Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

„Przeklęte problemy” Dostojewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-PPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: „Przeklęte problemy” Dostojewskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (32 godz.):

- udział w wykładach –30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim– 1 godzina


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (29 godz.):

- przygotowanie do wykładu, czytanie literatury – 21 godzin

- pisanie pracy zaliczeniowej - 8 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego.

W2: Student/ka ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych, które znalazły odbicie w utworach Dostojewskiego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: W celu przygotowania się do zajęć student/ka potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

U2: Student/ka potrafi scharakteryzować kontekst kulturowy i społeczno-polityczny analizowanych dzieł literackich.

U3: Student/ka umie dokonać analizy i interpretacji dzieł Fiodora Dostojewskiego z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i właściwych metod.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K2: Student/ka ma świadomość znaczenia twórczości Fiodora Dostojewskiego, jej miejsca w kulturze rosyjskiej i europejskiej.Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, projekcja filmu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z życiem, twórczością oraz światopoglądem Fiodora Dostojewskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi wymiarami spuścizny Fiodora Dostojewskiego. Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie wybranych dzieł literackich Fiodora Dostojewskiego w kontekście myśli filozoficznej, religijnej oraz europejskiej tradycji kulturowej. Zagadnienia realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Literatura podmiotu

Fiodor Dostojewski – Biedni ludzie, Sobowtór, Wspomnienia z domu umarłych, Notatki z podziemia, Zbrodnia i kara, Idiota, Biesy, Bracia Karamazow

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. II, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk,Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca

Opracowania ogólne na temat twórczości Fiodora Dostojewskiego

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska,

Warszawa 1970.

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004.

Bohun M., Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996.

Borowski M. M., Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, przeł. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Frołow S., Nasz biedny Fiedia. Kobiety i Dostojewski, Wołowiec 2021.

Jastrząb D., Duchowy świat Dostojewskiego, Kraków 2009.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Kruszelnicki M., Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Warszawa 2017.

Krystal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne, Lublin 2004.

Kułakowska D., Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Michalska-Suchanek M., Piętnaście odsłon Dostojewskiego, Katowice 2018.

Michalska-Suchanek M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Kraków 2015.

Mikiciuk E., "Zstąpienie do otchłani". Dostojewski jako ikonopisarz, [w:] eadem, Czytanie ikony. W kręgu literatury, teatru i filmu, Gdańsk 2020, s. 35-82.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Poźniak T., Dostojewski i Wschód. Szkic z pogranicza kultur, Wrocław 1992.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Raźny A., Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.

Smaga J., Fiodor Dostojewski, Kraków 1974.

Stempczyńska B., Dostojewski a malarstwo, Katowice 1980.

Szczukin W., Petersburg a twórczość Fiodora Dostojewskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1984, t. XXI, s. 107-119.

Urbankowski B., Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1994.

Uglik J., Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka, Warszawa 2014.

Walicki A., Pisarze prorocy. Fiodor Dostojewski, [w:] Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 452-474.

Biedni ludzie

Przybylski R., W romantycznej "kaplicy miłości", [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 33-46.

Sobowtór

Przybylski R., Obłąkany kancelista, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 46-59.

Wspomnienia z domu umarłych

Burdziej B., „Szkice” Adama Szymańskiego a „Wspomnienia z domu umarłych” Fiodora Dostojewskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XXVIII – Nauki Humanistyczno-Społeczne", Toruń 1986, z. 173, s. 19-43.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 83-114.

Zimand R., Martwy dom żywych ludzi, [w:] idem, Czas normalizacji. Szkice czwarte, Londyn 1989, s. 114-136.

Notatki z podziemia

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 129-151.

Zbrodnia i kara

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Marcinkiewicz C., „Przeklęte problemy” F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku (Na podstawie „Zbrodni i kary”), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria Pedagogika” 2002, z. 11, s. 197-201.

Przybylski R., Dostojewski i nowożytne idee, [w:] idem, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010, s. 177-215.

Idiota

Bezwiński A., O bohaterze „Idioty” F. Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, nr 2, s. 23-34.

Mikiciuk E., „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego, Gdańsk 2003.

Biesy

Grzech J., Raskolnikow i Kiriłłow – dwa portrety wolności absolutnej, „Slavia Orientalis” 1995, nr 3, s. 341-349.

Janion M., Przybylski R., Sprawa Stawrogina, Warszawa 1996.

Urbankowski B., Walka z szatanem, [w:] idem, Absurd - ironia - czyn, Warszawa 1981, s. 155-191.

Bracia Karamazow

Bierdiajew M., Wielki Inkwizytor. Bogoczłowiek i człowiek-bóg, [w:] idem, Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 104–118.

Kułakowska D., Dostojewski. Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987.

Mikiciuk E., Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. zajęcia w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie online z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Szanowni Państwo,

16 lutego i 18 lutego 2022 r. wysłałam mailowo informacje na temat wykładu. Gdyby ktoś nie otrzymał wiadomości lub zapisał się na wykład później, uprzejmie proszę o kontakt mailowy: Anna.Kosciolek@umk.pl

Podam kod do zespołu na MS Teams oraz hasło do kursu na platformie Moodle.

Pierwszy wykład 21 lutego 2022 r. odbędzie się za pośrednictwem MS Teams.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)