Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka w formach audiowizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-MWFA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Muzyka w formach audiowizualnych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w konwersatorium - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- pisanie prac, projektów - 25

- czytanie literatury - 15


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada wiedzę o wybranych zjawiskach muzycznych w mediasferze (K_W13),

W2: posiada wiedzę o wybranych zjawiskach muzyki popularnej (K_W14).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał (K_U01).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02),

K2: jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K10).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia konwersatoryjne z elementami warsztatowymi dedykowane zwłaszcza studentom I roku I stopnia kulturoznawstwa oraz studentom innych kierunków.

Pełny opis:

Zajęcia Muzyka w formach audiowizualnych zawierają elementy konwersatoryjne i warsztatowe (w blokach po dwa zajęcia, z których pierwsze mają teoretyczny charakter wprowadzający, drugie są warsztatowym rozwinięciem części teoretycznej). Zajęcia te mają na celu zapoznanie Studentów ze sposobami występowania muzyki i dźwięku w zróżnicowanych formach audiowizualnych i obejmują następujące zagadnienia:

Blok I: Analiza muzyki w wybranych współczesnych formach audiowizualnych i estetyczne podstawy music supervision:

- analiza strategii występowania muzyki w filmach, reklamach, teledyskach, grach na wybranych przykładach,

- ćwiczenia warsztatowe w zakresie łączenia dźwięku i mediów wizualnych.

Zaj. 2: Teoria muzyki filmowej (praca na tekście: J. Green, 'Understandig the Score: Film Music Communicating to and Influencing the Audience", "Journal of Aesthetic Education" 2010, nr 4, s. 81-94).

Zaj. 3-5: Case studies

Zaj. 6: Trailer jako specyficzna forma zastosowania muzyki filmowej czy niezależny gatunek audiowizualny?

Zaj. 7: Relacja muzyki i obrazu w teledysku (praca na tekście: M. Kinder, "Music Video and the Spectator: Television, Ideology and Dream", "Film Quarterly" 1984, nr 1, s. 2-15).

Zaj. 8: Case studies

Zaj. 9: Muzyka w reklamie (praca na tekście)

Zaj. 10: Case studies

Blok II: Indywidualne projekty Studentów w postaci prezentacji i prelekcji, przedstawiane i analizowane wspólnie na zajęciach (zajęcia 11-15)

Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu, proponowana Studentom (nieobligatoryjna):

J. Lexmann, Audiovisual Media and Music Culture, Bratislava 2008.

M. B. Korsgaard, Music Video after MTV: Audiovisual Studies, New Media, and Popular Music, NY 2017.

Reinventing Sound: Music and Audiovisual Culture, red. E. Encabo, Cambridge 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocena ciągła (frekwencja, aktywność, udział w projektach i ćwiczeniach) - 20% oceny,

- zasadniczą podstawą zaliczenia (80% oceny) jest prezentacja przedstawiona przez Studenta na zajęciach.

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 51%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb – 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.