Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury Indii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-KI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultury Indii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (minimum) - możliwość korzystania z tekstów angielskojęzycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykład

10 godzin - przygotowanie do egzaminu


Łącznie: 40 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu studiów etnicznych i narodowościowych, podejmujących problematykę tożsamości i konfliktów kulturowych (K_W06; P6S_WG; P6S_WK).

2. Zna i rozumie zasady i pojęcia dotyczące prawa autorskiego oraz zasad ochrony danych osobowych (K_W13: P6S_WG; P6S_WK).

3. Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz rozwoju i różnorodności metod jej interpretacji (K_W14

P6S_WG).

4. Posiada wiedzę o strukturze społecznej i instytucjach społecznych oraz ich wpływie na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie (K_W16; P6S_WG).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur (K_U08;

P6S_UW).

2. Posiada umiejętności prowadzenia polemiki, argumentacji naukowej i przyjmowania krytyki własnych poglądów oraz formułowania wniosków z dyskusji (K_U10;P6S_UW).

3. Potrafi w ramach posiadanej wiedzy analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg procesów społeczno-kulturowych (K_U13; P6S_UK).

4. Posiada znajomość wybranego języka obcego przynajmniej na poziomie B2 (K_U14; P6S_UK).

5. Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego (K_U15; P6S_UU).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony(K_K04; P6S_KO).

2. Wykazuje postawę humanitarną i wrażliwość wobec problemów społeczno-kulturowych współczesnego świata (K_K05; P6S_KR).

3. Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (etnicznego i religijnego) (K_K06

P6S_KO).

4. Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej (K_K07;P6S_KO).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny oraz konwersatoryjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera podstawowe treści dotyczące zróżnicowania kulturowego i politycznego Indii (wraz z odniesieniami do obszaru subkontynentu).

Pełny opis:

Wprowadzenie do poznania kulturowego bogactwa Indii. Na zajęciach zostaną przedstawione problemy współczesnych Indii i ich podłoże historyczne (kolonialne), a także zróżnicowanie wyznaniowe. Podstawą wykładów są najnowsze opracowania źródłowe oraz publikacje historyczne, natomiast głównym odniesieniem do współczesności codziennej są doświadczenia badawcze prowadzącego.

Literatura:

Irvine William, The Army of the Indian Moghuls. Its Organization and Administration, LPP Publ., Delhi, 2004 (1903).

Chakravarti P. C., The Art. of War in Ancient India, LPP Publ., Delhi, 2003 (1941).

Rhys Davids Thomas William, Dialogues of the Buddha, 1-3 vols, LPP Publ. Delhi, 2001 (1910).

Dunbar George Sir, History of India. From the Earliest Times to the Present Day, LPP Publ., Delhi, 2004 (1936).

Rice Stanley, Hindu Customs and their Origin, LPP Publ., Delhi, 2002 (1937).

Lovett Verney Sir, A History of the Indian Nationalist Movement, LPP Publ., Delhi, 2001 (1920).

Dutt Sukumar, Problem of Indian Nationality, LPP Publ., Delhi, 2004 (1926).

Bhattacharya Jogendra Nath, Hindu Castes and Sects, Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd., Delhi, 1995 (1896).

Singh K. S., The Scheduled Tribes, People of India National Series vol. III, Oxford Univ. Press, New Delhi, 2001.

Singh K. S., The Scheduled Castes, People of India National Series vol. II, Oxford Univ. Press, New Delhi, 1999.

Purane K. D., Untochability and the law. The Ground Reality, Gyan Publishing House, New Delhi, 2000.

Srinivas M. N. (red.), Caste. Its Twentieth Century Avatar, Penguin Books, New Delhi, 1996.

Singh K. S., Manoharan S., Languages and Scripts, People of India National Series vol. IX, Oxford Univ. Press, New Delhi, 1997.

Hutton J. H., Caste in India, Oxford Univ. Press, London, 1963.

Boyce Mary, Zaratusztrianie. Wiara i życie, Wyd. Łódzkie, Łódź, 1988.

Cole W. Owen, Sambhi Piara Singh, Sikhowie. Wiara i życie, Wyd. Łódzkie, Łódź, 1987.

Tiba Th. R. (red.), Scheduled Tribes of North-East India and Development, B.R. Publishing Corp., Delhi, 2010.

Chacko Pariyaram M. (red.), Tribal Communities and Social Change, Sage Publications, New Delhi, 2005.

Sabharwal Gopa, Ethnicity and Class. Social Divisions in an Indian City, Oxford Univ. Press, New Delhi, 2006.

Sahu Chaturbhuj (red.), Tribal Culture and Identity, Sarup & Sons, New Delhi, 1998.

Bell Charles, The People of Tibet, LPP Publ., Delhi, 1997 (1928).

Sati Vishwambhar Prasad, Kumar Kamlesh, Uttaranchal. Dilemma of Plenties and Scarcities, Mittal Publications, New Delhi, 2004.

Andrade Anotonio de, Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu, (tłum. I. Kania, wstęp i komentarz M. Mejor), WAM, Kraków, 2004 (1624-1627).

Atkinson Edwin T. Religion in the Himalayas, Cosmo Publications, Delhi: 1974.

Francke, A.H. The Antiquities of Indian Tibet, 2 vols., Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. XXXVIII, Calcutta: 1914- 1926.

Grierson G. A. (red.) Linguistic Survey of India, vol. III, The Tibeto-Burman Family, Motilal Banarsidass, Delhi: 1967 (Calcutta: 1909).

Kaschewsky Rudolf, The Image of Tibet in the West before the Nineteenth Century, [w:] T. Dodin, H. Räther, Imagining Tibet. Perceptions, Projections & Fantasies, Wisdom Publications, Boston: 2001, ss. 3- 20.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz egzamin ustny.

Egzamin ustny na podstawie 5 wybranych (przez studenta) tematów przedstawianych na zajęciach).

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się prowadzenia praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot zawiera podstawowe treści dotyczące zróżnicowania kulturowego i politycznego Indii (wraz z odniesieniami do obszaru subkontynentu).

Pełny opis:

Wprowadzenie do poznania kulturowego bogactwa Indii. Na zajęciach zostaną przedstawione problemy współczesnych Indii i ich podłoże historyczne (kolonialne), a także zróżnicowanie wyznaniowe. Podstawą wykładów są najnowsze opracowania źródłowe oraz publikacje historyczne, natomiast głównym odniesieniem do współczesności codziennej są doświadczenia badawcze prowadzącego.

Literatura:

Identycznie jak w części A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.