Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Od dwubiegunowości do wielobiegunowości” – polityczny obraz świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-WH-PDWNS-ODDW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: „Od dwubiegunowości do wielobiegunowości” – polityczny obraz świata
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- udział w wykładzie: 30 godz.

- konsultacje: 20 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do wykładu: 20 godz.

- przygotowanie do zdania egzaminu: ok. 20 godz.


Łącznie: 90 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01: ma zaawansowaną wiedzę na temat sytuacji międzynarodowej na świecie po 1989 r. oraz o problemach współczesnego świata

W02: ma podstawową wiedzę o międzynarodowych stosunkach politycznych po 1989 r.,

W03: ma podstawową wiedzę o roli poszczególnych organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie,


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi i technik informacyjno-komunikacyjnych

U02: potrafi interpretować zjawiska dotyczące współczesnej sytuacji politycznej na świecie,

U03: posiada umiejętności rozumienia, a także analizowania poszczególnych zagadnień dotyczących zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie,

U04: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi właściwymi dla stosunków międzynarodowych

U05: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K02: potrafi współpracować przy rozwiązywaniu zadań dotyczących problematyki współpracy międzynarodowej we współczesnym świecie,

K03: potrafi krytycznie oceniać informacje dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych,

K04: w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- klasyczna metoda problemowa,

- prezentacje multimedialne,


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnego, politycznego obrazu świata – po zakończeniu okresu zimnowojennego (po 1989 r.). W sposób całościowy zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z przemianami politycznymi, ale także gospodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w różnych częściach świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnego, politycznego obrazu świata – po zakończeniu okresu zimnowojennego (po 1989 r.). W sposób całościowy zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z przemianami politycznymi, ale także gospodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w różnych częściach świata.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

- geneza współczesnych stosunków międzynarodowych,

- podmioty prawa międzynarodowego,

- rola mocarstw światowych we współczesnym świecie,

- rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie,

- konflikty międzynarodowe,

- terroryzm,

- globalizacja,

- migracje we współczesnym świecie,

- rola kultury we współczesnych stosunkach międzynarodowych,

- bezpieczeństwo energetyczne,

- cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia,

- międzynarodowe problemy ekologiczne,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burchill, S., Devetak, R., Linklater, A., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2006). Teorie stosunków międzynarodowych. Warszawa: Książka i Wiedza.

Czaputowicz, J., & Wojciuk, A. (2017). International Relations After 1989. In International Relations in Poland (pp. 85-110). Palgrave Macmillan, Cham.

Cziomer, E. (2015). Współczesne stosunki międzynarodowe.[Cz. 3], Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku: geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne.

Haliżak, E. (2015). Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych. Stosunki Międzynarodowe, 51(1), 11-34.

Sørensen, G., & Jackson, R. (2006). Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

Budnikowski, A., & Kawecka-Wyrzykowska, E. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bulkeley, H., & Newell, P. (2015). Governing climate change. Routledge.

Carr, Madeline. US power and the internet in international relations: The irony of the information age. Springer, 2016.

Case, W. (2013). Politics in Southeast Asia: democracy or less. Routledge.

Christensen, T. J. (2015). The China challenge: Shaping the choices of a rising power. WW Norton & Company.

Church, P. (2017). A short history of South-East Asia. John Wiley & Sons.

Crawley, H., & Skleparis, D. (2018). Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe’s ‘migration crisis’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(1), 48-64.

Donnelly, J., & Whelan, D. (2018). International human rights. Routledge.

Fawcett, L. (Ed.). (2016). International relations of the Middle East. Oxford University Press.

Fierke, K. M., & Jorgensen, K. E. (2015). Constructing International Relations: The Next Generation: The Next Generation. Routledge.

Greene, S. A. (2014). Moscow in movement: power and opposition in Putin's Russia. Stanford University Press.

Hedenskog, J., Konnander, V., Nygren, B., Oldberg, I., & Pursiainen, C. (Eds.). (2013). Russia as a great power: dimensions of security under Putin. Routledge.

