Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

„Wyborna” i „niewyczerpana”. Literatura polska XIX wieku w nowych interpretacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-WINLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: „Wyborna” i „niewyczerpana”. Literatura polska XIX wieku w nowych interpretacjach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do wykładu -5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu – 15 godz.


Łącznie: 55 godz. (2 pkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/-ka

W1: Ma wiedzę na temat żywotnych tematów i motywów literatury dziewiętnastowiecznej oraz wybranych ówczesnych autorów i tekstów literackich.

W2: Zna główne kierunki rozwoju współczesnych badań humanistycznych.

W3: Charakteryzuje zjawiska obecne w literaturze XIX wieku w powiązaniu ze współkształtującymi je czynnikami społeczno-kulturowymi.

W4: Nazywa i definiuje różne formy gatunkowe z zakresu prozy artystycznej, liryki, dramatu i literatury dokumentu osobistego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/-ka

U1: Rozpoznaje cechy gatunkowe utworów.

U2: Interpretuje utwory dziewiętnastowieczne, wykazując się umiejętnością samodzielnego myślenia, zdolnością kojarzenia faktów oraz swobodą i poprawnością językową.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/-ka

K1: Ma świadomość kreacyjnej i poznawczej wartości literatury oraz jej związków z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym.

K2: Docenia rangę dziewiętnastowiecznego dziedzictwa kulturowego i śladów jego obecności w świecie współczesnym.

K3: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i dokonywania samooceny swoich kompetencji.


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące:

- pokaz

Metody podające:

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- wykład informacyjny

Metody poszukujące:

- referatu


Skrócony opis:

Problematyka wykładu dotyczy nowych odczytań literatury dziewiętnastowiecznej z podkreśleniem związków zachodzących między XIX stuleciem a współczesnością.

Pełny opis:

W trakcie cyklu wykładów poświęconych reinterpretacjom literatury XIX wieku przywołane zostaną postaci autorów znanych i zapoznanych wraz z tymi fragmentami ich twórczości, które stanowią ważny etap rozwoju form artystycznych i źródło naukowych inspiracji. Kryterium doboru tekstów (prezentowanych w łączności z literaturą powszechną i kulturą współczesną) – poza walorami literackimi i czasem powstania – będzie ich ranga w obiegu akademickim. Omawianiu wybranych dzieł towarzyszyć będzie prezentacja prężnie rozwijających się kierunków i metod badań literaturoznawczych.

Literatura:

Lista utworów literackich będzie na bieżąco wskazywana i uzupełniana przez prowadzącą.

Literatura przedmiotu (wybór):

T. Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku, Kraków 2019.

Georomantyzm. Literatura - miejsce - środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2015.

E. Ihnatowicz, Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa 2011.

A. Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża", Białystok 2015.

Józef Ignacy Kraszewski w zwierciadle współczesności: 2012-2017, red. naukowa I. E. Rusek i J. Ławski, Białystok 2018.

R. Koziołek, Wiele tytułów, Wołowiec 2019.

M. Kraft, Śmierć białych motyli. Eliza Orzeszkowa: biografia, wyobraźnia, idee, Gdańsk 2019.

Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej i W. Boleckiego, Warszawa 2015.

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. naukowa U. Kowalczuk, D. W. Makuch, D. M. Osiński, Warszawa 2019.

Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.

M. Litwinowicz-Droździel, Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta, Warszawa 2019.

Nowa Biblioteka Romantyczna, pod red. M. Zielińskiej (wybrane tomy).

J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, tłum. I. Drozdowska-Broering i in., red. naukowa W. Molik, Pzonań 2013.

E. Paczoska, Lekcje uważności. Moderniści i realizm, Warszawa 2018.

E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku: śladami nowoczesności, Warszawa 2010.

E. Partyga, Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Warszawa 2016.

A. Pekaniec, Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków 2020.

P. Pietrzak, Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni, Warszawa 2017.

Powstanie Styczniowe: reinterpretacje pamięci. Studia, red. naukowa J. Ławski, I. E. Rusek i P. Wojciechowski, Białystok 2019.

Przerabianie XIX wieku, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2010.

Romantyzm warszawski 1815-1864, red. naukowa O. Krysowski, Warszawa 2016.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918: pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Warszawa-Toruń 2016.

B. Szleszyński, Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne, Warszawa 2019.

T. Święćkowska, Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Kraków 2018.

P. Tomczok, Literacki kapitalizm: obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, Katowice 2018.

Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie ustne połączone z prezentacją wybranego i samodzielnie opracowanego zagadnienia na podstawie jednej z lektur (W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1. K2, K3).

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

ndst – <0-50> pkt (do 50% włącznie)

dst- (50-60> pkt (50%-60%>

dst plus- (60-70> pkt (60%-70%>

db- (70-80> pkt (70%-80%>

db plus- (80-90> pkt (80%-90%>

bdb- (90-100> pkt (90%-100%>

W przypadku konieczności przejścia na tryb nauki zdalnej zajęcia będą odbywały się na platformie MS Teams.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczne jak w części A

Pełny opis:

identyczne jak w części A

Literatura:

identyczne jak w części A

Uwagi:

W przypadku nauczania zdalnego wykłady prowadzone będą na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)