Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0Z-PNJP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka polskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 27.00 LUB 18.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

ECTS = ok. 900 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 600 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika – 300 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz:

K_W01: ma zaawansowaną wiedzę o języku polskim będącym dla niego językiem obcym, drugim lub odziedziczonym

K_W02: zna gramatykę, leksykę i zasady komunikowania się właściwe dla języka polskiego na poziomie zapewniającym poprawne i sprawne wypowiadanie się na tematy związane z kierunkiem studiów (co najmniej na poziomie B2); posiadane umiejętności komunikacyjne pozwalają kontynuować kształcenie w języku polskim

K_W09: ma zaawansowaną wiedzę o polskiej kulturze wysokiej i popularnej

K_W10: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W11: ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz:

K_U02: ma umiejętności językowe w zakresie języka polskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U03: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U04: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka polskiego

K_U05: potrafi komunikować się w języku polskim i w wybranym języku nowożytnym co najmniej na poziomie B2 przy użyciu różnych kanałów i technik na tematy z zakresu języka polskiego, polskiej literatury i kultury

K_U07: potrafi samodzielnie pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez nauczyciela/opiekuna naukowego

K_U08: potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role

K_U14: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U15: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł, w tym opracowań leksykograficznych

K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł, w tym opracowań leksykograficznych

K_U17: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U18: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

K_U19: ma umiejętności językowe w zakresie innego języka nowożytnego zgodnie z wymogami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U20: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na tematy związane z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku polskim/wybranym nowożytnym (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji, wykładów gościnnych itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

K_U21: potrafi tłumaczyć z języka ojczystego/pierwszego na język polski

K_U22: potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język ojczysty/pierwszy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Słuchacz:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K03: docenia polskie tradycje oraz dziedzictwo kulturowe i jest gotowy do ich promowania poza granicami Polski

K_K06: dzięki kompetencjom językowym i znajomości kultury jest przygotowany do uczestniczenia w życiu zawodowym, kulturalnym i społecznym w polskojęzycznym obszarze kulturowym

K_K07: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K08: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

wykład (konwersatoryjny, problemowy) lub jego elementy, opis, opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie, prezentacja;

Metody eksponujące:

pokaz, prezentacja multimedialna

Metody poszukujące:

dyskusja dydaktyczna,

metoda problemowa, praca ze źródłami tradycyjnymi i elektronicznymi,

Metody praktyczne/ aktywizujące:

ćwiczenia, gry językowe, dramy, inscenizacje, projekty, wycieczki dydaktyczne itp.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Pełny opis:

1. MÓWIENIE I KOMUNIKACJA

 Ludzie – relacje w rodzinie, w pracy/szkole, w sąsiedztwie, między narodami; emocje,

 Życie codzienne,

 Mieszkanie, miejsca do życia,

 Usługi, zawody bardziej i mniej znane,

 Edukacja,

 Praca,

 Biznes,

 Czas wolny, kultura, hobby,

 Sport, rekreacja,

 Motoryzacja,

 Zakupy, Polak konsument,

 Reklama,

 Jedzenie, Polska od kuchni,

 Zdrowie, uzależnienia, choroby cywilizacyjne, polska służba zdrowia,

 Podróżowanie, turystyka, województwo kujawsko-pomorskie i jego atrakcje,

 Przyroda, środowisko, ekologia,

 Nauka i technika,

 Media,

 Prawo, przestępczość, wymiar sprawiedliwości, prawo autorskie,

 Polityka,

 Matematyka i ekonomia,

 Religie i obyczaje.

2. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE – DAWNIEJ I DZIŚ

 juwenalia, otrzęsiny, studniówka, połowinki,

 Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Dzień Kobiet, Święto Konstytucji, Dzień Matki, Dzień Dziecka

 Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, sylwester i Nowy Rok, Wielkanoc

 andrzejki, mikołajki, tłusty czwartek, Pierwszy Dzień Wiosny, topienie marzanny

 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Międzynarodowy Dzień Książki

 festiwale muzyczne, np. Eurowizja, Sopot, Opole

Zapewnienie uczestnictwa w obchodach niektórych tych świąt, zachęcanie do celebrowania z Polakami (przygotowywanie plakatów, obdarowywanie się prezentami, pisanie kartek, degustacje tradycyjnych potraw, konkursy i zabawy, wyjścia np. na kiermasze świąteczne, wystawy, wykłady, spotkania okolicznościowe, wizyty w Muzeum Etnograficznym itp.)

3. ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 Odmiana przez wszystkie przypadki rzeczownika, zaimka, przymiotnika (w tym formy nieregularne); funkcje poszczególnych przypadków; odmiana nazwisk i nazw miejscowości,

 Koniugacja czasowników; czasowniki prefiksalne; wybrane czasowniki nieregularne; tryby czasownika; strona bierna; nieosobowe formy czasownika (można, trzeba, warto; imiesłowy); składnia czasowników,

 Spójniki, m.in. który jako składnik zespolenia,

 Przyimki – łączliwość z rzeczownikami,

 Wybrane partykuły,

 Odmiana i składnia liczebnika,

 Synonimia składniowa – różnorakie transformacje zdań z zachowaniem tego samego sensu,

 Szyk wyrazów w zdaniu – wybrane przykłady.

4. WYMOWA

 Akcent wyrazowy i zdaniowy,

 Literowanie,

 Nosówki,

 l:ł, r:l,

 Szereg ciszący, syczący i szumiący,

 Głoski miękkie: głoski twarde,

 Udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia,

 Trudne liczebniki,

 Homofony, palindromy,

 Sylabowe domino,

 Wyrażenia i zwroty służące podtrzymywaniu kontaktu,

 Błędy w wymowie w tekstach kabaretowych – wybrane przykłady.

Zajęcia praktyczne, na których ćwiczy się m.in.: głośne czytanie tekstów poetyckich i prozatorskich dla dzieci, łamańce językowe, zabawy logopedyczne, zajęcia z recytacji; nadawanie różnego znaczenia tekstom poprzez różną intonację, różnicowanie znaczeń tych samych tekstów po zmianie znaków przestankowych, rapowanie, szukanie i tworzenie rymów.

5. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Czytanie i analizowanie sensów tekstów, m.in:

 Informacje miejskie (szyldy, napisy na i w budynkach użyteczności publicznej oraz w środkach transportu, znaki drogowe, reklamy, ulotki, księgi gości w restauracjach),

 Informacje na uniwersytecie (biblioteka, dziekanat, akademik, tablice ogłoszeń na wydziałach, informacje z klubów studenckich i z Biura Karier),

 Instrukcje (dotyczące przedmiotów codziennego użytku, na opakowaniach od jedzenia, komunikaty ppoż i bhp),

 Zaproszenia,

 Artykuły (w tym wywiady) z prasy codziennej, tygodników społeczno-kulturalnych, pism dla młodzieży i studentów,

 Artykuły popularnonaukowe,

 Pisma i formularze urzędowe,

 Teksty literackie (prozatorskie, poetyckie, kabaretowe; przykłady także tych dawniejszych),

 Teksty z popularnych portali zakupowych (typu: Allegro, OLX),

 Fragmenty nagrodzonych blogów internetowych,

 Recenzje filmowe.

Praktyka w zakresie ćwiczeń typu: rozumienie z kontekstu, praca ze słownikiem/korpusem, wyszukiwanie informacji, opowiadanie swoimi słowami, streszczanie, ocena prawdziwości.

6. REDAGOWANIE TEKSTÓW

 Ogłoszenie,

 Reklamacja,

 Podanie, odwołanie,

 SMS,

 Życzenia, kartki z wakacji, pozdrowienia, podziękowania,

 Listy / e-maile prywatne i formalne,

 CV, list motywacyjny, referencje, oferty pracy,

 Streszczenie,

 Opis osoby, krajobrazu, sytuacji,

 Recenzja filmu/książki,

 Relacja z podróży,

 Referat,

 Opowiadanie,

 Tekst argumentacyjny,

 Rozprawka porównawcza,

 Artykuł do prasy,

 Ankieta,

 Kronika,

 Bibliografia, przypisy.

7. SŁUCHANIE

Odbiór i analizowanie tekstów typu:

 komunikaty na dworcu, na lotnisku, w hipermarkecie, w przychodni,

 rozmowy telefoniczne z biurem obsługi, z urzędnikami w różnych instytucjach,

 rozmowy przez komunikatory internetowe (np. Skype),

 wykłady i prelekcje,

 słuchowiska radiowe i inne programy na antenie Polskiego Radia oraz studenckiego Radia Sfera,

 programy telewizyjne, seriale, filmy,

 tutoriale w internecie,

 piosenki,

 audiobooki.

8. POLSKA OD KUCHNI

Cykliczne warsztaty kulinarne:

 polskie dania na co dzień,

 polskie dania na dzień świąteczny,

 wspólne biesiadowanie.

Zapewnienie uczestnikom kontaktu z rówieśnikami.

Literatura:

Podręcznik główny: Anna Seretny, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków 2016.

Podręczniki:

Iwona Stempek, Anna Stelmach, Polski, krok po kroku. Poziom A2, Kraków 2012.

Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra po polsku 2 i 3, Kraków 2009.

Ewa Lipińska, Z polskim na ty, Kraków 2003.

