Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura, miasto, technologia i emocje: współczesna wzniosłość jako kategoria (de)konstrukcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-KMTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura, miasto, technologia i emocje: współczesna wzniosłość jako kategoria (de)konstrukcji
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach – 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 8 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu – 5 godzin

- czytanie literatury – 7 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 5 godzin


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: (K_W08) - ma wiedzę szczegółową dotyczącą wybranej problematyki literaturoznawczej

W2: (K_W09) - ma wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury polskiej i europejskiej (media, malarstwo)

W3: (K_W11) - zna i rozumie najważniejsze dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich powiązania z zawodem filologa


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: (K_U01) - potrafi wyszukiwać, analizować i twórczo interpretować oraz użytkować zgodnie z wybraną metodologią badawczą informacje z różnych źródeł.

U2: (K_U02) - potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania typowych problemów badawczych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: (K_K01) - ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł.

K2: (K_K02) - w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- klasyczna metoda problemowa

- studium przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony analizie wybranych aspektów współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej i duchowej, dokonanej z użyciem tzw. retoryki wzniosłości.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony analizie wybranych aspektów współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej i duchowej, dokonanej z użyciem tzw. retoryki wzniosłości. Różne rodzaje wzniosłości w sztukach pięknych i literaturze wykorzystuje się w celu opisania industrializacji, urbanizacji, „technologizacji”, zmian mentalności, zmian społecznych, politycznych, relacji międzyludzkich, a także sposobów ich „sakralizacji” oraz poddawania dekontruującej krytyce. Celem kursu jest zaprezentowanie przyczyn “długiego trwania” kategorii wzniosłości: z jednej strony – metod kreowania nowych mitów i symboli (narodowych, regionalnych), a także ich „transferu kulturowego” z kultury nowoczesnej (tj. przełomu XIX/XX w.) do kultury współczesnej; z drugiej – sposobów dekonstruowania owych metod w literaturze, malarstwie i fotografii tego samego czasu. Wskazane wyżej problem zostaną zanalizowane na podstawie następujących typów kategorii wzniosłości: technologicznej (w odmianach „narodowych” tzw. technological sublime i urban sublime – amerykańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej), jak również w. teologicznej (tzw. Radical sublime), postmodernistycznej, psychologicznej, politycznej, new spirituality i cyber sublime.

Literatura:

1. Wybrana literatura [teorie wzniosłości].

Ogólne:

1) Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018:

https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

2) Doran Robert, The Theory of the Sublime from Longinus to Kant, Cambridge 2015:

https://books.google.pl/books?id=Q07zCQAAQBAJ&pg=PA196&lpg=PA196&dq=clewis+sublime&source=bl&ots=WN_wbWWOxD&sig=WEwg4TTUSAjdLZSDyepkZvlnOK4&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiqm82wn_DfAhXRZVAKHTDwDm8Q6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=clewis%20sublime&f=false

3) Crowther Paul, The Kantian Sublime: From Morality to Art, Oxford 1989:

https://philpapers.org/rec/CROTKS

https://www.academia.edu/14722822/The_Kantian_Sublime_the_Postmodern_and_the_Avant-Garde_A_Critique_of_Lyotard

4) Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2. Technological/Urban sublime:

1) Marx Leo, The Machine in the Garden, Oxford Univ. Press, Oxford 1964:

https://books.google.pl/books?id=aJ3SfJyseSoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2) Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

3) Tand Christophe Den, The Urban Sublime in American Literary Naturalism, Chicago 1998:

https://books.google.pl/books?id=5ckWhgcubxcC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=leo+marx+sublime&source=bl&ots=XK_NUqEtkk&sig=ACfU3U0Pw82jtzGDxIZmNM5yKlxf4VEUnw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiBgLLoiPvgAhUGU1AKHWozCA8Q6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=leo%20marx%20sublime&f=false

3. Wzniosłość postmodernistyczna :

Lyotard Jean-Francois, The Sublime and The Avant-garde

https://books.google.pl/books?id=tygXy9bqjC0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=lyotard+avant-garde&source=bl&ots=orUqXh6w2B&sig=ACfU3U396JjOC6Tly9S16-Cbm4YqM1L2Ug&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjw-e-U14bhAhVDZVAKHcOPBcEQ6AEwB3oECAUQAQ#v=onepage&q=lyotard%20avant-garde&f=false

4.Wzniosłość teologiczna:

Aesthetics: The Theological Sublime, [in:] Radical Orthodoxy: A New Theology…, by John Milbank, Catherine Picksock, London 2002, p. 201–219.

