Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w literaturze (od antyku do współczesności)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-KWL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kobieta w literaturze (od antyku do współczesności)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

Udział w wykładach: 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do wykładów: 5

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5

Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

1. posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat kreowania kobiet w micie i literaturze polskiej praz europejskiej, z uwzględnieniem form literackich i kontekstów kulturowych K_WO1, K_WO2, K_WO4

2. ma wiedzę na temat nurtów literatury polskiej i powszechnej K_WO4

3. zna terminologię literaturoznawczą K_WO1

4. zna najważniejsze utwory literackie z wizerunkami kobiet - od antyku do współczesności K_WO3

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. posiada umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich ukazujących kobiety, ich środowisko i role społeczne – od antyku do współczesności, K_UO2

2. wykazuje samodzielność myślenia, umiejętność argumentowania i przedstawiania swoich refleksji, K_U10

3. potrafi poprawnie pisać teksty poświęcone wizerunkom kobiet w literaturze i kulturze europejskiej, K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. wykazuje aktywność i wytrwałość w realizacji działań indywidualnych i zespołowych, K_KO7 2. jest zdolny do refleksji na tematy etyczne, K_KO8

3. potrafi nawiązać kontakt z odbiorcą za pomocą różnych form wypowiedzi, K_K13


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- elementy pokazu, prezentacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład monograficzny; 30 godz., Collegium Maius;

prowadząca: Danuta Künstler-Langner; Z/O

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat literatury polskiej i europejskiej kreującej różne wizerunki kobiet (bogini, święta, matka, uczona, podróżniczka, pisarka). Wykładowca przekazuje informacje na temat autorów i dzieł, analizując wybrane gatunki literackie oraz tematy. Odwołuje się do tradycji śródziemnomorskiej, kontekstów historycznych oraz wybranych dzieł sztuki (rzeźba, malarstwo). Wykład łączy zagadnienia historii literatury, komparatystyki literackiej i korespondencji sztuk.

Pełny opis:

Celem wykładu jest rozwijanie wiedzy na temat roli kobiet i sposobów ich kreowania w literaturze i kulturze. Wykładowca rozpoczyna od mitów ukazujących boginie i kobiety w kulturze śródziemnomorskiej (Pandora, Persefona, Hera, Atena, Eurydyka, Europa), dzieł Homera, przywołuje kobiety Biblii, przechodząc do epok dawnych – mit Tristana i Izoldy, Laura Petrarki, Ermida Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Rozważania dotyczą roli kobiet w okresie średniowiecza oraz epok nowożytnych. Ukazane są pisarki, podróżniczki i kobiety aktywne społecznie, np. Regina Pilsztynowa, pisarka i lekarka działająca na terenie osiemnastowiecznej Turcji. Omówione zostaje znaczenie wybitnych kobiet polskiego osiemnastego wielu – Izabeli Czartoryskiej, Marii Wirtemberskiej, Elżbiety Drużbackiej, Tekli Róży z Radziwiłłów Flemmingowej. Zofii Potockiej. Wykładowca przedstawia wizerunki kobiet w twórczości Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Magdaleny Tulli. Omawia powieść Anna In w grobowcach świata Olgi Tokarczuk, będącą interpretacją mitu sumeryjskiej bogini Inanny w przestrzeni współczesnej cywilizacji. Wykładowca zwraca uwagę na różnorodność kreacji i konwencji literackich oraz na obecność i siłę mitu w objaśnianiu świata. Wykład realizuje zagadnienia z zakresu komparatystyki literackiej i historii sztuki (sztuka polska i europejska).

Literatura:

a) podmiotu

Homer, Odyseja, Iliada (dowolne wydania),

Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996,

Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski,

Lucjusz Anneusz Seneka, Pisma filozoficzne, t. 1-2, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, (Pocieszenia),

Wergiliusz, Eneida, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1978,

Mitologia grecka i rzymska (dowolne wydania),

Biblia. Stary i Nowy Testament (wybór),

Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna, przeł. i oprac. A. Lam, Warszawa 2016,

Dzieje Tristana i Izoldy, w: Arcydzieła francuskiego średniowiecza, przeł. T. Żeleński (Boy), A. Tatarkiewicz, Warszawa 1968,

Petrarka, Sonety do Laury, przeł. J. Kurek, Warszawa 1969,

J. Kochanowski, Elegii ksiąg czworo, przeł. L. Staff, Warszawa 1955,

S. H. Lubomirski, Ermida albo królewna pasterska, Kraków 2004,

R. S. z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder podróży..., Kraków 1957,

S. Trembecki, Sofijówka, oprac. J. Snopek, Warszawa 2000,

M. Wirtemberska, Malwina, oprac. W. Billip, Warszawa 1978,

Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000; Król mrówek, Kraków 2008,

W. Szymborska, Poezje (wybór), Dwukropek,Kraków 2005,

Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, Kraków 2002; Dolina Issy, Kraków 1989,

M. Tulli, Szum, Kraków 2016,

O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Kraków 2006.

