Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDL-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie zajęć doktorant/ka otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 100 godzin pracy, z czego:

- 2 punkty ECTS za udział w zajęciach seminaryjnych (60 godz.) oraz konsultacje z opiekunem naukowym (osobiste oraz za pośrednictwem środków komunikacji na odległość);

- 2 punkty ECTS za przygotowanie się do zajęć (lektury, opracowanie referatów, prezentacji) oraz pisanie fragmentów pracy doktorskiej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu seminarium doktorant/ka:

- zna w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek z zakresu literaturoznawstwa, obejmujący podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe, a także problematykę innych dyscyplin humanistycznych, które są istotne ze względu na możliwości prowadzenia badań i wykorzystania ich wyników w kontekście interdyscyplinarnym - E_W01;

- zna metodologię badań naukowych, właściwą dla literaturoznawstwa oraz innych dyscyplin, kluczowych ze względu na możliwości prowadzenia badań i wykorzystania ich wyników w kontekście interdyscyplinarnym - E_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu seminarium doktorant/ka potrafi:

- rozwiązywać złożone problemy naukowe oraz wnosić oryginalny wkład w rozwój literaturoznawstwa poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację oraz publikację ich wyników, również w językach obcych - E_U01;

- integrować najnowszą wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych w indywidualnej oraz zespołowej działalności badawczej - E_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu seminarium doktorant/ka jest gotów/owa do:

- krytycznej oceny własnych i cudzych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny - E_K01;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w szczególności zachowania światowego dziedzictwa kulturowego - E_K02;

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk akademickich i respektowania wyznaczonych przez nie zasad etycznych (w tym ochrony własności intelektualnej) - E_K03.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie do napisania i obrony dysertacji doktorskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy doktorskiej. Zajęcia przygotowują doktoranta do jej napisania na kolejnych etapach: przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pracy ze źródłami, pisania kolejnych rozdziałów oraz redagowania całości.

Literatura:

Wskazywana przez osobę prowadzącą dla każdej grupy z osobna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Seminaryjny tryb pracy pozwala na bieżące sprawdzanie realizacji poszczególnych efektów kształcenia.

Zazwyczaj warunkiem zaliczenia roku jest akceptacja przez opiekuna naukowego/promotora napisanego rozdziału pracy doktorskiej.

Opiekunowie naukowi/promotorzy mogą ustalić szczegółowe warunki zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Alfred Majewicz, Rafał Moczkodan, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Violetta Wróblewska, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Cezary Bronowski, Dariusz Brzostek, Marzenna Cyzman, Artur Duda, Piotr Grochowski, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski, Edyta Lorek-Jezińska, Alfred Majewicz, Rafał Moczkodan, Dariusz Pniewski, Hanna Ratuszna, Paweł Tański, Violetta Wróblewska, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Cezary Bronowski, Dariusz Brzostek, Mirosława Buchholtz, Marzenna Cyzman, Artur Duda, Piotr Grochowski, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski, Edyta Lorek-Jezińska, Alfred Majewicz, Rafał Moczkodan, Hanna Ratuszna, Paweł Tański, Violetta Wróblewska, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Anna Branach-Kallas, Dariusz Brzostek, Mirosława Buchholtz, Artur Duda, Piotr Grochowski, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Wacław Lewandowski, Edyta Lorek-Jezińska, Zbigniew Nerczuk, Marek Podlasiak, Hanna Ratuszna, Paweł Tański, Violetta Wróblewska, Maciej Wróblewski, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.