https://www.amazon.com/Radical-Orthodoxy-New-Theology-Routledge/dp/041519699X

5. Wzniosłość polityczna:

Zizek Slavoj, The Sublime Object of Ideology

https://www.amazon.co.uk/Sublime-Object-Ideology-Phronesis/dp/0860919714

6. Colonial sublime:

1) G.S. Sahota, Late Colonial Sublime. Neo-epics and the end of Romanticism, Northwestern Univ. Press, Evanston, Illinois, 2018:

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

2) Yi Zheng, From Burke to Wordsworth to the Modern Sublime in Chinese Literature, Purdue Univ. Press, 2011.

https://www.amazon.com/Wordsworth-Sublime-Literature-Comparative-Cultural/dp/1557535760

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność – 50%

- egzamin pisemny / test– 50%

UWAGA: podstawową formą zaliczenia jest test, ale chętni mogą napisać pracę zaliczeniową, temat powinien zostać ustalony 4 tygodnie przed końcem zajęć.

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-83%

db plus- 84-94%

bdb- 95-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski
Prowadzący grup: Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone na platformie MTeams, część materiałów zostanie przesłana pocztą USOS

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony analizie wybranych aspektów współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej i duchowej, dokonanej z użyciem tzw. retoryki wzniosłości. Różne rodzaje wzniosłości w sztukach pięknych i literaturze wykorzystuje się w celu opisania industrializacji, urbanizacji, „technologizacji”, zmian mentalności, zmian społecznych, politycznych, relacji międzyludzkich, a także sposobów ich „sakralizacji” oraz poddawania dekontruującej krytyce. Celem kursu jest zaprezentowanie przyczyn “długiego trwania” kategorii wzniosłości: z jednej strony – metod kreowania nowych mitów i symboli (narodowych, regionalnych), a także ich „transferu kulturowego” z kultury nowoczesnej (tj. przełomu XIX/XX w.) do kultury współczesnej; z drugiej – sposobów dekonstruowania owych metod w literaturze, malarstwie i fotografii tego samego czasu. Wskazane wyżej problem zostaną zanalizowane na podstawie następujących typów kategorii wzniosłości: technologicznej (w odmianach „narodowych” tzw. technological sublime i urban sublime – amerykańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej), jak również w. teologicznej (tzw. Radical sublime), postmodernistycznej, psychologicznej, politycznej, new spirituality i cyber sublime.

1. Podstawowa terminologia, tradycja (pochodzenie terminów, źródła dyskusji, sporów i nieporozumień), definicja/definicje wzniosłości.

1 zajęcia

2. Wzniosłość E. Burke’a vs. wzniosłość Kanta. Retoryka wzniosłości: literatura i malarstwo (polskie, brytyjskie, francuskie, rosyjskie) - podstawowe narzędzia.

1 zajęcia

3. Tradycja we współczesności: maszyny w literaturze, fotografii i filmie.

- maszyny parowe, kolej, lokomotywy, wielkie konstrukcje architektoniczne: drapacze chmur, tamy, miasto - źródło fascynacji i lęków (powieść modernistyczna, fotografia od końca XIX wieku do początku XXI wieku, malarstwo od końca XIX wieku do początku XXI wieku).

2 zajęcia

3. Estetyka grozy i estetyka gotycka: geneza, architektura, literatura malarstwo, współczesne nawiązania (powieść popularna, postpunkt)

1 zajęcia

4. Wzniosłość: obrzydliwość jako rodzaj piękna, abiekt/obiekt wzniosły (od malarstwa XIX, poprzez literaturę modernizmu, po współczesną fotografię).

1 zajęcia

5. Transkulturowość wzniosłości:

a) wzniosłość jako transkulturowy "kod", komunikowanie różnic i podobieństw między kulturami (wzniosłość w literaturze i sztuce afrykańskiej, azjatyckiej, wzniosłość), wykorzystanie retoryki wzniosłości jako skutek kolonializmu,

1 zajęcia

b) wzniosłość "narodowa", wykorzystanie retoryki w budowaniu tożsamości narodowej:

- wzniosłość amerykańska (technological sublime), kanadyjska (kanadyjska kolej pacyficzna, Quebec),

- francuska (kolej, architektura, historia) brytyjska (kolej, imperium, historia), rosyjska (kolej, metro).

2 zajęcia

Przepływy, zapożyczenia i przywłaszczenia motywów, interpretacji, narracji.

6. Urban sublime w modernistycznej powieści amerykańskiej, rosyjskiej i polskiej. Echa urban sublime, gotycyzm i groza we współczesnej powieści popularnej (światowej) i kinie (seriale).