b)przedmiotu

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011,

Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2010,

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967,

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 2008,

Zaświaty i krainy mityczne, red. M. Sacha-Piekło, Kraków 1999,

M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009,

J.-P. Roux, Kobieta w historii i micie, przeł. B. Szczepańska, Warszawa 2010,

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992,

A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1997,

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001,

Petrarka a jedność tradycji europejskiej, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005,

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. 1, Warszawa 2006,

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980,

D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1999,

Z. Kuchowicz, Miłość staropolska, Łódź 1982,

H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001,

M. Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004,

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017,

Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2014,

Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. G. Borkowska, L. Wiśniewska, Gdańsk 2010,

G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności, Gdańsk 2000,

A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Kraków 2012,

M. Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład monograficzny; 30 godz., Collegium Maius;

prowadząca: Danuta Künstler-Langner; Z/O

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat literatury polskiej i europejskiej kreującej różne wizerunki kobiet (bogini, święta, matka, uczona, podróżniczka, pisarka). Wykładowca przekazuje informacje na temat autorów i dzieł, analizując wybrane gatunki literackie oraz tematy. Odwołuje się do tradycji śródziemnomorskiej, kontekstów historycznych oraz wybranych dzieł sztuki (rzeźba, malarstwo). Wykład łączy zagadnienia historii literatury, komparatystyki literackiej i korespondencji sztuk.

Pełny opis:

Celem wykładu jest rozwijanie wiedzy na temat roli kobiet i sposobów ich kreowania w literaturze i kulturze. Wykładowca rozpoczyna od mitów ukazujących boginie i kobiety w kulturze śródziemnomorskiej (Pandora, Persefona, Hera, Atena, Eurydyka, Europa), dzieł Homera, przywołuje kobiety Biblii, przechodząc do epok dawnych – mit Tristana i Izoldy, Laura Petrarki, Ermida Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Rozważania dotyczą roli kobiet w okresie średniowiecza oraz epok nowożytnych. Ukazane są pisarki, podróżniczki i kobiety aktywne społecznie, np. Regina Pilsztynowa, pisarka i lekarka działająca na terenie osiemnastowiecznej Turcji. Omówione zostaje znaczenie wybitnych kobiet polskiego osiemnastego wielu – Izabeli Czartoryskiej, Marii Wirtemberskiej, Elżbiety Drużbackiej, Tekli Róży z Radziwiłłów Flemmingowej. Zofii Potockiej. Wykładowca przedstawia wizerunki kobiet w twórczości Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Magdaleny Tulli. Omawia powieść Anna In w grobowcach świata Olgi Tokarczuk, będącą interpretacją mitu sumeryjskiej bogini Inanny w przestrzeni współczesnej cywilizacji. Wykładowca zwraca uwagę na różnorodność kreacji i konwencji literackich oraz na obecność i siłę mitu w objaśnianiu świata. Wykład realizuje zagadnienia z zakresu komparatystyki literackiej i historii sztuki (sztuka polska i europejska).

Literatura:

a) podmiotu

Homer, Odyseja, Iliada (dowolne wydania),

Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996,

Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski,

Lucjusz Anneusz Seneka, Pisma filozoficzne, t. 1-2, przeł. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, (Pocieszenia),

Wergiliusz, Eneida, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1978,

Mitologia grecka i rzymska (dowolne wydania),

Biblia. Stary i Nowy Testament (wybór),

Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna, przeł. i oprac. A. Lam, Warszawa 2016,

Dzieje Tristana i Izoldy, w: Arcydzieła francuskiego średniowiecza, przeł. T. Żeleński (Boy), A. Tatarkiewicz, Warszawa 1968,

Petrarka, Sonety do Laury, przeł. J. Kurek, Warszawa 1969,

J. Kochanowski, Elegii ksiąg czworo, przeł. L. Staff, Warszawa 1955,

S. H. Lubomirski, Ermida albo królewna pasterska, Kraków 2004,

R. S. z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder podróży..., Kraków 1957,

S. Trembecki, Sofijówka, oprac. J. Snopek, Warszawa 2000,

M. Wirtemberska, Malwina, oprac. W. Billip, Warszawa 1978,

Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000; Król mrówek, Kraków 2008,

W. Szymborska, Poezje (wybór), Dwukropek,Kraków 2005,

Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, Kraków 2002; Dolina Issy, Kraków 1989,

M. Tulli, Szum, Kraków 2016,

O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata, Kraków 2006.

b)przedmiotu

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011,

Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2010,

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967,

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 2008,

Zaświaty i krainy mityczne, red. M. Sacha-Piekło, Kraków 1999,

M. Czeremski, Struktura mitów, Kraków 2009,

J.-P. Roux, Kobieta w historii i micie, przeł. B. Szczepańska, Warszawa 2010,

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992,

A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1997,

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001,

Petrarka a jedność tradycji europejskiej, red. M. Febbo, P. Salwa, Warszawa 2005,

P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. 1, Warszawa 2006,

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980,

D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1999,

Z. Kuchowicz, Miłość staropolska, Łódź 1982,

H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001,

M. Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004,

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017,

Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2014,

Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. G. Borkowska, L. Wiśniewska, Gdańsk 2010,

G. Borkowska, M. Czerwińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności: przewodnik, Gdańsk 2000,

A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Kraków 2012,

M. Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.