Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi w kulturze polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-ZWKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Żydzi w kulturze polskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - wykłady monograficzne - filologia polska s1 i s2
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a18428ccc47d446b593ce4abbea4325f2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a2a713c8-54b2-49cc-8159-eac81b6474f2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( godz.):

- udział w wykładach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładów - 5

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma podstawową wiedzę na temat wybranych aspektów historii i kultury Żydów

W2: Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu różnych dyscyplin na temat wybranych aspektów historii i kultury polskiej

W3: Student/ka charakteryzuje związki kultury polskiej z kulturą i historią Żydów


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka umie wskazać przykłady przenikania się kultury polskiej z kulturą żydowską, wybitnych twórców pochodzenia żydowskiego oraz utwory podejmujące problematykę żydowską.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość wielości tradycji współtworzących kulturę Polski i kulturę europejską (w zakresie problematyki wykładu)Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w dzieje i kulturę Żydów na ziemiach polskich, przestawia wzajemne zależności kultur żydowskiej i polskiej, wkład polskich Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego w kulturę narodową, a także obraz zbiorowości żydowskiej i jej losów w polskiej literaturze i sztuce, zwłaszcza współczesnej.

Pełny opis:

Żydzi mieszkali w Polsce przez blisko 1000 lat - niemal tyle, ile liczy sobie kultura polska. Przez kilkaset lat, do 1939 r., ziemie polskie i litewskie były najważniejszym w świecie ośrodkiem kultury żydowskiej. Tutaj też dokonała się zagłada europejskich Żydów. Ślady tego wszystkiego są trwale wpisane w polską kulturę. Również w kulturze żydowskiej można odnaleźć wpływ wielowiekowego współistnienia z kulturą polską. Wykład wprowadza w dzieje i kulturę Żydów na ziemiach polskich, przestawia wzajemne zależności kultur żydowskiej i polskiej, wkład polskich Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego w kulturę narodową, a także obraz zbiorowości żydowskiej i jej losów w polskiej literaturze i sztuce, zwłaszcza współczesnej.

Literatura:

(opracowania polecane)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, http://www.polin.pl/

Wirtualny sztetl, http://www.sztetl.org.pl/

A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 2000 (seria: A to Polska właśnie...).

A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkiewicz, Warszawa 2000.

Polin. 1000 lat historii Żydów polskich, Warszawa 2014.

A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej

J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987, Kraków 1991 (fragmenty).

J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1996.

A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992.

B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w literaturze polskiej, Warszawa 2001.

Wokół Jedwabnego. Studia, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.

M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny, Kraków 2005.

Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium pisemne lub quiz na platformie Moodle UMK lub MS Teams (W1, W2, W3, U1, K1)

Kryteria oceniania:

ndst – 0 - 49%

dst- 50 - 59%

dst plus- 6-69%

db- 70-79%

db plus- 80-89%

bdb- 90-100%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W razie konieczności prowadzenia wykładu w formie zdalnej, zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.