1 zajęcia

7. Colonial sublime: Indie, Chiny Japonia.

1 zajęcia

8. Postmodern sublime: awangarda - teorie, problem niewyrażalności, doświadczenia ciała/zmysły.

1 zajęcia

9. Co jest wzniosłego w polityce i ekonomii? Systemy - fascynacja i lęk: polityczne, ekonomiczne, społeczne, miejskie, ale także zawodowe i rodzinne.

1 zajęcia

10. Czy przemoc może być wzniosła? Literatura, malarstwo, fotografia i film: morderca, wojna, bomba atomowa, ból, przemoc, ofiary i herosi.

1 zajęcia

11. Eko-sublime. Współczesne interpretacje XIX-wiecznej retoryki wzniosłości jako odziedziczonego i aktualnie używanego języka dyskusji na temat przyrody i relacji człowiek/natura.

1 zajęcia

12. Test po 14 zajęciach.

Literatura:

1. Wybrana literatura [teorie wzniosłości].

Ogólne:

1) Clewis, Robert R., The Sublime Reader, 2018:

https://www.bloomsbury.com/au/the-sublime-reader-9781350030145/

2) Doran Robert, The Theory of the Sublime from Longinus to Kant, Cambridge 2015:

https://books.google.pl/books?id=Q07zCQAAQBAJ&pg=PA196&lpg=PA196&dq=clewis+sublime&source=bl&ots=WN_wbWWOxD&sig=WEwg4TTUSAjdLZSDyepkZvlnOK4&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiqm82wn_DfAhXRZVAKHTDwDm8Q6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=clewis%20sublime&f=false

3) Crowther Paul, The Kantian Sublime: From Morality to Art, Oxford 1989:

https://philpapers.org/rec/CROTKS

https://www.academia.edu/14722822/The_Kantian_Sublime_the_Postmodern_and_the_Avant-Garde_A_Critique_of_Lyotard

4) Brady Emily, The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature, Cambridge 2013

https://books.google.pl/books?id=BfokAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2. Technological/Urban sublime:

1) Marx Leo, The Machine in the Garden, Oxford Univ. Press, Oxford 1964:

https://books.google.pl/books?id=aJ3SfJyseSoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2) Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

3) Tand Christophe Den, The Urban Sublime in American Literary Naturalism, Chicago 1998:

https://books.google.pl/books?id=5ckWhgcubxcC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=leo+marx+sublime&source=bl&ots=XK_NUqEtkk&sig=ACfU3U0Pw82jtzGDxIZmNM5yKlxf4VEUnw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiBgLLoiPvgAhUGU1AKHWozCA8Q6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=leo%20marx%20sublime&f=false

3. Wzniosłość postmodernistyczna :

Lyotard Jean-Francois, The Sublime and The Avant-garde

https://books.google.pl/books?id=tygXy9bqjC0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=lyotard+avant-garde&source=bl&ots=orUqXh6w2B&sig=ACfU3U396JjOC6Tly9S16-Cbm4YqM1L2Ug&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjw-e-U14bhAhVDZVAKHcOPBcEQ6AEwB3oECAUQAQ#v=onepage&q=lyotard%20avant-garde&f=false

4.Wzniosłość teologiczna:

Aesthetics: The Theological Sublime, [in:] Radical Orthodoxy: A New Theology…, by John Milbank, Catherine Picksock, London 2002, p. 201–219.

https://www.amazon.com/Radical-Orthodoxy-New-Theology-Routledge/dp/041519699X

5. Wzniosłość polityczna:

Zizek Slavoj, The Sublime Object of Ideology

https://www.amazon.co.uk/Sublime-Object-Ideology-Phronesis/dp/0860919714

6. Colonial sublime:

1) G.S. Sahota, Late Colonial Sublime. Neo-epics and the end of Romanticism, Northwestern Univ. Press, Evanston, Illinois, 2018:

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

2) Yi Zheng, From Burke to Wordsworth to the Modern Sublime in Chinese Literature, Purdue Univ. Press, 2011.

https://www.amazon.com/Wordsworth-Sublime-Literature-Comparative-Cultural/dp/1557535760

Uwagi:

Metody oceniania:

- aktywność – 50%

- egzamin pisemny / test– 50%

UWAGA: podstawową formą zaliczenia jest test, ale chętni mogą napisać pracę zaliczeniową, temat powinien zostać ustalony 4 tygodnie przed końcem zajęć.

Test rozwiązywany będzie zdalnie.

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-83%

db plus- 84-94%

bdb- 95-100%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.