Hill, C., Smith, M., & Vanhoonacker, S. (Eds.). (2017). International relations and the European Union. Oxford University Press.

Jackson, R., Sørensen, G., & Møller, J. (2019). Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford University Press, USA.

Jaskułowski, K. (2019). The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland: Between Nationalism, Fear and Empathy. Springer.

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. Perspectives on politics, 9(1), 7-23.

Kshetri, N. (2013). Cybercrime and cybersecurity in the global south. Springer.

Laqueur, W. (2017). A history of terrorism. Routledge.

Looney, R. (Ed.). (2014). Handbook of US-Middle East Relations. Routledge.

Łoś-Nowak, T., & Żmigrodzki, M. (red.), (2002). Stosunki międzynarodowe (Vol. 5). Kantor Wydawn." Zakamycze".

Miller, L. H. (2018). Global Order: Values and Power in International Relations. Routledge.

Mingst, K. A., McKibben, H. E., & Arreguin-Toft, I. M. (2018). Essentials of international relations. WW Norton & Company.

Mitchell, J. M. (2015). International cultural relations. Routledge.

Molo, B. (2018). Stosunki międzynarodowe–pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 15(3), 13-28.

Paterek, A., Lasoń, M., Molo, B., Bednarz, Ł., Diawoł-Sitko, A., &

Richardson, J., & Mazey, S. (2015). European Union: power and policy-making. Routledge.

Shambaugh, D. L. (2013). China goes global: The partial power (Vol. 111). Oxford: Oxford University Press.

Singer, P. W., & Friedman, A. (2014). Cybersecurity: What everyone needs to know. OUP USA.

Soetendorp, B. (2014). Foreign Policy in the European Union: History, Theory & Practice. Routledge.

Sprenger, F. (2015). The politics of micro-decisions. Edward Snowden, net neutrality, and the architectures of the Internet. meson press.

Thompson, P. (2017). Peace and war: a theory of international relations. Routledge.

Van Dam, N. (2017). Destroying a nation: the civil war in Syria. Bloomsbury Publishing.

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). International relations and world politics (p. 207). Boston, MA: Pearson.

Wilkinson, P. (2016). Political terrorism. Macmillan International Higher Education.

Wilmshurst, E. (Ed.). (2012). International law and the classification of conflicts. Oxford University Press.

Zięba, R. (2008). Bezpieczeństwo miedzynarodowe po zimnej wojnie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zięba, R. (2011). Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem dostępnym na platformie moodle.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnego, politycznego obrazu świata – po zakończeniu okresu zimnowojennego (po 1989 r.). W sposób całościowy zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z przemianami politycznymi, ale także gospodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w różnych częściach świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnego, politycznego obrazu świata – po zakończeniu okresu zimnowojennego (po 1989 r.). W sposób całościowy zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z przemianami politycznymi, ale także gospodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w różnych częściach świata.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

- geneza współczesnych stosunków międzynarodowych,

- podmioty prawa międzynarodowego,

- rola mocarstw światowych we współczesnym świecie,

- rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie,

- konflikty międzynarodowe,

- terroryzm,

- globalizacja,

- migracje we współczesnym świecie,

- rola kultury we współczesnych stosunkach międzynarodowych,

- bezpieczeństwo energetyczne,

- cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia,

- międzynarodowe problemy ekologiczne,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Burchill, S., Devetak, R., Linklater, A., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2006). Teorie stosunków międzynarodowych. Warszawa: Książka i Wiedza.

Czaputowicz, J., & Wojciuk, A. (2017). International Relations After 1989. In International Relations in Poland (pp. 85-110). Palgrave Macmillan, Cham.

Cziomer, E. (2015). Współczesne stosunki międzynarodowe.[Cz. 3], Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku: geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne.

Haliżak, E. (2015). Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych. Stosunki Międzynarodowe, 51(1), 11-34.

