Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-s1NA2Z-PED-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 21 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii angielskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii rosyjskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład (15 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz. ( w tym 2h zajęcia zdalne synchroniczne)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (5 godz.):

- praca własna nad opracowaniem eseju 5 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę:

B.2.W4 na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,

B.2.W3 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,

B.2.W6 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju,

B.2.W1 struktury i funkcji systemu edukacji celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

B.2. W5 specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

B.2. W7 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności:

B.2 U 5 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,

B.2.U 1 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą),korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,

B.2. U6 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków,

B.2. U4 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej,

B.2. U1 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),

B.2. U6 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,

B.2. U6 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,

B.2. U3 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,

B.2. U2 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

B.2. K3 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),

B.2. K4 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,

B.2.K2 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

B.2. K4 i K3 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,

B.2. K2 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,

B.2.K1 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań wspierających uczniów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka; Przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

Pełny opis:

1. Proces wychowania

Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Podmiotowość w wychowaniu. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.

2. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Style i postawy wychowawcze. Konteksty wychowania. Praca z grupą rówieśniczą.

3. Szkoła jako instytucja wychowawcza.

Środowisko społeczne klasy i szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Kształtowanie i zmiana postaw. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Dynamika grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Współpraca rodziny i szkoły. Współpraca szkoły ze środowiskiem.

4. Społeczność szkolna

5. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, pierwsze wybory edukacyjne. Wstępna orientacja zawodowa. Promocja i ochrona zdrowia uczniów. Diagnoza nauczycielska. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami pracującymi z uczniem. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne.

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2019) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa

b) Literatura uzupełniająca:

Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa .

Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa.

Symonowicz-Jabłońska I. (2016), Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie dla edukacji wczesnoszkolnej, Toruń.

Symonowicz-Jabłońska I., Wieczór E., (2017)Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych I etapu edukacyjnego, [w:] Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego: analiza krytyczna, red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Toruń, s. 119-136.

Symonowicz-Jabłońska I., (2015), W poszukiwaniu "straconych" autorytetów, [w:] Problemy Wczesnej Edukacji, R. 11 nr 1, 2015, s. 163-166.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne w formie testu wymagany próg na ocenę dostateczną - powyżej 60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry oraz recenzja książki lub esej z zakresu nauk społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.