Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-HSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr I: godziny kontaktowe: wynikające z programu studiów30 h (1 ECTS) i konsultacje 25 h (1 ECTS)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie referatu lub prezentacji) 45 h (2 ECTS)


Semestr II: godziny kontaktowe: wynikające z programu studiów30 h (1 ECTS) i konsultacje 25 h (1 ECTS)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie referatu lub prezentacji) 45 h (2 ECTS)

Razem: 200 godz. (100 + 100)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma podstawową wiedzę o religii i mitologii świata grecko-rzymskiego (K_W13)

W2 - student ma podstawową wiedzę o architekturze, malarstwie i rzeźbie starożytnej Grecji i Rzymu (K_W14)

W3 - student ma elementarną wiedzę o znaczeniu wybranych zabytków sztuki antycznej dla kultury nowożytnej (K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi opisać i ocenić wybrane zabytki ze sztuki starożytnej Grecji i Rzymu wykorzystując w tym celu zaprezentowany na wykładach materiał ilustracyjny oraz korzystając z Internetu. (K_U02)

U2 - student rozróżnia i identyfikuje styl i porządek antycznych dzieł sztuki (K_U10)

U3 - potrafi zinterpretować ikonografię wybranych przedstawień obrazowych (K_U10)

U4 - umie określić znaczenie wytworów kultury materialnej w życiu społecznym starożytnej Grecji i Rzymu (K_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość wpływu i znaczenia sztuki antycznej w kształtowaniu nowożytnej estetyki (K_K05)

K2 - rozumie konieczność zachowania dziedzictwa grecko – rzymskiego antyku dla utrzymania ciągłości kulturowej Europy (K_K04)


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dziełami artystycznymi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z periodyzacją kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu i podanie charakterystyki stylowej poszczególnych okresów; zaprezentowanie wybranych dzieł, charakterystycznych dla danego okresu, o dużej wartości artystycznej i istotnym znaczeniu kulturowym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

W semestrze I zostaną omówione zagadnienia:

Wpływ sztuki Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Babilonia, Asyria, Persja) i Egiptu na sztukę Grecji

Sztuka grecka okresu minojsko – mykeńskiego (architektura, ceramika, rzeźba, malarstwo)

Sztuka grecka epoki archaicznej

- malarstwo wazowe (okresy, rodzaje i techniki)

- porządki architektoniczne (dorycki, joński)

- rzeźba (plastyka wotywna, znaczenie przedstawień typu kuros i kora)

Sztuka grecka epoki klasycznej

- architektura (jej kanony, funkcja i symbolika)

- rzeźba (techniki, warsztaty i najwybitniejsi przedstawiciele)

- malarstwo, ewolucja malarstwa ceramicznego

W semestrze II zostaną omówione zagadnienia:

Sztuka grecka epoki hellenistycznej

- zmiany w sztuce epoki hellenistycznej (naturalizm)

- architektura, rzeźba, malarstwo i mozaika

Sztuka etruska

- charakterystyka sztuki etruskiej (oryginalne techniki architektoniczne, plastyczne i ceramiczne, weryzm)

- wpływy greckie: architektura, malarstwo, rzeźba

Sztuka Rzymu od epoki królów do schyłku republiki

- architektura użytkowa (dom, insula, willa, akwedukt, bazylika, drogi, mury)

- rzeźba (portrety prywatne i kommemoratywne)

- malarstwo (style malarstwa pompejańskiego)

- mozaika

Sztuka wczesnego Cesarstwa

- malarstwo (różne jego gatunki, portrety z Faium)

- rzeźba (łuk triumfalny, kolumna)

- malarstwo mozaikowe

Sztuka wczesnochrześcijańska (katakumby, bazylika, mozaika i malarstwo)

Wpływ sztuki starożytnej Grecji i Rzymu w epokach postantycznych (renesans, neoklasycyzm, archetypy ikonograficzne)

Literatura:

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

E. Makowiecka, Sztuka rzymska, Warszawa 2010

A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Warszawa 1975

Encyklopedia sztuki starożytnej, wstęp K. Michałowski, wydanie dowolne

A. Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1997

Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie aktywności na zajęciach (tematy do przygotowania przez studentów zostaną podane do wiadomości na pierwszych zajęciach) (K_U02, K_U10, K_K04, K_K05) i ustnego kolokwium składającego się z dwóch pytań i dwóch reprodukcji słynnych dzieł antycznych, które należy omówić (K_W13, K_W14, K_W16).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)