Ewa Bajor, Eliza Madej, Wśród ludzi i ich spraw, Warszawa-Łódź 1999.

Ewa Lipińska, Elżbieta Dąmbska, Kiedyś wrócisz tu…, cz. 1: Gdzie nadwiślański brzeg, Kraków 2006.

Agnieszka Madeja, Barbara Morcinek, Polski mniej obcy, cz. 1: Podręcznik do nauczania języka polskiego dla średnio zaawansowanych, cz. 2: Klucz do ćwiczeń. Transkrypty. Test certyfikatowy, Katowice 2007.

Agnieszka Jasińska, Aneta Szymkiewicz, Małgorzata Małolepsza, Polski w pracy, Kraków 2010.

Elżbieta Zarych, Przejdź na wyższy poziom, Poznań 2014.

Agnieszka Wiśniewska, Anna Kokot, Marzena Jasnos, Samanta Busiło, Chcę pracować w Polsce, Warszawa 2015.

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka, Z polskim w świat, część 1 i 2, Lublin 2018.

Zbiory ćwiczeń kształcących poszczególne sprawności językowe:

Iwona Stempek, Polski, krok po kroku, Gdy i zabawy językowe.

Magdalena Szelc-Mays, Coś wam powiem…Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich, Kraków 2001.

Andrzej Rauszer, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C2, Kraków 2011.

Ewa Lipińska, Elżbieta Dąmbska, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania. Dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, Kraków 2016.

Anna Seretny, Kto czyta – nie błądzi, Kraków 2007.

Ewa Lipińska, To samo słońce. Podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym, Kraków 2016.

Zbiory ćwiczeń utrwalających umiejętności gramatyczne, leksykalne i ortograficzne

Joanna Lechowicz, Joanna Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001.

Joanna Machowska, Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2, Kraków 2011.

Ewa Lipińska, Nie ma róży bez kolców, Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków 2009.

Elżbieta Zarych, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków 2016.

Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

Józef Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja, słowotwórstwo imion. Kraków 2000.

Józef Pyzik, Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2003.

Piotr Garncarek, Czas na czasownik, Kraków 2001.

Piotr Garncarek, Nie licz na liczebnik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego, Warszawa 2009.

Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers, „Gdybym znał dobrze język polski…”, Warszawa 2010.

Halina Goszczyńska, Mirosława Magajewska, Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego wraz ze zbiorem ćwiczeń, cz. 1, Łódź 2012.

Foland-Kugler M., 1997, Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego, Warszawa.

Zbiory testów:

Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja, Magdalena Świątek, Bądź na B 1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla Poziomu B 1, Kraków, 2009.

Ewa Lipińska, Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, Kraków 2009.

Anna Dąbrowska, Anna Burzyńska-Kamieniecka, Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław 2008.

Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka G., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A., 2009, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców. Poziomy B1, B2, C2, Lublin.

Stanisław Mędak, Polski megatest, Warszawa 2012.

Testy ogólne i specjalistyczne z języka polskiego jako obcego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, pod red. Grażyny Zarzyckiej, cz. 1 – 6, Łódź 2010.

Przemysław E. Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2009.

Justyna Krztoń, Słownictwo w pracy, Kraków 2013.

Piotr Lewiński, Oto polska mowa, Wrocław 2001.

Renata Szpigiel, Gramatyka 2, Kraków 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów:

Kontrola bieżąca: zadania domowe, sprawdziany cząstkowe, zadania praktyczne, testy semestralne lub projekty;

kontrola końcowa: egzaminy po drugim semestrze.

Kryteria oceniania:

93-100% - bardzo dobry (5)

85-92% - dobry plus (4,5)

77-84% - dobry (4)

69-76% - dostateczny plus (3,5)

60-68% - dostateczny (3)

0-59% - niedostateczny (2)

Na ocenę końcową składa się:

60% oceny z egzaminu

30% oceny z testów i sprawdzianów cząstkowych

10% oceny aktywności

Do egzaminu nie mogą przystąpić studenci, którzy w ciągu semestru nie uzyskali przynajmniej średniej 60% z testów i sprawdzianów cząstkowych.

Dopuszczalne są 3 dni nieobecności nieusprawiedliwionej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 450 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gleb-Giedrys, Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Cychnerska, Marzenna Cyzman, Anna Gleb-Giedrys, Monika Goszczyńska, Emilia Kubicka, Dominika Mafutala-Makuch, Karolina Pluskota, Agnieszka Szolc, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Anna Gleb-Giedrys, Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Małgorzata Berend, Anna Cychnerska, Anna Gleb-Giedrys, Monika Goszczyńska, Emilia Kubicka, Dominika Mafutala-Makuch, Agnieszka Szolc, Kinga Wawrzyniak, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.