Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s1NA2Z-PED-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 21 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie przedmiotem

Całkowity nakład pracy studenta:

50/50

połowa czasu pracy to godziny kontaktowe, druga połowa to praca własna z lekturą i przygotowywanie krótkich wypowiedzi pisemnych na zadane problemy.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę na temat:


- procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń (B.2.W4),


- projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju (B.2.W6),


-podstawy prawne dotyczące oświaty (B.2.W1),


-znajomość i wykorzystywanie programów profilaktyczno- wychowawczych (B.2.W1),


- kompetencje i kwalifikacje zawodu nauczyciela oraz etyka pracy (B.2.W2),


-wychowanie- filozofia, istota i funkcje (B.2.W3),


-współpraca na linii szkoła-rodzic-uczeń oraz ze środowiskami pozaszkolnymi (B.2.W3),


-obowiązki nauczyciela i wychowawcy (B.2.W4),


- metodyka pracy wychowawczej (B.2.W4),


- diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- metody i narzędzia (B.2.W5),


- doradztwo zawodowe (B.2.W7).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności:


- znajomość i dostosowanie podstawy programowej do potrzeb edukacyjnych uczniów (B.2.U1),


-współpraca z pedagogami oraz innymi specjalistami (B.2.U4),


-diagnozowanie ucznia oraz projektowanie oddziaływań pomocowych (B.2.U5, B.2.U6),


-ukierunkowanie ścieżki rozwoju ucznia (B.2.U7),


-profil własnej ścieżki rozwoju zawodowego (B.2.U2).


Student posiada umiejętności społeczne takie jak:


- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),


-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),


-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),


- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętności społeczne takie jak:


- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),


-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),


-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),


- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą online (Big Blue Button) link do pokoju podany na maila studentów.


Dyskusja, prezentacja multimedialna, pokaz, metoda ćwiczeniowa.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- oxfordzka
- panelowa
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami pedagogiki

Pełny opis:

Skrócona teoria i praktyka pedagogiki. Podstawowe pojęcia, rozumienie zagadnień kształcenia i wychowania. Analiza problemów praktycznych.

Dużo dyskusji, konsultacji, rozmów. Metody problemowe.

Literatura:

Podstawowe:

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002

Petrykowski P., Wprowadzenie do podstaw teorii wychowania,

1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2009.

2. Benner D., Pedagogika ogólna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańsk 2006.

3. Janowski A. Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

4. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa 2003.

5. Kwiecińsk Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2, Warszawa 2005.

6. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

7. Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2002,

8. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

9. Wołoszynowa L., Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.

10. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji,

- aktywne uczestnictwo w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć,

- obecność na zajęciach

- praca/kolokwium

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Nalaskowski
Prowadzący grup: Filip Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.