Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki polsko-rosyjskie – społeczeństwo, kultura i stereotypy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-SPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki polsko-rosyjskie – społeczeństwo, kultura i stereotypy
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=886
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

godziny z udziałem nauczyciela - 30 godzin

konsultacje na dyżurach i drogą elektroniczną - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu – 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń –

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury- 10 godzin

- przygotowanie do kolokwium- 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu-


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

ma podstawową wiedzę o wybranych historycznych, społeczno-politycznych i filozoficznych aspektach ewolucji danego obszaru kulturowego;

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społeczno-politycznych i filozoficznych w wymiarze międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe danego obszaru oraz wartość jego różnorodności;

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące :

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- obserwacji

Metody w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami w zakresie relacji polsko-rosyjskich, ich uwarunkowaniach historycznych, a przede wszystkim kształtowaniem się ich po upadku ZSRR.

Pełny opis:

Problematyka stosunków polsko-rosyjskich na różnych płaszczyznach omawiana będzie na podstawie następujących zagadnień szczegółowych:

- Historyczne uwarunkowania współczesnych relacji polsko-rosyjskich

- polsko-rosyjskie związki naukowe i kulturowe w XIX i XX w.

- Rosja jako spadkobierca ZSRR

- Rosja jako suwerenne państwo i jej polityka zagraniczna

- Polityka wschodnia Polski

- Polsko-rosyjskie spory o Ukrainę i Białoruś

- Symboliczny wymiar relacji polsko-rosyjskich

- Polska i Rosja jako partnerzy handlowi

- Stereotypy polsko-rosyjskie

- Rosjanie w oczach Polaków i Polacy w oczach Rosjan

- Rosja a UE i rola Polski w kontaktach europejsko-rosyjskich

- Gaz i ropa naftowa w relacjach polsko-rosyjskich

- Podobieństwa i różnice w językach - ułatwienie czy utrudnienie kontaktów?

- Umiejscowienie najnowszych wydarzeń w ogólnym schemacie stosunków polsko-rosyjskich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bazylow L., Syberia, Warszawa 1975.

Długosz Z. (red.), Europa Wschodnia i Rosja, Bochnia-Kraków 2004.

Furier A., Dekada Jelcyna: uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000, Szczecin 2003.

Kłosiński A, Rosja: ambicje i możliwości w XXI wieku, Lublin 2010.

Kotowicz-Jawor J., Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań : Polska i Rosja, Warszawa 2012.

Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996.

Lazari A., Współczesny nacjonalizm rosyjski i prawosławie, Toruń 1996.

Maryański A., Przemiany ludnościowe w ZSRR, Warszawa-Kraków 1995

Memches F., Słudzy i wrogowie imperium : rosyjskie rozmowy o końcu historii, Kraków 2009.

Oniszczuk W., Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji : handel zagraniczny, kapitał zagraniczny, transfer technologii, Warszawa 2002.

Paniuszkin W., Zygar M., Gazprom. Rosyjska broń, Warszawa 2008

Pichoja R., Historia władzy w Związku Radzieckim. 1945-1991, Warszawa 2011.

Renik K., Religie, które przeżyły: rozmowy z ludźmi wiary z Rosji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu i Kazachstanu, Warszawa 1997.

Stegner T., Między Odrą i Dnieprem: wyznania i narody: zbiór studiów. Cz. 2, Gdańsk 2000.

Пивовар Е.И., Российское зарубежье: социально-исторический феномен, Москва 2008.

Томилов Н.А. (ред.), Сибирская деревня: История, современное состояние, перспективы развития, Омск 2012.

Literatura uzupełniająca:

Eberhardt A., Gra pozorów: stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, Warszawa 2008.

Grodzki R., Wojna gruzińsko-rosyjska 2008 : przyczyny, przebieg, skutki, Zakrzewo 2009.

Jasiński J., Historia Królewca, Olsztyn 1994, s. 265-276

Kurczab-Redlich K., Pandrioszka, Poznań 2008.

Szmyd Z., Republika Czeczeńska w walce o niepodległość, Warszawa 2000.

Wilk M., Dom nad Oniego, Warszwa 2006.

Wilk M., Wilczy notes. Zapiski sołowieckie 1996-1998, Warszawa 2007.

Wilk M., Wołoka, Kraków 2005.

Wróblewski A., Przejażdżka po Rosji: na kanwie opowieści Marka Z., Poznań 2010.

«Аргументы и факты», www.aif.ru

«Комсомольская правда», www.kp.ru

«Независимая газета», www.ng.ru

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

obecność + esej lub kolokwium ustne (do wyboru)

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę - kolokwium ustne/esej; wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, 68% - dostateczny plus, 77% - dobry, 85% - dobry plus, 92% - bardzo dobry

Kolokwium sprawdza stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

Student

ma podstawową wiedzę o wybranych historycznych, społeczno-politycznych i filozoficznych aspektach ewolucji danego obszaru kulturowego;

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społeczno-politycznych i filozoficznych w wymiarze międzykulturowym

Student

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Student

szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe danego obszaru oraz wartość jego różnorodności;

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=886
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

w roku akademickim 2020/21 zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - wymagany dostęp do internetu o prędkości umożliwiającej połączenia głosowe i wideo WSZYSTKIE SPOTKANIA NA PLATFORMIE TEAMS

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=886

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af7b856375e0f487286018509f1af95f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a2ea194-aaa6-4607-a0b4-e50d0b9e6d08&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.