Sørensen, G., & Jackson, R. (2006). Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

Budnikowski, A., & Kawecka-Wyrzykowska, E. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bulkeley, H., & Newell, P. (2015). Governing climate change. Routledge.

Carr, Madeline. US power and the internet in international relations: The irony of the information age. Springer, 2016.

Case, W. (2013). Politics in Southeast Asia: democracy or less. Routledge.

Christensen, T. J. (2015). The China challenge: Shaping the choices of a rising power. WW Norton & Company.

Church, P. (2017). A short history of South-East Asia. John Wiley & Sons.

Crawley, H., & Skleparis, D. (2018). Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe’s ‘migration crisis’. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(1), 48-64.

Donnelly, J., & Whelan, D. (2018). International human rights. Routledge.

Fawcett, L. (Ed.). (2016). International relations of the Middle East. Oxford University Press.

Fierke, K. M., & Jorgensen, K. E. (2015). Constructing International Relations: The Next Generation: The Next Generation. Routledge.

Greene, S. A. (2014). Moscow in movement: power and opposition in Putin's Russia. Stanford University Press.

Hedenskog, J., Konnander, V., Nygren, B., Oldberg, I., & Pursiainen, C. (Eds.). (2013). Russia as a great power: dimensions of security under Putin. Routledge.

Hill, C., Smith, M., & Vanhoonacker, S. (Eds.). (2017). International relations and the European Union. Oxford University Press.

Jackson, R., Sørensen, G., & Møller, J. (2019). Introduction to international relations: theories and approaches. Oxford University Press, USA.

Jaskułowski, K. (2019). The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland: Between Nationalism, Fear and Empathy. Springer.

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. Perspectives on politics, 9(1), 7-23.

Kshetri, N. (2013). Cybercrime and cybersecurity in the global south. Springer.

Laqueur, W. (2017). A history of terrorism. Routledge.

Looney, R. (Ed.). (2014). Handbook of US-Middle East Relations. Routledge.

Łoś-Nowak, T., & Żmigrodzki, M. (red.), (2002). Stosunki międzynarodowe (Vol. 5). Kantor Wydawn." Zakamycze".

Miller, L. H. (2018). Global Order: Values and Power in International Relations. Routledge.

Mingst, K. A., McKibben, H. E., & Arreguin-Toft, I. M. (2018). Essentials of international relations. WW Norton & Company.

Mitchell, J. M. (2015). International cultural relations. Routledge.

Molo, B. (2018). Stosunki międzynarodowe–pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 15(3), 13-28.

Paterek, A., Lasoń, M., Molo, B., Bednarz, Ł., Diawoł-Sitko, A., &

Richardson, J., & Mazey, S. (2015). European Union: power and policy-making. Routledge.

Shambaugh, D. L. (2013). China goes global: The partial power (Vol. 111). Oxford: Oxford University Press.

Singer, P. W., & Friedman, A. (2014). Cybersecurity: What everyone needs to know. OUP USA.

Soetendorp, B. (2014). Foreign Policy in the European Union: History, Theory & Practice. Routledge.

Sprenger, F. (2015). The politics of micro-decisions. Edward Snowden, net neutrality, and the architectures of the Internet. meson press.

Thompson, P. (2017). Peace and war: a theory of international relations. Routledge.

Van Dam, N. (2017). Destroying a nation: the civil war in Syria. Bloomsbury Publishing.

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). International relations and world politics (p. 207). Boston, MA: Pearson.

Wilkinson, P. (2016). Political terrorism. Macmillan International Higher Education.

Wilmshurst, E. (Ed.). (2012). International law and the classification of conflicts. Oxford University Press.

Zięba, R. (2008). Bezpieczeństwo miedzynarodowe po zimnej wojnie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zięba, R. (2011). Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 wykład będzie odbywał się w formie zdalnej - przy wykorzystaniu platformy moodle.umk.pl oraz MS Teams.

Metody oceniania:

- egzamin pisemny w formie testu,

- obecność na wykładzie,

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie i egzaminu dostępnego na moodle.umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.