifron, Listy heter, przeł. H. Wiszniewska, Wrocław 1988;

- Antologia palatyńska, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992;

- Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol i J. Danielewicz, Poznań 2010 (wstęp i ks. 1, 2, 10, 12 i 13);

- Dion Chryzostom, Mowy, tom 1, Wrocław 2016;

- Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft-Gasztold, wstęp J. Wolski, Wrocław 1963 lub 2004;

- Flawiusz Filostratos, Listy miłosne, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Flawiusz Filostratos, Żywoty sofistów, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, przełożył i komentarzem opatrzył L. Piotrowicz, Wrocław 1962 lub późniejsze;

- Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, tł. W. Kania, wstęp J. St. Bojarski, Warszawa 1971;

- Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, przeł. J. Radożycki, Poznań 1986;

- Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005 (Opowiastki rozmaite - ks. I, II i XIV, Listy wieśniaków - całość);

- Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie, przeł. L. Rychlewska, Wrocłąw 1970;

- Libanios, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Wrocław 2006 (wstęp i mowy: XI i XXX);

- Longos, Dafnis i Chloe, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1999;

- Lukian, Dialogi, tom III, przeł. W. Madyda, Wrocław 1966 ("Jak należy pisać historię", "O sali wykładowej", "Patriota albo człowiek oświecony", "Tragedia o podagrze");

- Plutarch, Cztery żywoty: Lizander, Sulla, Demostenes, Cyceron, przeł. M. Brożek, Warszawa 1954 (żywoty Demostenesa i Cycerona);

- Plutarch, Moralia, przeł. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977 (wstęp i "Jak można chwalić siebie samego nie budząc niechęci" i "Dialog o miłości erotycznej").

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdział V);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003, s. 11-50 i 150-175;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdziały poświęcone literaturze hellenistycznej);

- P. Majewski, Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013, s. 236-330;

- H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. S. Łoś, Warszawa 1969, s. 149-322;

- A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Alekandra do Augusta, Warszawa 1974.

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Antologia liryki aleksandryjskiej, przeł. W. Steffen, Wrocław 1951;

- Apollonios z Rodos, Wyprawy Argonautów po złote runo, przeł. E.i Żybert-Pruchnicka, Warszawa 2012

- Filodemos, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramaty, przeł. K. Bartol, Warszawa 2002;

- Herondas, Mimy, przeł. J. Ławińska-Tyszkowska, Wrocław 1988;

Kallimac, Dzieła poetyckie, tom 1, Hymny i epigramaty, Wrocław 2016;

- Menander, Wybór komedii i fragmentów,przeł. i oprac. J. Łanowski, Wrocław 1982;

- Posejdippos, Epigramy, przeł. J. Danielewicz, Warszawa 2004;

- Teokryt, Sielanki, przeł. A. Sandauer, Warszawa 1981.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyszomirski
Prowadzący grup: Sławomir Wyszomirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

- S. Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic [w:] The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 228-241 (tekst udostępnia prowadzący);

- N. Holzberg, Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Kraków 2003;

- G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton 1994, s. 201-270 (rozdziały X-XII);

- K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003;

- Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I i II, Lublin 2005 (rozdział poświęcone literaturze okresu cesarstwa);

- T. Penner, C. Vander Stichele, Rhtorical practice in early Christianity [w:] The Cambridge Companion..., s. 245-260 (tekst udostępnia prowadzący);

Teksty źródłowe w przekładzie:

- Alkifron, Listy heter, przeł. H. Wiszniewska, Wrocław 1988;

- Antologia palatyńska, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992;

- Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol i J. Danielewicz, Poznań 2010 (wstęp i ks. 1, 2, 10, 12 i 13);

- Dion Chryzostom, Mowy, tom 1, Wrocław 2016;

- Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft-Gasztold, wstęp J. Wolski, Wrocław 1963 lub 2004;

- Flawiusz Filostratos, Listy miłosne, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Flawiusz Filostratos, Żywoty sofistów, przeł. M. Szarmach, Toruń 2008;

- Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, przełożył i komentarzem opatrzył L. Piotrowicz, Wrocław 1962 lub późniejsze;

- Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, tł. W. Kania, wstęp J. St. Bojarski, Warszawa 1971;

- Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, przeł. J. Radożycki, Poznań 1986;

- Klaudiusz Elian, Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków, przeł. M. Borowska, Warszawa 2005 (Opowiastki rozmaite - ks. I, II i XIV, Listy wieśniaków - całość);

- Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie, przeł. L. Rychlewska, Wrocłąw 1970;

- Libanios, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Wrocław 2006 (wstęp i mowy: XI i XXX);

- Longos, Dafnis i Chloe, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1999;

- Lukian, Dialogi, tom III, przeł. W. Madyda, Wrocław 1966 ("Jak należy pisać historię", "O sali wykładowej", "Patriota albo człowiek oświecony", "Tragedia o podagrze");

- Plutarch, Cztery żywoty: Lizander, Sulla, Demostenes, Cyceron, przeł. M. Brożek, Warszawa 1954 (żywoty Demostenesa i Cycerona);

- Plutarch, Moralia, przeł. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977 (wstęp i "Jak można chwalić siebie samego nie budząc niechęci" i "Dialog o miłości erotycznej").

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.